Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

"Reģioni ekonomiskām pārmaiņām" Attālākie reģioni
Budžets Dalīta pārvaldība
Darbības programma ES Miera un izlīguma programma 2014.–2020. gadam (PEACE)
ES Solidaritātes fonds Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)
Eiropas Nodarbinātības stratēģija (ENS) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Eiropas Sociālais fonds (ESF) Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI)
Eiropas komunikāciju tīkli (TEN) Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESIF) Eiropas strukturālo un investīciju fondu Koordinācijas komiteja
Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkls (ESPON) Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (ETSG)
Ekonomikas un sociālā kohēzija Ex ante nosacījumi
Finanšu instrumenti Finanšu korekcijas
Godalgas "RegioStars" INTERACT
INTERREG EUROPE Ilgtspējīga attīstība
Informācija un publicitāte Inovācija
Izdevumu atbilstība Kalnu apvidi
Kohēzijas fonds Kohēzijas politika
Kohēzijas ziņojums Kontrole un revīzija
Krāpšana Līdzekļu atgūšana
Līdzfinansējuma likme Maksājumi
N+2 NUTS
Nodarbinātība Novērtēšana
Papildināmība Paplašināšanās
Partnerattiecību nolīgumi (PN) Partnerība
Pievienošanās sarunas Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA)
Plānošana Proporcionalitāte
Pārraudzības komiteja Regulas
Revīzijas iestāde Reģionu komiteja
Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķis Saistību atcelšana
Sertifikācijas iestāde Starpreģionu sadarbība
Stratēģija "Eiropa 2020" Subsidiaritāte
Tehniskā palīdzība Teritoriālā kohēzija
Transnacionālā sadarbība Transports
URBACT — tīkla programma pilsētu attīstībai Uzraudzība
Vadošā iestāde Valsts atbalsts
Vide Vienlīdzīgas iespējas
Vispārējas dotācijas Ziemeļīrijas darba grupa