Navigation path

Additional tools

Publikationer

Tidskriften Panorama - Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Denna tidskrift ges också ut på engelska, tyska och franska. Anmäl dig till vår distributionslista om du vill ha en elektronisk version av tidningen.
Panorama 50

Nr 50: På väg mot innovation

Höstupplagan av Panorama är det 50:e numret av tidskriften och innehåller därför ett antal specialartiklar. Den mest framträdande av dessa är en exklusiv intervju med kommissionär Johannes Hahn, som berättar om de förändringar som skett i sammanhållningspolitiken under hans tjänsteperiod. I en ingående artikel om den nyligen offentliggjorda sjätte sammanhållningsrapporten får vi se hur sammanhållningspolitiken bidrar till att dra upp Europa ur den ekonomiska krisen samt främja innovativ och grön tillväxt. När det gäller antagandet av partnerskapsavtal, ligger fokus denna gång på Grekland: En representant från det grekiska ministeriet för utveckling och konkurrenskraft redogör för landets förberedelser inför den nya investeringsperioden.

Panorama nr 50 ger oss också en försmak av OPEN DAYS-eventet i Bryssel och granskar utvecklingen beträffande EU:s program för städer. Dessutom får vi titta närmare på målen för Europeiska socialfonden och läsa mer om Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

Det finns också ett särskilt avsnitt med ”läsarnas bidrag” där olika representanter delar med sig av sina tankar om Panorama och vilken utveckling de skulle vilja se för tidskriften. Dessutom erbjuder vi det vanliga utbudet av nyhetsartiklar och beskrivningar av särskilda projekt i hela EU.

de en fr pdf 48p. (3.5MB)

ro pdf 48p. (6MB)

Panorama 49

Nr 49. - Sommaren 2014 – Bygga partnerskap

Sommarnumret av Panorama innehåller en uppdatering om partnerskapsavtalen, med särskild fördjupning om det första avtal som antagits – Danmarks – och en intervju med ledarna för de danska förvaltningsmyndigheterna.Vi ser också tillbaka på tio år av utvidgning med en översikt över de framsteg som har gjorts i de medlemsstater som har gått med i unionen sedan 2004 och vilken nytta de har haft av sammanhållningspolitiken.

I det här numret finns också en beskrivning av de viktiga nya styrningsriktlinjer och verktyg som tagits fram för att bekämpa bedrägerier, ett besök bakom kulisserna hos Regionkommittén som firar 20-årsjubileum, ett reportage om hur Europeiska havs- och fiskerifonden arbetar för att stödja verksamheter och samhällen i kustregioner samt en rapport från årets World Urban Forum i Medellín, där kommissionär Hahn deltog.

Precis som i tidigare nummer bidrar även våra läsare till debatten i avsnittet Med egna ord, där representanter från medlemsstater, regioner och sammanslutningar i hela Europa avslöjar vad de tänker om reformen och sina förhoppningar inför den nya stödperioden.Dessutom erbjuder vi det vanliga utbudet av nyhetsartiklar och beskrivningar av särskilda projekt i hela EU.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - Vinter 2013 - Sammanhållnings politiken 2014-2020 - Ökad kraftsamling

Vinternumret av Panorama har den reformerade sammanhållningspolitiken 2014–2020 som tema och analyserar vad detta innebär för alla intressenter i detalj.EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso beskriver i en exklusiv intervju hur den reformerade sammanhållningspolitiken hjälper till att skapa tillväxt och arbetstillfällen, samt att uppnå målen med Europa 2020-strategin.

Våra läsare bidrar även till debatten i det utökade avsnittet Med egna ord, där representanter från medlemsstater, regioner och sammanslutningar i hela Europa avslöjar vad de tänker om reformen och sina förhoppningar inför den nya stödperioden.

På annat ställe i det här numret skisserar vi reformens och de tematiska prioriteringarnas grunddrag, beskriver budgetgodkännandeprocessen ur Europaparlamentets synvinkel, ger information om hur man ansöker om stöd samt går igenom kommunikationsstrategierna och förpliktelserna.Dessutom erbjuder vi det vanliga utbudet av nyhetsartiklar och beskrivningar av särskilda projekt i hela EU.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - Hösten 2013 - Ekoinnovation EU:s regioner tar täten på vägen mot en grön ekonomi

Nu är Panorama 47 tillgängligt.Huvudattraktionen är en artikel om hur EU:s regioner visar vägen på ekoinnovationsområdet. EU:s struktur- och investeringsfonder främjar smart och hållbar tillväxt genom de miljövänliga och energisnåla projekt som porträtteras i den här artikeln. Det finns även ett antal artiklar om de viktigaste workshopparna och seminarierna under årets OPEN DAYS-evenemang, från OPEN DAYS Universitys Master Class till relationer mellan EU och Kina och Japan.

På annan plats i det här numret finns en översikt av makroregionala strategier som underlättar koordinationen av projekt i Donau- och Östersjöområdet, en rapport om EU:s strukturfonders insatser för katastrofhjälp samt en förklaring av proceduren för efterhandsutvärdering för perioden 2007–2013. Dessutom erbjuder vi det vanliga utbudet av nyhetsartiklar och beskrivningar av särskilda projekt i hela EU.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - Sommaren 2013 - Panorama välkomnar Kroatien

Sommarnumret 2013 av Panorama finns nu på nätet på engelska, franska och tyska. Huvudattraktionen är en sex sidor lång featureartikel om Kroatiens anslutning till EU. Den innehåller en översikt av kandidatprocessen, en introduktion till Kroatiens viktigaste näringar, exempel på framgångsrika projekt samt en intervju med Branko Grčić, vice premiärminister och minister för regional utveckling och EU-fonder.

Den andra huvudartikeln är en inblick i den gemensamma kontrollprocessen (Europeiska kommissionen och de nationella myndigheterna) för att se till att medlen från sammanhållningspolitiken spenderas på rätt sätt. Dessutom innehåller tidskriften en översikt av den nyligen publicerade strategiska rapporten om sammanhållningspolitiken, en förhandstitt på evenemanget OPEN DAYS i oktober samt en artikel om granskningen av förordningarna om statligt stöd.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - Vår 2013 - Föra samhällen närmare varandra

Det här numret handlar om sammanhållningspolitiken s betydelse för att återskapa den ekonomiska tillväxten i Europa. Sammanhållningspolitiken är investeringsdelen av EU:s budget, och syftet med den är att främja tillväxt och konkurrenskraft genom att utnyttja regionala styrkor. I framtiden kommer sammanhållningspolitiken ytterligare att bidra till uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin. Den kommer att inriktas på hållbar utveckling och en mer effektiv användning av EU-investeringar samt nationella och regionala investeringar.

Andra ämnen som tas upp är EU:s Peace-program, som försöker att skapa försoning i splittrade samhällen i Nordirland och i Border-regionen i Irland. Numret innehåller även en artikel om städernas betydelse – motorerna i Europas ekonomi. Kommissionen har nyligen inrättat en omfattande databas över bästa praxis för stadsutveckling för att ge en detaljerad överblick över projekt som kan fungera som en inspirationskälla för städer, förvaltningsmyndigheter och andra berörda parter.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - Vinter 2012 - Smart specialisering - Drivkraften för framtida ekonomisk tillväxt i Europas regioner

Tidningen Panoramas vinterupplaga 2012 ”Smart specialisering” finns nu på webben. Det ena huvudtemat är en sex sidor lång fördjupning om strategier för smart specialisering som drivkrafterna för ekonomisk regional tillväxt. Fördjupningen omfattar en analys av definitionerna av och möjligheterna till smart specialisering, det stöd som tillhandahålls av S3‑plattformen och rapporterna från Europeiska kommissionens seminarium i Bari i september 2012, som hjälpte de italienska regionerna att förbereda sig för att använda strategierna under programplaneringsperioden 2014–2020.

Det andra huvudtemat är en exklusiv intervju med den polska ministern för regional utveckling, Elżbieta Bieńkowska, som beskriver de framsteg som Polen har gjort sedan EU-inträdet 2004 när det gäller att utveckla infrastrukturen, skapa arbetstillfällen och öka tillväxten. Hon diskuterar också framtiden och förutspår ökade investeringar i forskning och utveckling samt i hållbara energi- och transportlösningar under nästa programplaneringsperiod.

Dessutom analyseras den senaste Eurobarometer-undersökningen ”A view from the regions” och den visar överraskande positiva resultat när det gäller livskvalitet och framtidsutsikter. Vinnarna i fototävlingen ”Europe in My Region” presenteras tillsammans med en plansch med några av alla bidrag.

