Strukturēts dialogs ar partneriem Eiropas Savienības līmenī

 Citi rīki

 

Strukturēts dialogs ar ESIF partneriem 2014.–2020. gadā

Pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (Kopīgo noteikumu regula) 5. panta 6. punktu, Komisija ir izveidojusi ekspertu grupu ar partneriem Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu (ESIF) jomā 2014.–2020. gada plānošanas periodam.

Strukturētais dialogs ar Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu partneru ekspertu grupu formāli tika izveidots saskaņā ar Komisijas 2014. gada 26. jūnija Lēmumu Nr. C(2014) 4175 pdf

Mērķi un pārredzamība

Strukturētā dialoga ekspertu grupas uzdevums ir iedibināt atklātu, godīgu un neformālu dialogu ar partneriem, kas strādā ESI fondu jomā. Strukturētais dialogs ir savstarpējās uzticības veidošanas mehānisms, lai tuvinātu ESI fondus pilsoniskajai sabiedrībai, palīdzētu Komisijai šīs politikas izstrādē dažādās kompetences jomās un apspriestu ESI fondu īstenošanu.

Strukturētā dialoga dalībnieki

Strukturētā dialoga dalībnieki ir ES līmeņa jumta organizācijas. Tie ir izvēlēti atklāta uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus rezultātā atbilstīgi to pārstāvībai vienā no trim partneru kategorijām, kas norādītas minētās regulas 5. panta 1. punktā:

 • apvienības, kas pārstāv reģionālās, vietējās, pilsētu un citas publiskās iestādes;
 • ekonomiskie un sociālie partneri;
 • struktūras, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides partneri, nevalstiskās organizācijas un struktūras, kuras ir atbildīgas par sociālās iekļaušanas, dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas veicināšanu.

Visiem strukturētā dialoga partneriem jābūt reģistrētiem Eiropas Komisijas Pārredzamības reģistrā.

Rules of procedure pdf

Sanāksmes

Agenda pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Public consultation on post-2020 Cohesion Policy pdf
 • DG EMPL consultation activities on future EMPL programmes pdf
 • Thematic Network on Partnership pdf
 • Strategic report 2017 on the implementation of the European Structural and Investment Funds pdf
 • The Future of Food and Farming pdf
 • European Pillar of Social Rights pdf
 • The reformed EU Cohesion policy: what role for Europe's energy and climate agenda? pdf
 • The role of universities in S3 pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • The main findings of the 7th Cohesion Report pdf
 • Update on the Thematic Network on Partnership pdf
 • Communication on boosting growth and cohesion in border regions pdf
 • Communication on strengthening innovation in Europe's regions pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Update on the activities of the Thematic Network on Partnership pdf
 • Perspectives for agricultural and rural policy pdf
 • An assessment of ex-ante conditionalities pdf
 • Improving the performance of lagging regions pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Update on the activities of the Thematic Network on Partnership pdf
 • Final results of the study on partnership pdf
 • Ex-post evaluation of ERDF and CF 2007-2013 pdf
 • Ex-post evaluation of ESF 2007-2013 pdf
 • Final results of studies on new provisions and ex-ante conditionalities pdf
 • High Level Group on Simplification pdf
 • Planned steps in preparation of the post-2020 legislative framework pdf
 • Planned steps in preparation of post-2020_Cork Conference on rural development pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

European Anti-Poverty Network Barometer 2016: Report pdf - Summary pdf

Presentations:

 • EU Urban Agenda pdf
 • Contribution of ESIF to Europe 2020 and the political priorities of the Juncker Commission - DG Agriculture and Rural Development pdf
 • Partnership principle in 2014-2020 ESI Funds - Results of DG REGIO study pdf
 • Results of the online survey on partnership in the ESF OPs pdf
 • The European Maritime and Fisheries Fund: Social Dimension pdf
 • Thematic Network on Partnership pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. High Level Group on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the ESI Funds pdf
  2. Support to asylum seekers under the European Social Fund and the Fund for European Aid to the Most Deprived pdf
  3. EU-Level Platform on Transnational Cooperation – Thematic Network on Partnership pdf
 • Mainstreaming of the horizontal principles as laid down in the Common Provisions Regulation:
  1. Mainstreaming of Horizontal Principles: art. 7-8 CPR pdf
  2. EMFF 2014-2020 contribution to Natura 2000 and Marine Protected Areas pdf
  3. Climate Action under the Common Agricultural Policy pdf
  4. An assessment of climate change mitigation mainstreaming in Central and Eastern Europe's Regional Development and Cohesion Funds (CEE Bankwatch Network/Friends of Earth Europe) pdf
  5. Prevention of discrimination based on disability and accessibility (European Disability Forum) pdf
  6. Fight against discrimination through ESIF (Social Platform) ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. State of play of OP and ETC programme adoption ppt
  2. State of play of OP negotiations (ESF) ppt
  3. The CAP towards 2020 - Implementation of Rural Development Policy - State of Play of RDPs ppt
  4. Study on the Implementation of the New Regulatory Provisions on the Involvement of Partners in the Preparation and Implementation of Partnership Agreements and Programmes (SWECO) pdf
 • Synergies between Funds and Innovation:
  1. Smart Specialisation Strategies & Synergies ESIF – Horizon2020 ppt
  2. The European Innovation Partnership Agricultural Productivity & Sustainability ppt
  3. Blue Growth - Sustainable use of our seas and oceans for jobs and growth pdf
  4. Structured Dialogue with ESIF’s Partners Group of Experts - Synergies between funds and innovation (EARTO) ppt
 • Social Inclusion:
  1. The European Social Fund in 2014-2020 & Social Inclusion ppt
  2. Approaches to fund Roma inclusion from the EAFRD in the 2014-2020 period ppt
 • The EU Investment Plan and ESI Funds ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Documents:

 • Draft Guidance for Beneficiaries: How to effectively access and use the ESI Funds and exploit complementarities with other instruments of relevant Union policies pdf
 • Cohesion policy – planning of EU structural funds: is Local Government a real partner? – CEMR Report pdf
 • Multilevel Governance and Partnership – the Van den Brande Report pdf

Presentations:

 • The 6th Report on economic, territorial and social cohesion ppt
 • Community-Led Local Development in the European Structural and Investment Funds 2014-2020 ppt
 • Survey by ETUC, BUSINESSEUROPE and UEAPME on the implementation of the European code of conduct on partnership - Presentation of the findings ppt
 • Youth Employment Initiative ppt

Minutes pdf

Skatīt arī Strukturētais dialogs ar partneriem ES līmenī 2007.–2013. gada plānošanas periodā