Navigation path

Additional tools

Publikacje

Magazyn Panorama - Kwartalnik poświęcony sprawom rozwoju regionalnego

Kwartalnik dostępny jest także w formie papierowej w wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej. Aby otrzymywać elektroniczną wersję magazynu, należy subskrybować listę wysyłkową.
Panorama 49

Nr 49. - Lato 2014 - Budowanie partnerstwa

W letnim wydaniu magazynu Panorama przedstawiono najnowsze wiadomości na temat postępów w zawieraniu umów partnerstwa oraz szczegółowo zaprezentowano pierwszą taką umowę (podpisaną przez Danię), czemu towarzyszą wywiady z szefami duńskich instytucji zarządzających. W tym numerze dokonano również przeglądu postępów poczynionych przez nowe państwa członkowskie od czasu ich przystąpienia do UE w 2004 r. oraz korzyści, które państwa te uzyskały dzięki polityce spójności.

Na kolejnych stronach Panoramy omówiono nowe, ważne instrumenty i narzędzia nadzorcze służące do zwalczania nadużyć finansowych, zrelacjonowano obchody 20. rocznicy powstania Komitetu Regionów, zaprezentowano działania podejmowane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu wspierania przedsiębiorstw i społeczności przybrzeżnych oraz przedstawiono raport z tegorocznego Światowego Forum Miejskiego w Medellín, w którym uczestniczył komisarz Hahn.

Jak zwykle w dziale „Waszym zdaniem” czytelnicy włączają się do debaty, w której przedstawiciele państw członkowskich, regionów i organizacji z całej Europy wyrażają swoje opinie na temat reformy oraz nadzieje na nowy okres finansowania. W magazynie można również znaleźć wybór informacji i prezentacje projektów z całej UE. Letnie wydanie magazynu Panorama będzie dostępne w 23 językach w sierpniu.

de en fr pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - Zima 2013 - Polityka spójności na lata 2014-2020 -Wdrażanie polityki spójności nabiera rozpędu

W zimowym wydaniu magazynu Panorama głównym tematem jest zreformowana polityka spójności na lata 2014–2020 i jej znaczenie dla wszystkich zainteresowanych stron.W wywiadzie na wyłączność przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, przedstawia, jak zreformowana polityka spójności przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy oraz osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”.

W powiększonym dziale „Waszym zdaniem” czytelnicy włączają się do debaty, w której przedstawiciele państw członkowskich, regionów i organizacji z całej Europy wyrażają swoje opinie na temat reformy i nadzieje na nowy okres finansowania.

Ponadto w tym wydaniu magazynu przedstawiamy kluczowe punkty reformy i priorytety tematyczne, opisujemy proces zatwierdzania budżetu z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego, informujemy, jak ubiegać się o dofinansowanie oraz prezentujemy strategie komunikacyjne i zobowiązania.W magazynie jak zawsze można znaleźć wybór informacji i prezentacje projektów z całej UE.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - Jesień 2013 - Ekoinnowacje: Liderzy spośród regionów UE kierują się w stronę zielonej gospodarki

W Internecie jest już dostępne jesienne wydanie magazynu Panorama. W tym numerze szczególną uwagę przykuwa obszerny reportaż poświęcony wzorowym rozwiązaniom w dziedzinie ekoinnowacji wdrażanym przez regiony UE. Unijne fundusze strukturalne i inwestycyjne promują inteligentny, zrównoważony rozwój poprzez ekologiczne, wydajne energetycznie projekty przedstawione w tym artykule. W magazynie zaprezentowano wybrane warsztaty i seminaria, które będą miały miejsce w czasie tegorocznych OPEN DAYS, począwszy od zajęć Master Class odbywających się w ramach Uniwersytetu OPEN DAY, a skończywszy na spotkaniach dotyczących relacji między UE a Chinami i Japonią.

W tym wydaniu można także przeczytać artykuły na temat strategii makroregionalnych, których celem jest pomoc w koordynacji projektów w regionach Dunaju i basenu Morza Bałtyckiego, najnowsze informacje o wykorzystaniu europejskich funduszy strukturalnych do pomocy w przypadku katastrof, wyjaśnienie procesu oceny projektów ex post w latach 2007–2013. W magazynie jak zawsze można znaleźć wybór informacji i prezentacje projektów z całej UE.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - Lato 2013 - Panorama wita Chorwację

W Internecie jest już dostępne letnie wydanie magazynu Panorama na rok 2013 w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej. W tym wydaniu dominuje sześciostronicowy materiał o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej, który zawiera analizę procesu przystąpienia, podstawowe informacje na temat głównych gałęzi przemysłu w Chorwacji oraz wywiad z chorwackim Wicepremierem i ministrem ds. rozwoju regionalnego i funduszy UE Brankiem Grčić.

W tym wydaniu poruszona została również potrzeba opracowania wspólnej procedury kontroli (dla Komisji Europejskiej i władz państw członkowskich) w celu monitorowania odpowiedniego wykorzystania środków funduszy polityki spójności. W magazynie pojawia się także podsumowanie niedawno opublikowanego sprawozdania strategicznego na temat polityki spójności, zapowiedź planowanych na październik DNI OTWARTYCH oraz artykuł zawierający analizę przepisów regulujących zasady udzielania pomocy przez państwo.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - Wiosna 2013 - Zrzeszanie społeczności

Głównym tematem tej edycji jest kluczowa rola polityki spójności w przywracaniu wzrostu gospodarczego Europy. Polityka spójności stanowi ważny obszar inwestycji budżetu unijnego. Jej celem jest zwiększenie wzrostu i konkurencyjności dzięki wykorzystaniu potencjału ukrytego w regionach. W przyszłości polityka spójności będzie wspierać realizację celów strategii Europa 2020 oraz umożliwi zrównoważone inwestowanie poprzez efektywniejsze wykorzystanie środków unijnych, państwowych i regionalnych.

W tym wydaniu przeczytamy też o unijnym programie PEACE, którego zamierzeniem jest doprowadzenie do pojednania podzielonych społeczności w Irlandii Północnej i w rejonie przygranicznym Irlandii, jak również artykuł o kluczowej roli miast – siły napędowej gospodarki europejskiej. Komisja Europejska opracowała niedawno wyczerpujący zbiór dobrych praktyk w rozwoju obszarów miejskich zawierający szczegółowe opisy zrealizowanych projektów, który stanowić może inspirację dla miast, organów zarządzających i innych zainteresowanych stron.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - Zima 2012 - Inteligentna specjalizacja, Stymulator przyszłego rozwoju gospodarczego regionów europejskich

W Internecie jest już dostępne zimowe wydanie magazynu Panorama, którego hasłem przewodnim jest tym razem inteligentna specjalizacja. Strategiom inteligentnej specjalizacji jako czynnikom stymulującym regionalny wzrost gospodarczy poświęcony został sześciostronicowy artykuł, w którym dokonano analizy pojęć i możliwości związanych z inteligentną specjalizacją, omówiono pomoc udzielaną przez Platformę S3 oraz przedstawiono sprawozdanie z warsztatów zorganizowanych przez Komisję Europejską w Bari we wrześniu 2012 r. Celem tych warsztatów była pomoc włoskim regionom w przygotowaniach do realizacji strategii inteligentnej specjalizacji w okresie programowania 2014–2020.

Kolejnym tematem numeru jest udzielony specjalnie dla Panoramy wywiad z polską minister rozwoju regionalnego, Elżbietą Bieńkowską, która przedstawia poczynione przez Polskę od chwili przystąpienia do UE w 2004 r. postępy w dziedzinie infrastruktury, tworzenia miejsc pracy i stymulowania wzrostu gospodarczego. Minister przewiduje również zwiększenie w najbliższym okresie programowania nakładów na badania i rozwój, uzyskiwanie zrównoważonej energii oraz rozwiązania transportowe.

W zimowym wydaniu Panoramy można także znaleźć analizę wyników najnowszego badania Eurobarometru zatytułowanego „Perspektywa regionalna”. Okazuje się, że są one zaskakująco pozytywne w odniesieniu do jakości życia i przyszłych oczekiwań. Przedstawiono również zwycięzców konkursu fotograficznego „Europa w moim regionie” oraz dołączono wkładkę z mozaiką złożoną z niektórych nadesłanych prac.

W numerze można również przeczytać o kolejnej edycji konkursu Regiostars 2014, zapoznać się z prezentacjami różnych projektów pomyślnie zrealizowanych na obszarze UE oraz znaleźć wiele innych ciekawych informacji.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - Jesień 2012 - Inwestycje w regionach - Korzystanie z instrumentów finansowych do pozyskiwania wsparcia dla polityki regionalnej

Jednym z nowatorskich sposobów na poprawę skuteczności i wydajności unijnej polityki regionalnej jest wykorzystanie instrumentów finansowych. Te mechanizmy wsparcia, począwszy od technik inżynierii finansowej do instrumentów pomocy technicznej, mogą umożliwić przyciągnięcie dalszego finansowania i zdobycie dodatkowych doświadczeń i wiedzy.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - Lato 2012 - Współpraca w ramach polityki spójności - Wzmacnianie realizacji tej podstawowej zasady

Podstawą udanego wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych jest partnerstwo z podmiotami lokalnymi na różnych szczeblach planowania, realizacji i oceny programów. Aby uzyskać maksymalne korzyści i zapewnić najskuteczniejsze wykorzystanie środków unijnych niezbędne jest skuteczne wykorzystanie i zintegrowanie doświadczenia różnych partnerów.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - Wiosna 2012 - Podejście wynikowe - Dostrajanie polityki spójności

Głównym celem nowego podejścia do polityki spójności, które przedstawiliśmy w październiku 2011 roku, jest wykreowanie polityki bardziej inteligentnej i skoncentrowanej. Dzięki temu polityka spójności będzie mogła przekształcić się w główną strategię inwestycyjną Unii Europejskiej po roku 2013 oraz w kluczowy instrument, który pozwoli nam osiągnąć wzrost zatrudnienia i wzrost gospodarczy, czyli cele strategii „Europa 2020”.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - Zima 2011/2012 - Polityka spójności na lata 2014-2020 Inwestycje w regiony europejskie

W październiku Komisja przedstawiła propozycje dotyczące polityki spójności po roku 2013. W tej edycji czasopisma „Panorama” przedstawimy Państwu przegląd tych propozycji, a także uwagi do nich zgłoszone przez niektóre kluczowe podmioty.

To nowe podejście do polityki spójności zostało zaprezentowane w chwili, gdy wszystkie państwa członkowskie UE są żywo zainteresowane osiągnięciem wzrostu gospodarczego. Właśnie teraz Europa musi jeszcze bardziej skoncentrować się na dokonaniu na wszystkich szczeblach niezbędnych inwestycji, które pomogą zaktywizować jej potencjał gospodarczy i utworzyć nowe miejsca pracy.

Na politykę spójności przeznaczono 350 mld EUR – jedną trzecią całego budżetu UE – i mamy nadzieję, że dzięki temu stanie się ona głównym instrumentem służącym osiągnięciu wyznaczonych celów.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - Jesień 2011 - Rok 2020 Rola polityki regionalnej w przyszłości Europy

W tym wydaniu Panoramy badamy, w jaki sposób polityka regionalna pomaga państwom członkowskim w realizacji celów strategii „Europa 2020”, zapewniając wysokie poziomy zatrudnienia, produktywności i spójności społecznej.

Strategia ta skupia się na trzech powiązanych ze sobą obszarach inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. To zintegrowane podejście ma pomóc Europie uporać się z głównymi wyzwaniami, przed jakimi stoi obecnie i z jakimi zmagać się będzie w najbliższym dziesięcioleciu, takimi jak starzenie się społeczeństwa, niewystarczająco wykwalifikowana siła robocza, zapotrzebowanie na zwiększoną innowacyjność, związek

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - Lato 2011 : Połączenia w Europie - Transport a polityka regionalna

Transport to znacznie więcej niż tylko przemieszczanie się z miejsca na miejsce: to sieci wspierane i rozwijane z funduszy unijnych, pomagające w kształtowaniu wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju i dostępu do podstawowych usług. W niniejszym wydaniu Panoramy prezentujemy całościowy obraz: od szybkobieżnej kolei łączącej ze sobą kraje po ekologiczne systemy transportu miejskiego.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - Wiosna 2011 : Strategia EU na rzecz regionu naddunajskiego - zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania

Dunaj, druga najdłuższa rzeka Europy o długości około 2 850 km, łączy Czarny Las z Morzem Czarnym i przepływa przez dziesięć krajów, a kolejne cztery leżą u jej dorzecza. Rzeka, która zasila elektrownie wodne, stanowi ogólnoeuropejski korytarz transportowy, a także dom wielu najrzadszych w Europie gatunków, spełnia wymagające role często ze sobą sprzeczne, przy czym zmiany polityczne, które nastąpiły w regionie, miały własny wpływ na sposób realizacji wyzwań, z jakimi się boryka.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - Zima 2010-2011 : Zapewnienie inteligentnego i równoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Piąte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

Unia Europejska, dzięki strategii Europa 2020, może się obecnie poszczycić długofalową wizją społecznej gospodarki rynkowej. Przyjęta w czerwcu 2010 r. strategia wyznacza na kolejne dziesięciolecie cele mające pomóc Europie skutecznie wyjść z kryzysu gospodarczego, zapewniając jednocześnie państwom członkowskim wkroczenie na drogę zrównoważonego wzrostu, który w nadchodzących latach zapewni dobrobyt i postęp społeczny.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr. 35 - Jesień 2010 : W kierunku większej integracji społecznej – wkład polityki regionalnej

Rok 2010 został wyznaczony przez UE jako Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W tym wydaniu „Panoramy” rozpatrujemy tę kwestię oraz przyglądamy się z bliska, jak działania finansowane w ramach polityki regionalnej przyczyniają się do osiągnięcia celów UE w zakresie tworzenia integracyjnego, produktywnego społeczeństwa.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - Lato 2010 : Polityka regionalna – zintegrowane podejście : Szeroka perspektywa

W ostatnich latach tematem debaty wokół europejskiej polityki spójności były jej korzyści wynikające ze „zintegrowanego podejścia” do kształtowania polityki. Ale co to właściwie znaczy? W tym wydaniu „Panoramy” wyjaśnimy, na czym polega podejście zintegrowane.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - Wiosna 2010 : Ewaluacja polityki spójności - Kierunki i wyniki

W latach 2000–2006 polityka spójności nie tylko pochłonęła jedną trzecią unijnego budżetu, lecz także była realizowana na przekór wyzwaniom stawianym przez historię, jednocześnie tę historię tworząc. Rozszerzenie UE o 10 nowych państw członkowskich w 2004 r. pogłębiło różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego w stopniu bezprecedensowym. Polityka spójności musiała podjąć to wyzwanie, nie rezygnując jednak ze wspierania „starej” unijnej piętnastki.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - Zima 2009-2010 : Komunikacja dotycząca polityki regionalnej UE - Niech osiągnięcia mówią za siebie

Ogromny budżet, ambitne programy i projekty na wielką skalę – jak na tak ważny składnik funkcjonowania Unii Europejskiej, europejska polityka regionalna nadal nie jest wystarczająco widoczna. W tym wydaniu „Panoramy” rozważamy znaczenie komunikacji, przyglądamy się rozporządzeniom nakazującym działania komunikacyjne, badamy sposoby, jakimi specjaliści ds. komunikacji mogą głosić swoje przesłanie, i wskazujemy intrygujące przykłady udanych działań, które opierają się na kreatywności, a nie na pokaźnym budżecie.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - Jesień 2009 : Zmiana klimatu – działania na szczeblu regionalnym

Zdaniem 62% ankietowanych Europejczyków zmiana klimatu jest najważniejszym problemem, przed jakim stoi obecnie świat. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej oraz cała Komisja Europejska traktują to zagrożenie równie poważnie. UE wdraża liczne środki, by zwiększyć swoją odporność na skutki zmian i ograniczyć emisje. Przyglądamy się bliżej tym środkom, rozważając też konsekwencje zmiany klimatu oraz sposób, w jaki przyjęte strategie i podejmowane działania mogą umożliwić uporanie się z wpływem dotychczasowych emisji oraz zmniejszenie ich w przyszłości.

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - Lato 2009 : Unijna Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego – ku zrównoważonej, dostatniej przyszłości

Przeważająca część 8000 km wybrzeża bałtyckiego leży w ośmiu państwach członkowskich UE, z których każde ma własne priorytety i potrzeby, uwarunkowania gospodarcze i problemy polityczne. Wokół Bałtyku – autostrady morskiej, będącej zbyt często wysypiskiem odpadów – mieszka niemal sto milionów ludzi. Lecz pomimo wielu lat współpracy na rzecz poprawy stanu morza, sytuacja nieustannie się pogarsza, dlatego też państwa członkowskie zwróciły się do Komisji o opracowanie odpowiedniej strategii gwarantującej lepszą przyszłość dla regionu.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - Wiosna 2009 : Kreatywność i innowacje - Stymulacja konkurencyjności w regionach

2009 – Europejski Rok Kreatywności i Innowacji ma na celu zmianę sposobu myślenia na temat znaczenia kreatywności i innowacji oraz ich możliwego wkładu w rozwój osobisty, ekonomiczny i społeczny. Pojęcie jest szerokie, a słowa trudne do zdefiniowania. I, mimo że temat przyciąga coraz większe grono badaczy, na chwilę obecną wyniki nadal trudno jest zmierzyć. Niemniej jednak nie ma wątpliwości, że – jeśli UE chce utrzymać swoją konkurencyjność i promować wartości wyznawane przez państwa członkowskie – dziedzina ta wymaga dalszych działań.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe