Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Papildomos priemonės

 •  
 •  Sumažinti šriftą  
 •  Padidinti šriftą  

Naujienos

  Šiandien Europos Komisija priėmė naują Baltijos jūros pietų regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo INTERREG programą, kurioje dalyvauja Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos pakrančių regionai. Programos vertė 102 mln. EUR, iš kurių 83 mln. EUR skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo.

  Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu sakė: „Mūsų vykdomos INTERREG programos akivaizdžiai įrodo, kad ES siekia padėti piliečiams spręsti bendras problemas ir naudotis bendrais ištekliais greičiausiai augančiose ekonomikos srityse, kaip antai tvaraus turizmo ir inovacijų. Priėmus šią programą Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos pakrančių regionai galės paspartinti tarpusavio integraciją.“

  Didžiąją programos dalį sudaro aplinkos apsaugos priemonės ir investicijos, skirtos Baltijos jūros taršai mažinti. Programa taip pat bus remiama gamtos ir kultūros paveldo apsauga, siekiant plėtoti regione tvaraus turizmo veiklą.

  Be to, bus remiamas MVĮ vystymasis ir tarpvalstybinė veikla ir tarpvalstybinis darbuotojų judumas. Taip pat programa padės stiprinti ekologiško transporto paslaugas ir gerinti transporto jungtis Pietų Baltijos regione. Be veiksmų šiose srityse, bus dedamos pastangos skatinti vietos subjektų bendradarbiavimo pajėgumus, įtraukiant juos į tarpvalstybinius tinklus.

  Daugiau informacijos

  Komisija pradeda ES masto viešas konsultacijas dėl likusių tarpvalstybinio bendradarbiavimo kliūčių.

  Europos bendradarbiavimo dienos proga ir praėjus savaitei po to, kai buvo paminėtos regioninės politikos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas jungiančios iniciatyvos INTERREG 25-osios metinės, Komisija pradeda ES masto viešas konsultacijas dėl likusių tarpvalstybinio bendradarbiavimo kliūčių.

  Vis dar išlieka nemažai teisinio ir administracinio pobūdžio kliūčių, kurios, vykdant tarpvalstybinę veiklą, sukelia papildomų sunkumų. Dėl to neišnaudojamas didelis mūsų pasienio regionų ekonominis potencialas. Šios konsultacijos padės Komisijai įvertinti 185 mln. pasienio regionuose gyvenančių ES piliečių nuomonę dėl problemų, su kuriomis jie susiduria kasdieniniame gyvenime, ir išgirsti jų pasiūlymus, kaip būtų galima jas įveikti.

  Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Creţu Vienoje, kurioje ji paskelbė apie pradedamas viešas konsultacijas, kalbėjo: „2014–2020 m. siekiant paskatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą iš sanglaudos politikos fondų į mūsų regionus bus investuota daugiau kaip 10 mlrd. EUR. Tačiau finansavimas – dar ne viskas. Esu įsitikinusi, kad galime padaryti gerokai daugiau. Per šią kadenciją Komisija ketina pateikti konkrečių pasiūlymų, kurie padėtų spręsti likusias su tarpvalstybiniais klausimais susijusias problemas, o tam reikia vertingo piliečių, kasdien susiduriančių su šiomis problemomis, įnašo. Tikiuosi, kad ne tik patys dalyvausite konsultacijose, bet ir informuosite bei paraginsite jose dalyvauti piliečius, organizacijas ir verslo atstovus.“

  Komisijos narė Corina Creţu savo Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato tarnybų vadovų paprašė prisidėti prie šio informacijos rinkimo ir skleisti žinią apie INTERREG programų teikiamą naudą. Iki spalio mėn. vidurio Komisijos pareigūnai apsilankys vienuolikoje Europos pasienio regionų, susitiks su piliečiais bei jų atstovais ir nagrinės geriausios patirties pavyzdžius.

  Daugiau informacijos

  INFOREGIO svetainė

  „Eurobarometro“ apklausa dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo

  @EU_Regional / @CorinaCretuEU  #interreg25 #BorderSurveyEU

  https://www.facebook.com/EUinmyregion

  Daugiau nei trečdalis ES piliečių gyvena ir dirba Europos pasienio regionuose. Pasienis jų gyvenimą veikia ir tiesiogiai, ir netiesiogiai. 
  Europos teritorinis bendradarbiavimas (INTERREG programos ) atlieka svarbų vaidmenį šalinant tarpvalstybines kliūtis ir puoselėjant tarpvalstybinį bendradarbiavimą. INTERREG projektų biudžetas palyginti mažas, tačiau juos įgyvendinant pasiekta daugybė konkrečių, piliečiams juntamų rezultatų įvairiose srityse: tarpvalstybinio saugumo, transporto, švietimo, energetikos, sveikatos priežiūros, profesinio mokymo ir darbo vietų kūrimo. 

  2014–2020 m. laikotarpiu daugiau kaip 10 mlrd. eurų bus investuota į regionų bendradarbiavimą – maždaug 6,6 mlrd. eurų šių lėšų atiteks tarpvalstybiniams regionams. Tai turėtų užtikrinti didžiausią galimą poveikį ir dar veiksmingesnį investicijų panaudojimą. 

  Vis dėlto pastebima pasienio teritorijų ekonominių galimybių dalis lieka neišnaudota. Tai lemia pasitikėjimo stoka ar netgi neigiamas kaimyninių valstybių požiūris. Todėl Regioninės politikos generalinis direktoratas surengė pirmąją „Eurobarometro“ apklausą, kurios tikslas buvo nustatyti pasienio teritorijose gyvenančių piliečių požiūrius. Šis tyrimas padės tikslingiau nukreipti ES intervencines priemones. Pagrindiniai tyrimo rezultatai:

  Informuotumas apie ES finansuojamas tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklas: 

  • Trečdalis (31 proc.) pasienio regionų gyventojų žino apie ES finansuojamas tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklas jų regione.
  • Vertinant bendrai, aukščiausiu informuotumo lygiu pasižymi Rytų ir Centrinės Europos šalių pasienio regionų gyventojai.  

  Kaimyninės valstybės sienos kirtimo priežastys: 

  • maždaug trys ketvirtadaliai (76 proc.) respondentų yra keliavę į kitą valstybę. Vertinant bendrai, keliauti į užsienį labiausiai linkę Šiaurės ir Centrinės Europos šalių pasienio regionų gyventojai.
  • Respondentai į šalį partnerę dažniausiai keliauja laisvalaikio tikslais (57 proc., įskaitant turistines keliones), daugiau kaip trečdalis (35 proc.) tai daro norėdami apsipirkti ar pasinaudoti paslaugomis. Vos 14 proc. respondentų keliauja darbo ar verslo tikslais. Airijos ir Jungtinės Karalystės (Šiaurės Airijos) pasienis yra vienintelis, kurį daugiau kaip pusė respondentų yra kirtę norėdami pasimatyti su draugais.

  Pasienio regionų gyventojų pasitikėjimo lygis:  

  • Didžioji dauguma (61 proc.) respondentų sutiko, kad daugeliu žmonių galima pasitikėti. Vertinant bendrai, Skandinavijos šalyse gyvenantys respondentai labiau linkę sutikti, kad daugeliu žmonių galima pasitikėti.
  • Ištyrus požiūrį į situacijas, kai šalies partnerės pilietis gyvena kaimynystėje (59 proc. respondentų šiuo atveju jaučiasi visiškai patogiai), yra darbo kolega ar šeimos narys (58 proc.), buvo atskleisti tam tikri skirtumai. Respondentai mažiau linkę jaustis patogiai, kai šalies partnerės pilietis yra jų vadovas darbe (49 proc.). 

  Numanomos pasienio regionų tarpvalstybinio bendradarbiavimo kliūtys 

  • Daugiau kaip trečdalis (37 proc.) respondentų gyvenimą pasienio regione laiko galimybe, ir tik 4 proc. tai vertina kaip kliūtį. Pusė (55 proc.) respondentų pareiškė, kad gyvenimas šalia pasienio su šalimi partnere jiems neturi jokio poveikio.
  • Ne mažiau kaip pusė (57 proc.) respondentų didžiausia tarpvalstybinio bendradarbiavimo kliūtimi nurodė kalbos skirtumus.
  • Daugiau kaip keturi iš dešimties respondentų įvardijo, kad problemas kelia socialiniai ir ekonominiai arba teisiniai ir administraciniai skirtumai. Ne mažiau kaip trys iš dešimties respondentų tarpvalstybinio bendradarbiavimo problemomis nurodė kultūrinius skirtumus ar prieinamumą.
  • Kultūrinius skirtumus dažniausiai minėjo Vokietijos ir Lenkijos pasienio teritorijos gyventojai. Prieinamumą problema dažniausiai laikė Vakarų šalių (ypač Italijos) gyventojai. 

  Neseniai atliktas „Eurobarometro” tyrimas„Piliečių informuotumas apie ES regioninę politiką ir jos suvokimas” atskleidė, kad vos trečdalis visų piliečių (įskaitant gyvenančius ne pasienio regionuose) žino, kad šiai sričiai skiriamas ES regioninis finansavimas. Kaip rodo rezultatai, teks įdėti dar daug pastangų gerinant žinias apie INTERREG programas.

  Rezultatai bus aptarti aukšto lygio konferencijos, skirtos INTERREG 25-erių metų sukakčiai, metu. Konferenciją rengia Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujantis Liuksemburgas kartu su Europos Komisija ir INTERACT programa.

  Daugiau informacijos 

Daugiau naujienų

Introduction

Interreg 25 Years25 years ago this year, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy near   investment for Growth and Job. The 25th anniversary of Interreg is being celebrated this year with a variety of events around Europe culminating in a ceremony on European Cooperation Day in Luxembourg on 15-16 September. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

Interreg evolution

Interreg programmes are funded by the European Regional Development Fund to support the harmonious development of the European Union's territory at different levels. Interreg has three types of programmes: cross-border, transnational and interregional.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people