Teisės aktai

 Papildomos priemonės

 

ES sanglaudos politikos biudžetas yra didelis (per 2014-2020 m. laikotarpį bus skirta 351,8 mlrd. eurų), todėl labai svarbu informuoti galimus paramos gavėjus apie esamas finansavimo galimybes ir pateikti piliečiams informaciją apie investicijų rezultatus.
Be to, viešosios lėšos turi būti tvarkomos skaidriai, kad visuomenė turėtų galimybę kontroliuoti šį procesą. Todėl valstybės narės turi reguliariai informuoti apie investavimo galimybes bei programas ir skelbti informaciją apie projektus bei paramos gavėjus.
Europos Sąjungos sanglaudos politikos informavimo ir komunikacijos taisyklės pateiktos šiame dokumente:

Toliau pateikti pagrindiniai sanglaudos politikos informacijos teikimo ir komunikacijos reikalavimai.
Valstybių narių ir vadovaujančiųjų institucijų atsakomybė:

  • parengti kiekvienos veiksmų programos komunikacijos strategiją;
  • sukurti bendrą svetainę arba portalą, kuriame būtų skelbiama informacija apie visas atitinkamos šalies veiksmų programas;
  • informuoti galimus paramos gavėjus apie finansavimo galimybes;
  • informuoti piliečius apie sanglaudos politikos pasiekimus;
  • suorganizuoti programos įgyvendinimo pradžios kampaniją;
  • surengti vieną plačią informavimo kampaniją per metus;
  • paskelbti veiksmų sąrašą, kuriame nurodyti projektai ir paramos gavėjai (sąrašas turi būti atnaujinamas kas 6 mėn.).

Projekto paramos gavėjų atsakomybė:

  • infrastruktūros projektų, kuriems skirta viešoji parama viršija 500 tūkst. eurų, įgyvendinimo vietose pakabinti informacinę lentą ir nuolatines lenteles.
  • Informacinėse lentose ir lentelėse turi būti vaizduojama ES vėliava ir nurodoma, kad projektą finansuoja ES bei atitinkamas (-i) fondas (ai).
  • Paramos gavėjai, kurie turi svetaines, turi jose nurodyti, kad gavo paramą iš ES.

Programos vadovaujančioji institucija turi užtikrinti, kad paramos gavėjai būtų informuoti apie savo įsipareigojimus. Vadovaujančioji institucija taip pat turi stebėti, ar laikomasi šių taisyklių, ir vykdyti savo įsipareigojimus dėl komunikacijos.
Informacija apie logotipus ir ES skiriamąjį ženklą
Su veiksmu susijusių informavimo ir komunikacijos priemonių techninės charakteristikos ir nurodymai dėl skiriamojo ženklo sukūrimo ir standartinių spalvų bus pateikti įgyvendinimo akte. Žr. daugiau informacijos apie ES skiriamojo ženklo naudojimą.