Navigation path

Additional tools

Популяризиране на регионалната политика на ЕС

Законодателство

Поради мащаба на бюджета на политиката на сближаване на ЕС (351,8 млрд. евро за периода 2014–2020 г.) от съществено значение е потенциалните бенефициенти да бъдат информирани за съществуващите възможности за финансиране и резултатите от тези инвестиции да бъдат съобщавани на гражданите.
Освен това публичните средства трябва да се управляват по най-прозрачен начин, за да може върху тях да се осъществява обществен контрол. Ето защо държавите членки трябва редовно да предоставят пълна информация за съществуващите възможности и програми за инвестиции и да публикуват информация за проекти и бенефициенти.
Правилата за информация и комуникация за политиката на сближаване на Европейския съюз са определени в следните документи:

Накратко, основните информационни и комуникационни изисквания за политиката на сближаване са:
Държавите членки и управляващите органи отговарят за:

  • изготвяне на комуникационна стратегия за всяка оперативна програма;
  • създаване на единен уебсайт или портал, предоставящ информация за всички оперативни програми в съответната държава;
  • информиране на потенциалните бенефициенти относно възможностите за финансиране в рамките на оперативните програми;
  • популяризиране сред гражданите на постиженията на политика на сближаване;
  • организиране на събитие по случай стартирането на програмата;
  • провеждане на една голяма информационна дейност годишно;
  • публикуване на списък на операциите (проекти и бенефициенти), (актуализира се на всеки шест месеца).

 

Бенефициентите по проекти отговарят за:

  • поставяне на билбордове и постоянни табели на обектите, където се осъществяват инфраструктурни проекти с публично участие, надхвърлящо 500 000 евро;
  • на тях трябва да присъства флагът на ЕС, както и да бъдат упоменати ЕС и съответните фондове;
  • бенефициентите със съществуващ уебсайт трябва да потвърдят получената подкрепа от ЕС на този уебсайт.

Управляващият орган на дадена програма има отговорността да гарантира, че бенефициентите са информирани за техните отговорности. Управляващият орган също така трябва да следи за спазването на тези правила и да изпълнява своите отговорности по отношение на комуникациите.
Информация за графичните символи и емблемата на ЕС:
В акта за прилагане са определени техническите характеристики на информационните и комуникационните мерки за операцията, както и инструкциите за създаване на емблемата и определянето на стандартните цветове.

Актът за прилагане с разпоредби относно информацията и комуникацията е публикуван на всички официални езици на ЕС.

Допълнителна информация за използването на емблемата на ЕС.

За проекти, които са съфинансирани от бюджета на оперативните програми за периода 2007–2013 г., все още се прилагат правилата за програмния период 2007–2013 г.!

Регламент на Комисията 1828/2006

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии