Navigation path

Additional tools

Популяризиране на регионалната политика на ЕС

В този раздел можете да научите повече относно правилата за информация и публичност, валидни за бенефициентите по проекти, свързани с регионалната политика на ЕС en и относно действията на регионите и Европейската комисия за популяризирането на резултатите от регионалната политика на ЕС de en fr. Въпреки че популяризирането на резултатите е основна задача на държавите-членки и регионите, Комисията подкрепя служителите-референти по регионална политика на ЕС чрез общоевропейската мрежа INFORM en.

Информация относно програмите за регионално развитие във всички 28 държави-членки на ЕС е налична в Атласа.
За допълнителна информация, моля, свържете се с: regio-infopub@ec.europa.eu.

Направете справка с последното проучване на Евробарометър относно „Информираност и възприемане на регионалната политика на ЕС от страна на гражданите“ (Citizens' awareness and perceptions of EU regional policy pdf en) (публикувано през м. октомври 2010 г.).

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии