Navigation path

Additional tools

Publikácie

Časopis Panorama - Štvrťročník o aktéroch regionálneho rozvoja

Tento časopis vychádza aj v angličtine, nemčine a francúzštine. Ak chcete dostávať elektronickú verziu časopisu, zapíšte sa do nášho zoznamu na rozosielanie.
Panorama 50

Nr 50. - Smerom k inováciám

Jesenné vydanie časopisu Panorama obsahuje niekoľko špeciálnych článkov pri príležitosti jeho 50. vydania. Najdôležitejším z nich je exkluzívny rozhovor s komisárom Johannesom Hahnom, ktorý zhodnotil zmeny v politike súdržnosti počas svojho pôsobenia v úrade. Podrobný článok o nedávno zverejnenej 6. správe o súdržnosti skúma, ako politika súdržnosti pomáha vyviesť Európu z hospodárskej krízy, pričom podporuje inovatívny a ekologický rast. Najnovšie informácie o procese prijímania partnerských dohôd sa zameriavajú na Grécko: ich prípravy na nové investičné obdobie vysvetľuje zástupca z gréckeho ministerstva pre rozvoj a konkurencieschopnosť.

Ďalej sa pozrieme na prípravu tohtoročného podujatia OPEN DAYS v Bruseli; zhodnotíme pokrok v programe rozvoja miest EÚ; podrobne charakterizujeme ciele Európskeho sociálneho fondu a tiež prinesieme profil Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV).

Je tu aj špeciálna rubrika „Príspevky čitateľov“, v ktorej sa zástupcovia rôznych organizácií podelia o svoj názor na časopis Panorama a na to, ako by sa mal ďalej vyvíjať. Časopis ponúka i zvyčajný výber najnovších správ a projektov z celej EÚ.

de en fr pdf 48p. (3.5MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 49

Nr 49. - Leto 2014 – Budovanie partnerstiev

Letné vydanie časopisu Panorama prináša aktuálny vývoj prijímania partnerských dohôd a v rozhovore s predstaviteľmi dánskych riadiacich orgánov sa podrobnejšie zameriava na prvú dohodu, ktorú prijalo práve Dánsko.Zároveň si pripomenieme desať rokov rozširovania a predstavíme prehľad pokroku členských štátov, ktoré vstúpili do Únie od roku 2004, a výhody, ktoré čerpali z politiky súdržnosti.

V tomto vydaní ďalej opisujeme význam nových riadiacich usmernení a nástrojov navrhnutých na boj proti podvodom, nahliadneme do zákulisia osláv 20. výročia založenia Výboru regiónov a predstavíme prácu Európskeho námorného fondu a fondu pre rybné hospodárstvo v podpore pobrežných podnikov a komunít. Nájdete tu aj správu z tohtoročného Svetového urbanistického fóra (World Urban Forum) v meste Medellín, ktorého sa zúčastnil komisár Hahn.

Do diskusie prispievajú, podobne ako v predošlých vydaniach, naši čitatelia v časti Vašimi slovami, kde svoje názory na reformu a očakávania do nového obdobia financovania prezentujú zástupcovia členských štátov, európskych regiónov a združení. Časopis ponúka i zvyčajný výber najnovších správ a projektov z celej EÚ.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - Zima 2013 - Politika súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 - Rast hybnej sily

Témou zimného vydania časopisu Panorama je reformovaná politika súdržnosti na roky 2014 – 2020 spolu s podrobnou analýzou, čo táto reforma znamená pre všetky záujmové strany.Predseda Európskej komisie Barroso v exkluzívnom interview predstavuje spôsob, akým pomôže reformovaná politika súdržnosti vytvárať rast, pracovné miesta a napĺňať ciele stratégie Európa 2020.

Do diskusie prispievajú aj naši čitatelia, a to v rozšírenej časti Vašimi slovami, kde svoje názory a očakávania do nového obdobia financovania prezentujú zástupcovia členských štátov, regiónov a združení v rámci Európy.

V čísle ďalej naznačíme kľúčové body reformy a tematické priority a opíšeme proces schvaľovania rozpočtu z pohľadu Európskeho parlamentu. Nájdete tu aj informácie o tom, ako žiadať o financie, a zhodnotenie komunikačných stratégií a záväzkov. Časopis ponúka i zvyčajný výber najnovších správ a projektov z celej EÚ.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - Jeseň 2013 - Ekologické inovácie: Popredné regióny EÚ smerujú k ekologickému hospodárstvu

Jesenné vydanie časopisu Panorama je odteraz dostupné online. Ústrednej téme vydania sa venuje článok o tom, ako regióny EÚ udávajú smer v oblasti ekologických inovácií. Sú v nej predstavené ekologické a energeticky účinné projekty, prostredníctvom ktorých štrukturálne a investičné fondy EÚ podporujú inteligentný a udržateľný rast. Ďalšie články upriamujú pozornosť na niektoré z najzaujímavejších seminárov a prednášok tohtoročného podujatia OPEN DAYS, napríklad na odborný študijný program univerzity OPEN DAYS či na seminár o vzťahoch medzi EÚ, Čínou a Japonskom.

