Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 •  
 •  Sumažinti šriftą  
 •  Padidinti šriftą  

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

2014–2020 m. ES taikos ir susitaikymo programa (PEACE) Aplinka
Atokiausi regionai Audito institucija
Bendrojo finansavimo dydis Biudžetas
Darnus vystymasis ES solidarumo fondas
ESPON (Europos teritorijų planavimo stebėjimo tinklas) Ekonominė ir socialinė sanglauda
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) Europos kaimynystės priemonė (EKP)
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) Europos socialinis fondas (ESF)
Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESIF) Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komitetas
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) Europos užimtumo strategija (EUS)
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) Finansiniai taisymai
Finansinės priemonės INTERACT
INTERREG EUROPE Informacija ir viešinimas
Inovacijos Išlaidų tinkamumas
Kalnuotos vietovės Kontrolė ir auditas
Lygios galimybės Lėšų atgavimas
Mokėjimai N+2 taisyklė
NUTS Papildomumas
Partnerystė Partnerystės sutartis
Pasidalijamasis valdymas Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA)
Plėtra Programavimas
Proporcingumas Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslas
Regionų komitetas Reglamentai
Sanglaudos ataskaita Sanglaudos fondas
Sanglaudos politika Stebėsena
Stebėsenos komitetas Stojimo derybos
Strategija „Europa 2020“ Subsidiarumas
Sukčiavimas Tarpregioninis bendradarbiavimas
Tarpvalstybinis bendradarbiavimas Techninė pagalba
Teritorinė sanglauda Transeuropiniai tinklai (TEN)
Transportas Tvirtinančioji institucija
URBACT – miestų plėtros tinklo programa Užimtumas
Vadovaujančioji institucija Valstybės pagalba
Veiksmų programa Vertinimas
Visuotinės dotacijos Įsipareigojimo panaikinimas
Šiaurės Airijos darbo grupė „RegioStars“ apdovanojimai
„Regionų ekonominiai pokyčiai“