Du hittar även en glimt av Regiostars 2014 och ett urval av personer bakom framgångsrika projekt från olika regioner i EU.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - Hösten 2012 - Investera i regionerna - Använda finansiella instrument för att generera stöd för regionalpolitiken

Ett innovativt sätt att göra EU:s regionalpolitik mer effektiv och ändamålsenlig är att använda finansiella instrument. Dessa stödmekanismer, som sträcker sig från finanstekniska lösningar till tekniska stödinstrument, kan bidra till att attrahera ytterligare finansiering och expertkunskaper.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - Sommaren 2012 - Partnerskap i sammanhållningspolitiken - Förstärka genomförandet av denna grundprincip

Grunden för att EU:s strukturfonder ska kunna användas framgångsrikt är ett partnerskap med lokala aktörer på olika nivåer i planeringen, genomförandet och utvärderingen av programmen. För att effekterna ska bli så stora och EU-medlen användas så effektivt som möjligt måste olika partners expertkunskaper tas till vara och integreras fullt ut.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - Vår 2012 - Resultatinriktning - Finjustera sammanhållningspolitiken

Ett av huvudmålen med den nya strategin för sammanhållningspolitiken som vi offentliggjorde i oktober 2011 är att göra den smartare och mer fokuserad. På så sätt kan sammanhållningspolitiken bli EU:s främsta investeringsstrategi efter 2013 och det viktigaste verktyget för att skapa arbetstillfällen och tillväxt – dvs. målen i Europa 2020 strategin.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - Vinter 2011/2012 - Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Investeringar i Europas regioner

I oktober offentliggjorde kommissionen sina förslag om sammanhållningspolitiken efter 2013. Det här numret av Panorama innehåller en överblick över förslagen och kommentarer från några av de viktigaste berörda parterna.

Den nya strategin för sammanhållningspolitiken tillämpas vid en tidpunkt då ekonomisk tillväxt är ett grundläggande behov för alla EU:s medlemsstater. Mer än någonsin måste Europa göra de investeringar som krävs på alla nivåer för att generera ekonomisk tillväxt och skapa arbetstillfällen.

Sammanhållningspolitiken förvaltar mer än 350 miljarder euro – en tredjedel av den totala EU budgeten – och är därför enligt oss ett viktigt instrument för att uppnå detta.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - Hösten 2011 - Hur bidrar regionalpolitiken
till EU:s framtid?

I detta nummer av Panorama undersöker vi vad regionalpolitiken gör för att hjälpa medlemsländerna att uppnå Europa 2020-strategins mål – hög sysselsättningsnivå, produktivitet och social sammanhållning.

Fokus för Europa 2020-strategin ligger på de tre sinsemellan förbundna områdena smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Genom ett integrerat synsätt kan vi ta oss an de största utmaningarna som EU står inför, både idag och under de närmaste tio åren. Detta är till exempel en åldrande befolkning, otillräckligt kvalificerad arbetskraft, behovet av ökad innovation, sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring samt energitrygghet.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - Sommaren 2011 : Europa kopplas samman - Transport och regionalpolitik

Transport handlar om mycket mer än att ta sig från en plats till en annan: Det handlar om nätverken som stöttats och utvecklats med hjälp av EU-medel och som hjälper till att skapa ekonomisk tillväxt, hållbarhet och tillgång till livsnödvändiga tjänster. I detta nummer av Panorama tittar vi på alla komponenter, från höghastighetståg som knyter samman ett land med ett annat till miljövänliga transportsystem i städerna.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - Vår 2011 : EU:s strategi för Donauregionen - Ett gemensamt svar på gemensamma utmaningar

Donau är Europas näst längsta flod med sina 2 850 km. Den förbinder Schwarzwald med Svarta havet och rinner genom tio länder, och fyra till ligger i bäckenet. Vattenkraftstationer, en alleuropeisk transportkorridor och hemvist för några av Europas mest sällsynta arter – de olika användningarna av floden står ofta i konflikt med varandra. De politiska förändringarna i regionen har också förändrat hur man tar sig an utmaningar.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - Vinter 2010-2011 : Smart hållbar tillväxt för alla - Den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Tack vare Europa 2020-strategin har EU nu en långsiktig vision för sin sociala marknadsekonomi. Strategin antogs i juni 2010 och har som målsättning att under det kommande decenniet ta EU ur den ekonomiska krisen, samtidigt som medlemsländerna leds in på en väg mot hållbar tillväxt som kommer att föra med sig välstånd och sociala framsteg i många år framöver.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr. 35 - Hösten 2010 : Mot bättre social integration – regionalpolitikens bidrag