Toto vydanie obsahuje aj prehľad makroregionálnych stratégií, ktoré pomáhajú koordinovať projekty v podunajskej oblasti a v regióne Baltského mora, najnovšie informácie o pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ pri odstraňovaní následkov katastrof a vysvetlenie procesu dodatočného hodnotenia obdobia rokov 2007 – 2013. Časopis ponúka i zvyčajný výber najnovších správ a projektov z celej EÚ.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - Leto 2013 - EÚ víta Chorvátsko

Letné vydanie časopisu Panorama na rok 2013 je odteraz dostupné online v angličtine, francúzštine a nemčine. Ústrednou témou je 6-stranová príloha o vstupe Chorvátska do EÚ, ktorá ponúka prehľad procesu rozširovania, predstavuje hlavné priemyselné odvetvia Chorvátska, príklady úspešných projektov a rozhovor s Brankom Grčićom, podpredsedom vlády a ministrom regionálneho rozvoja a fondov EÚ.

Ďalšou hlavnou témou je spoločný audítorský proces (Európska komisia a vnútroštátne orgány) na zabezpečenie správneho rozdeľovania financií v rámci politiky súdržnosti. Číslo takisto obsahuje prehľad nedávno vydanej strategickej správy o politike súdržnosti, ukážku z októbrového podujatia OPEN DAYS a článok o hodnotení nariadení o štátnej pomoci.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - Jar 2013 - Zmierenie komunít

Hlavnou témou tohto čísla je úloha politiky súdržnosti pri návrate rastu do Európy. Politika súdržnosti predstavuje investičnú časť rozpočtu EÚ zameranú na podporu rastu a konkurencieschopnosti zužitkovaním silných stránok regiónov. V budúcnosti bude táto politika ešte viac prispievať k spĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020 a bude sa zameriavať na udržateľné investície v rámci efektívnejšieho používania investícií EÚ, štátnych a regionálnych investícií.

K ďalším častiam obsahu patrí napríklad program EÚ PEACE, ktorý má za cieľ podporiť zmierenie rozdelených komunít v Severnom Írsku a pohraničnej oblasti Írska, a článok o kľúčovej úlohe miest, ktoré sú hlavnými nástrojmi európskeho hospodárstva. Komisia prednedávnom vytvorila podrobnú databázu najlepších postupov mestského rozvoja poskytujúcu podrobný prehľad projektov. Prehľad môže slúžiť ako zdroj inšpirácie mestám, riadiacim orgánom a ďalším zúčastneným stranám.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - Zima 2012 - Inteligentná špecializácia, Hnací motor budúceho hospodárskeho rastu regiónov Európy

Zimné vydanie časopisu Panorama na rok 2012 s názvom „Inteligentná špecializácia“ je odteraz dostupné online. Hlavným obsahom vydania je 6-stranový článok o stratégiách Inteligentnej špecializácie, ktoré posilňujú regionálny ekonomický rast. Článok analyzuje základné pojmy a možnosti týkajúce sa inteligentnej špecializácie, podporu poskytovanú platformou S3 a správy zo seminára Európskej komisie v Bari v septembri 2012. Seminár pomohol talianskym regiónom pripraviť sa na uplatňovanie týchto stratégií v programovom období rokov 2014 až 2020.

Ďalšiu dôležitú časť obsahu tvorí exkluzívny rozhovor s poľskou ministerkou pre regionálny rozvoj Elżbietou Bieńkowskou, v ktorom opisuje úspechy Poľska dosiahnuté v oblasti rozvoja infraštruktúry, vytvárania pracovných príležitostí a zvyšovania HDP v čase od vstupu Poľska do EÚ v roku 2004. Poskytuje tiež pohľad do budúcnosti, v ktorej ministerka očakáva zvýšené investície do výskumu a inovácií a do zabezpečovania udržateľných energetických zdrojov a dopravných riešení v ďalšom programovom období.

Ďalšia časť analyzuje najnovšie výsledky výskumu Eurobarometer s názvom „Pohľad z regiónov“, ktorý priniesol niektoré prekvapivé pozitívne zistenia týkajúce sa kvality života a očakávaní do budúcnosti. Ďalej sú predstavení víťazi fotografickej súťaže „Európa v mojom regióne“ spolu s vyberateľným mozaikovým plagátom obsahujúcim niektoré z mnohých súťažných príspevkov.

Vydanie tiež obsahuje ukážku vybratých profilov súťaže Regiostars 2014 a ďalšie profily úspešných projektov v regiónoch z celej EÚ.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - Jeseň 2012 - Investície do regiónov - Využívanie finančných nástrojov na podporu regionálnej politiky pákovým účinkom

Jedným z inovatívnych spôsobov zlepšovania účinnosti a efektívnosti regionálnej politiky EÚ je využívanie finančných nástrojov. Tieto podporné mechanizmy – od metód finančného inžinierstva až po zariadenia technickej pomoci – môžu pomôcť prilákať ďalšie finančné prostriedky a priniesť ďalšie vedomosti a odbornosť.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - Leto 2012 - Partnerstvo v politike súdržnosti - Posilňovať uplatňovanie tejto kľúčovej zásady

Ústredným prvkom úspešného využívania štrukturálnych fondov EÚ je partnerstvo s miestnymi aktérmi na rôznych úrovniach v oblasti plánovania, realizácie a hodnotenia programov. Na dosiahnutie maximálneho vplyvu prostriedkov EÚ a zaistenie ich čo najúčinnejšieho využívania sa musí efektívne zužitkovať a integrovať odbornosť rôznych partnerov.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - Jar 2012 - Zacielenie výsledkov - Doladenie politiky súdržnosti

Inteligentnejšia a sústredenejšia politika súdržnosti je kľúčovým cieľom nového prístupu, ktorý sme predstavili v októbri 2011. Politika súdržnosti sa tak môže stať hlavnou investičnou stratégiou Európskej únie po roku 2013 a ústredným nástrojom na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, teda rastu a zamestnanosti.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - Zima 2011/2012 - Politika súdržnosti v rokoch 2014-2020 Investície do európskych regiónov

Komisia v októbri predstavila návrhy politiky súdržnosti po roku 2013. V tomto čísle časopisu Panorama vám ponúkame prehľad návrhov, ako aj pripomienky kľúčových zainteresovaných strán.

Tento nový prístup k politike súdržnosti sa začína presadzovať vo chvíli, keď je hospodársky rast vo všetkých členských štátoch EÚ mimoriadne dôležitý. Európa musí viac ako kedykoľvek predtým uskutočniť potrebné investície na všetkých úrovniach, čo pomôže oživiť jej hospodársky potenciál a vytvoriť pracovné miesta.

Politika súdržnosti spravuje viac ako 350 miliárd EUR – tretinu celkového rozpočtu EÚ – a sme presvedčení, že by sa mala stať významným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - Jeseň 2011 - 2020 Úloha regionálnej politiky
v budúcnosti Európy

Toto vydanie časopisu Panorama je venované preskúmaniu úlohy regionálnej politiky, čo sa týka pomoci členským štátom pri plnení cieľov stratégie EÚ pre rok 2020, dosahovaní vysokej úrovne zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti.

Stratégia pre rok 2020 sa sústreďuje na tri vzájomne prepojené oblasti inteligentného, trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu. Tento integrovaný prístup je zameraný na hlavné problémy, ktorým Európa čelí v súčasnosti, a ktorým bude vystavená aj v nasledujúcom desaťročí, ako je starnutie populácie, nedostatočne kvalifikovaná pracovná sila, potreba zvýšenia inovácií, vzťah medzi hospodárskym rastom a zhoršovaním životného prostredia a energetická bezpečnosť.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - Leto 2011 : Prepojenie Európy - Doprava a regionálna politika

Doprava je oveľa viac než len premiestňovanie sa z jedného miesta na druhé: ide o siete podporované a rozvíjané z prostriedkov EÚ, ktoré pomáhajú vytvárať hospodársky rast, trvalú udržateľnosť a prístup k nevyhnutným službám. V tomto čísle časopisu Panorama komplexne preberieme celú tému: počínajúc vysokorýchlostnými železničnými traťami spájajúcimi jednotlivé krajiny až po mestské dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - Jar 2011 : Stratégia Eú pre podunajskú oblasť - jednotná odpoveď na spoločné úlohy

Dunaj, druhá najdlhšia rieka Európy dosahujúca približne 2 850 km, spája Čierny les a Čierne more a preteká cez desať krajín, pričom v jej povodí ležia ďalšie štyri. Vodné elektrárne, paneurópsky dopravný koridor a domov pre niektoré z najvzácnejších európskych druhov – tlaky kladené na túto rieku sú často protichodné a politické zmeny v regióne majú vplyv aj na spôsob riešenia problémov.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - Zima 2010-2011 : Zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast - Piata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

