Strukturēts dialogs ar partneriem Eiropas Savienības līmenī

 Citi rīki

 •  
 •  Samazināt tekstu  
 •  Palielināt tekstu  

Strukturēts dialogs ar ESIF partneriem 2014.–2020. gadā

Pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (Kopīgo noteikumu regula) 5. panta 6. punktu, Komisija ir izveidojusi ekspertu grupu ar partneriem Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu (ESIF) jomā 2014.–2020. gada plānošanas periodam.

Strukturētais dialogs ar Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu partneru ekspertu grupu formāli tika izveidots saskaņā ar Komisijas 2014. gada 26. jūnija Lēmumu Nr. C(2014) 4175 pdf

Mērķi un pārredzamība

Strukturētā dialoga ekspertu grupas uzdevums ir iedibināt atklātu, godīgu un neformālu dialogu ar partneriem, kas strādā ESI fondu jomā. Strukturētais dialogs ir savstarpējās uzticības veidošanas mehānisms, lai tuvinātu ESI fondus pilsoniskajai sabiedrībai, palīdzētu Komisijai šīs politikas izstrādē dažādās kompetences jomās un apspriestu ESI fondu īstenošanu.

Strukturētā dialoga dalībnieki

Strukturētā dialoga dalībnieki ir ES līmeņa jumta organizācijas. Tie ir izvēlēti atklāta uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus rezultātā atbilstīgi to pārstāvībai vienā no trim partneru kategorijām, kas norādītas minētās regulas 5. panta 1. punktā:

 • apvienības, kas pārstāv reģionālās, vietējās, pilsētu un citas publiskās iestādes;
 • ekonomiskie un sociālie partneri;
 • struktūras, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides partneri, nevalstiskās organizācijas un struktūras, kuras ir atbildīgas par sociālās iekļaušanas, dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas veicināšanu.

Visiem strukturētā dialoga partneriem jābūt reģistrētiem Eiropas Komisijas Pārredzamības reģistrā.

Rules of procedure pdf

Sanāksmes

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. State of play of OP and ETC programme adoption ppt
  2. State of play of OP negotiations (ESF) ppt
  3. The CAP towards 2020 - Implementation of Rural Development Policy - State of Play of RDPs ppt
  4. Study on the Implementation of the New Regulatory Provisions on the Involvement of Partners in the Preparation and Implementation of Partnership Agreements and Programmes (SWECO) pdf
 • Synergies between Funds and Innovation:
  1. Smart Specialisation Strategies & Synergies ESIF – Horizon2020 ppt
  2. The European Innovation Partnership Agricultural Productivity & Sustainability ppt
  3. Blue Growth - Sustainable use of our seas and oceans for jobs and growth pdf
  4. Structured Dialogue with ESIF’s Partners Group of Experts - Synergies between funds and innovation (EARTO) ppt
 • Social Inclusion:
  1. The European Social Fund in 2014-2020 & Social Inclusion ppt
  2. Approaches to fund Roma inclusion from the EAFRD in the 2014-2020 period ppt
 • The EU Investment Plan and ESI Funds ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Documents:

 • Draft Guidance for Beneficiaries: How to effectively access and use the ESI Funds and exploit complementarities with other instruments of relevant Union policies pdf
 • Cohesion policy – planning of EU structural funds: is Local Government a real partner? – CEMR Report pdf
 • Multilevel Governance and Partnership – the Van den Brande Report pdf

Presentations:

 • The 6th Report on economic, territorial and social cohesion ppt
 • Community-Led Local Development in the European Structural and Investment Funds 2014-2020 ppt
 • Survey by ETUC, BUSINESSEUROPE and UEAPME on the implementation of the European code of conduct on partnership - Presentation of the findings ppt
 • Youth Employment Initiative ppt

Minutes pdf

Skatīt arī Strukturētais dialogs ar partneriem ES līmenī 2007.–2013. gada plānošanas periodā