2010 har av EU utnämnts till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Detta nummer av Panorama reflekterar över problemet och tar en närmare titt på hur de åtgärder som finansieras via regionalpolitiken främjar EU:s mål: ett produktivt samhälle för alla.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - Sommaren 2010 : Regionalpolitik – ett integrerat tillvägagångssätt : Ett helhetsperspektiv

Under senare år har debatten om den europeiska sammanhållningspolitiken fokuserat på dess fördelar som "integrerat tillvägagångssätt" för politiken. Men vad betyder egentligen det? Detta nummer av Panorama strävar efter att förklara vad det integrerade tillvägagångssättet handlar om.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - Vår 2010 : Att utvärdera regionalpolitiken - Inblick och resultat

Mellan 2000 och 2006 förbrukade sammanhållningspolitiken inte bara en tredjedel av EU:s budget; det var också en politik som både utmanades av historien och bidrog till att förändra historien. EU:s utvidgning med tio nya medlemsstater 2004 fördjupade de ekonomiska och sociala skillnaderna på ett sätt som vi aldrig sett tidigare. Politiken blev tvungen att besvara denna utmaning utan att glömma bort de utmaningar som fortfarande fanns kvar i de 15 "gamla" EU-länderna.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - Vintern 2009-2010 : Kommunicera EU:s regionalpolitik - Att låta prestationerna tala för sig

Enorm budget, ambitiösa program och storskaliga projekt – den europeiska regionalpolitiken kämpar fortfarande för att nå den synlighet som den förtjänar som ett sådant inflytelserikt verksamhetsområde i den Europeiska unionen. I detta nummer av Panorama beaktar vi vikten av kommunikation, granskar de bestämmelser som gör kommunikationsinsatser obligatoriska, tar en närmare titt på hur kommunikationsansvariga kan nå ut med sitt budskap och utforskar spännande exempel på framgångsrika insatser som kräver mer av skapande förmåga än av budgeten.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - Hösten 2009 : Klimatförändring – respons på regional nivå

62 % av de européer som tillfrågades anser att klimatförändringen är det mest betydelsefulla problem världen står inför i dag – ett hot som regionalpolitiken och Europeiska kommissionen i sin helhet tar på lika stort allvar. EU sätter en rad åtgärder i verket för att bygga upp motståndskraft mot effekterna av klimatförändringen och sänka utsläppsnivåerna. Panorama granskar dessa och betraktar klimatförändringens följder och hur politik och åtgärder som vidtas på fältet kan förenas för att hantera verkningarna av de utsläpp som redan gjorts och för att minska de framtida nivåerna.

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - Sommaren 2009 : EU:s Östersjöstrategi – mot en hållbar och blomstrande framtid

En stor del av Österjöns 800 mil långa kust delas av åtta medlemsstater, som alla har sina egna prioriteringar och omsorger, sina ekonomiska hjärtefrågor och politiska farhågor. Östersjön – en motorväg för sjötransporter och alltför ofta en soptipp – omges av närmare ett hundra miljoner människor. Men trots åratal av samarbete för att förbättra läget för Östersjön, fortsätter det att förvärras. Medlemsstaterna bad därför Europeiska kommissionen att ta fram en levande strategi för att säkra en ljus framtid för regionen.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - Våren 2009 : Kreativitet och innovation - Stimulera konkurrenskraften i regionerna

2009 – Europeiska året för kreativitet och innovation strävar efter att inspirera till att tänka i nya banor om vad kreativitet och innovation betyder och hur de bidrar till vår personliga, sociala och ekonomiska utveckling. Tanken är vittsyftande, begreppen svåra att definiera och även om detta fält lockar allt fler forskare, är resultaten hittills svåra att kvantifiera. Ändå råder det inget tvivel om att dessa frågor måste pejlas om EU vill fortsätta vara konkurrenskraftigt och främja de värden som delas av dess medlemsstater.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

EU regionalpolitik: Håll dig informerad