JEREMIE: Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un mikro uzņēmumiem

 Citi rīki

 •  
 •  Samazināt tekstu  
 •  Palielināt tekstu  

JEREMIE (Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem) ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko tā izstrādājusi sadarbībā ar Eiropas Investīciju fondu. Tā veicina finanšu inženierijas instrumentu izmantošanu, lai MVU nodrošinātu labāku piekļuvi finansējumam ar struktūrfondu palīdzību.

ES dalībvalstis var izmantot daļu no resursiem, kas piešķirti no Eiropas struktūrfondiem, ieguldījumiem atjaunojamos instrumentos, piemēram, riska kapitālā, aizdevumu vai garantiju fondos.

Šie fondi var atbalstīt:

 • jaunu uzņēmumu izveidi vai jau pastāvošo uzņēmumu paplašināšanu;
 • uzņēmumu (it īpaši MVU) piekļuvi ieguldījumu kapitālam, lai modernizētu un dažādotu to darbību, izstrādātu jaunus ražojumus, garantētu un paplašinātu piekļuvi tirgum;
 • uz uzņēmējdarbību vērstu pētniecību un izstrādi, tehnoloģiju tālāknodošanu, inovāciju un uzņēmējdarbību;
 • ražošanas struktūru tehnoloģisko modernizāciju, lai sekmētu pāreju uz zemu oglekļa dioksīda emisiju ekonomiku;
 • ražošanas ieguldījumus, kas ļauj izveidot un saglabāt ilgtspējīgas darbavietas.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu piešķir aizdevumu, garantiju un riska kapitāla fondiem, kas paredzēti ieguldījumiem uzņēmumos. Tos var izmantot pašu kapitāla finansēšanai, aizdevumiem un/vai garantijām.

Peļņu no ieguldījumiem atkārtoti iegulda uzņēmumos. Tādējādi līdzekļu rezervi var izmantot vairākkārt, turpinot publisko līdzekļu izmantojumu, piesaistot privāto kapitālu un palielinot MVU piešķirto resursu ilgtspēju un ietekmi.

Vadošās iestādes var arī pieņemt lēmumu izmantot programmas resursus, novirzot tos uz līdzdalības fondiem (LF), kas izveidoti ieguldīšanai vairākos ieguldījumu fondos. Tas nav obligāti, taču tādējādi vadošās iestādes daļu JEREMIE īstenošanas uzdevumu var deleģēt speciālistiem.

 • Ilgtspēja - finanšu inženierijas instrumentu pamatā ir atmaksājams struktūrfondu atbalsts ieguldījumiem, kam jārada ieņēmumi un tādējādi jāatmaksājas ieguldītājiem. Tā ir ilgtspējīgāka alternatīva nekā atbalsts, ko parasti piešķir dotāciju veidā.
 • Sviras efekts - apvienojot struktūrfondus un papildu ieguldījumu avotus, tiek palielināts resursu daudzums un sniegts atbalsts lielākam skaitam uzņēmumu.
 • Elastība - JEREMIE paredz elastību kā attiecībā uz finansējuma struktūru, tā attiecībā uz finansējuma izlietojumu (ieguldījumi pašu kapitālā, aizdevumu vai garantiju ieguldījumi), ko var pielāgot konkrētu valstu vai reģionu īpašām vajadzībām.
 • Kompetence - JEREMIE dod iespēju struktūrfondu vadošajām iestādēm izmantot banku un privātā sektora speciālistu pieredzi un kompetenci un tādējādi palielina uzņēmējdarbībā veikto ieguldījumu efektivitāti.
 • Partnerība - partnerība starp Eiropas Komisiju, EIF un EIB, kas izveidota saskaņā ar JEREMIE, var būt arī spēcīgs valstu, reģionu, EIF, EIB, citu banku un ieguldītāju sadarbības katalizators, lai uzņēmumiem, galvenokārt MVU, nodrošinātu piekļuvi finansējumam.

Lai veicinātu JEREMIE īstenošanu, Komisija (Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts) sadarbībā ar EIF 2009. gadā izveidoja sadarbības tīkla izveides forumu JEREMIE Networking platform English.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20 May 2011: Fifth Plenary Meeting - JEREMIE Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy English
 • Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju fonda saprašanās memorands "A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund (ERDF)" pdf English
 • Executive Summaries of evaluations studies on SME access to finance in EU Member States/regions pdf English (izstrādājis EIF)
 • Horizontāls pētījums "Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures" pdf English (2009. gada jūlijs)
 • Legislative provisions pdf English un pamatnostādnes (July 2007 pdf English, December 2008 pdf English un February 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English )
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Saistītās saites

 • EIF vietnes sadaļa par JEREMIE English
 • Konkurētspējas un inovāciju programma DeutschEnglish españolfrançaisitalianopolski
 • Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts: piekļuve finansēm English