Vďaka stratégii Európa 2020 sa EÚ dnes môže chváliť dlhodobou víziou pre svoje sociálne trhové hospodárstvo. Cieľom stratégie prijatej v júni 2010 na ďalších desať rokov je pomôcť Európe úspešne sa vymaniť z hospodárskej krízy a zároveň zabezpečiť, aby členské štáty nastúpili na cestu udržateľného rastu, ktorá prinesie prosperitu a sociálny pokrok na nadchádzajúce roky.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr. 35 - Jeseň 2010 : Smerom k širšej sociálnej inklúzii – príspevok regionálnej politiky

Rok 2010 vyhlásila EÚ za rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Toto vydanie Panoramy sa venuje tejto téme a podrobnejšie sa zameriava na prínos aktivít financovaných zo zdrojov regionálnej politiky k presadzovaniu cieľov EÚ v oblasti začleňujúcej, produktívnej spoločnosti.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - Leto 2010 : Regionálna politika – integrovaný prístup 360° pohľad

V posledných rokoch sa diskusia o európskej politike súdržnosti sústreďuje na jej prínos ako integrovaného prístupu k tvorbe politík. Čo to však naozaj znamená? V tomto vydaní Panoramy vysvetlíme, čo je to integrovaný prístup.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - Jar 2010 : Hodnotenie regionálnej politiky - Nahliadnutia a výsledky

V rokoch 2000 až 2006, politika súdržnosti nielenže minula jednu tretinu rozpočtu EÚ, bola to tiež politika, ktorá bola výzvou histórie a pomohla zmeniť históriu. Rozšírenie EÚ o 10 nových členských štátov v roku 2004 prehĺbilo ekonomické a sociálne rozdiely tak, ako nikdy predtým. Politika musela reagovať na túto výzvu bez toho, aby sa zabudlo na tie, ktoré naďalej existovali v „starej“ EÚ-15.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - Zima 2009-2010 : Komunikovanie regionálnej politiky EÚ - Nechajme hovoriť výsledky

Obrovský rozpočet, ambiciózne programy a rozsiahle projekty – napriek tomu, že je takým vplyvným prvkom Európskej únie, regionálna politika EÚ stále bojuje s tým, aby sa jej dostalo viditeľnosti, akú si zaslúži. V tomto vydaní Panoramy sa zaoberáme dôležitosťou komunikácie, skúmame nariadenia, ktoré ustanovujú komunikačné aktivity za povinné, zisťujeme spôsoby, akými úradníci zodpovední za komunikáciu môžu odovzdať svoj odkaz, a skúmame neobvyklé príklady úspešných aktivít, ktoré vyžadujú kreativitu viac ako rozpočet.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - Jeseň 2009 : Klimatické zmeny – odpovede na regionálnej úrovni

62% európskych respondentov sa domnieva, že klimatické zmeny sú najvýznamnejším problémom, ktorému svet dnes čelí. Je to hrozba, ktorú regionálna politika a Európska únia ako celok berú rovnako vážne. EÚ zavádza škálu opatrení na vybudovanie odolnosti voči účinkom klimatických zmien a zníženie množstva emisií. Časopis Panorama toto skúma a premýšľa nad dôsledkami klimatických zmien a ako si môže kombinácia politík a opatrení učinených na mieste poradiť s dopadom už vypustených emisií a znížiť budúce množstvá.

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - Leto 2009 : Stratégia EÚ pre región – Baltského mora smerom k trvalo udržateľnej, prosperujúcej budúcnosti

Veľká časť 8 000 kilometrovej pobrežnej čiary Baltského mora je rozdelená medzi osem členských štátov EÚ, pričom každý štát má svoje vlastné priority a problémy, ekonomické požiadavky a politické záujmy. Okolo Pobaltia – námornej diaľnice, ale častejšie skôr skládky – žije takmer jeden milión ľudí. Stav mora sa i napriek dlhoročnému spoločnému úsiliu stále zhoršuje. Európska únia preto požiadala Komisiu, aby prišla s pevnou stratégiou ako zabezpečiť svetlejšiu budúcnosť pre tento región.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - Jar 2009 : Tvorivosť a inovácia - Podnecovanie konkurencieschopnosti v regiónoch

2009 – Európsky rok tvorivosti a inovácie si dáva za cieľ byť vzorom pre všeobecné prehodnotenie významu tvorivosti a inovácie, a spôsobu, akým prispievajú k nášmu osobnému, hospodárskemu a sociálnemu rozvoju. Myšlienka je široká, výrazy ťažko definovateľné, a hoci tento odbor priťahuje čoraz viac výskumníkov, výsledky sa zatiaľ stále ťažko kvantifikujú. Niet však pochýb, že ak chce EÚ zostať konkurencieschopnou a podporovať hodnoty zdieľané svojimi členskými štátmi, tieto otázky si vyžadujú preskúmanie.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá