Navigation path

Additional tools

Publicaties

Magazine “Panorama” - Het driemaandelijkse magazine van de actoren van het regionaal beleid

Dit magazine wordt ook gedrukt in het Engels, Duits en Frans. Om de elektronische versie van dit magazine te ontvangen, kunt u zich inschrijven op onze verzendlijst.
Panorama 51

Nr 51. - De nieuwe Commissie neemt zitting

De wintereditie van Panorama opent met een exclusief interview met de nieuwe commissaris voor Regionaal beleid Corina Crețu, waarin zij haar visie op de ontwikkeling van het beleid in de komende jaren uiteenzet. In een ander hoofdartikel kunt u lezen op welke manier het EU-cohesiebeleid bijdraagt aan het aanpakken van de uitdagingen van klimaatverandering en energiezekerheid door te investeren in de koolstofarme economie. We gaan ook kijken naar een aantal initiatieven die zijn gestart door de Europese Commissie ter ondersteuning van de EU-lidstaten om de bestuurlijke capaciteit voor beheer van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen een stimulans te geven. Daarnaast geven we een analyse van het Van den Brande-rapport over meerlagig bestuur en partnerschap, wat ten doel heeft om een betere samenhang tussen de Europa 2020-strategie en de partnerschapsovereenkomsten te bewerkstelligen.
Verder kijken we terug op het succes van het OPEN DAYS-evenement van dit jaar in Brussel. We schetsen de belangrijkste uitdagingen en resultaten van het Italiaanse voorzitterschap van de Europese Raad. We kijken naar de toekomst van de Europese stedelijke agenda en we kijken naar de territoriale samenwerking Interreg in het verleden, nu en in de toekomst.

Verder treft u de gebruikelijke selectie van nieuwsberichten en projectbeschrijvingen uit de gehele EU.

de en fr pdf 44p. (3.5MB)

Panorama 50

Nr 50. - Op weg naar meer innovatie

De herfsteditie van Panorama bevat diverse speciale artikelen ter viering van de 50ste editie van het tijdschrift. In eerste instantie is er een exclusief interview met commissaris Johannes Hahn, waarin hij terugkijkt op de wijzigingen in het cohesiebeleid die er tijdens zijn termijn zijn doorgevoerd. Er is een uitvoerig artikel over het onlangs gepubliceerde 6de cohesieverslag. Hierin wordt gekeken naar hoe het cohesiebeleid bijdraagt aan het herstel van Europa na de economische crisis en de bevordering van innovatie en groene groei. Het laatste nieuws over de goedkeuring van partnerschapsovereenkomsten is gericht op Griekenland: een vertegenwoordiger van het Griekse ministerie van Ontwikkeling en Concurrentie licht de voorbereidingen voor de nieuwe investeringsperiode toe.

Elders in de editie blikken we vooruit op de OPEN DAYS in Brussel, wordt de vooruitgang van de stedelijke agenda van de EU tegen het licht gehouden, gaan we in detail in op de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds en maken we een profielschets van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

Ook is er een speciale sectie met lezersbijdragen. Hierin kunnen diverse vertegenwoordigers van gedachten wisselen over Panorama en welke richting het tijdschrift in de toekomst moet opgaan. Verder treft u de gebruikelijke selectie van nieuwsberichten en projectbeschrijvingen uit de gehele EU.

de en fr pdf 48p. (3.5MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 49

Nr 49. - Zomer 2014 - Opzetten van partnerschappen

De zomereditie van Panorama bevat het laatste nieuws over de vooruitgang die is geboekt bij het sluiten van partnerschapsovereenkomsten en gaat in detail in op de eerste overeenkomst die is gesloten – door Denemarken – aan de hand van interviews met de leidinggevenden van de Deense beheersinstanties. Ook kijken we terug naar tien jaar uitbreiding. Dit doen we aan de hand van een overzicht van de vooruitgang die is geboekt door de lidstaten die sinds 2004 tot de Unie zijn toegetreden en kijken we naar hoe deze landen hebben geprofiteerd van het cohesiebeleid.

Elders in de uitgave beschrijven we de belangrijke nieuwe bestuursrichtsnoeren en ‑hulpmiddelen die zijn ontworpen ter bestrijding van fraude. We bieden een kijkje achter de schermen bij het Comité van de regio’s tijdens de viering van hun twintigjarig bestaan en besteden aandacht aan het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij bij diens ondersteuning van kustbedrijven en gemeenschappen. Ook brengen we verslag uit van het World Urban Forum in Medellín, dat werd bijgewoond door eurocommissaris Hahn.

Evenals in eerder edities is er een bijdrage aan het debat van onze lezers in de sectie In Your Own Words (in uw eigen woorden). Hier kunnen vertegenwoordigers van lidstaten, regio’s en verenigingen uit geheel Europa van gedachten wisselen over de hervorming en wat ze hopen voor de nieuwe financieringsperiode. Verder treft u de gebruikelijke selectie van nieuwsberichten en projectbeschrijvingen uit de gehele EU.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - Winter 2013 - Cohesiebeleid voor 2014-2020 - Opbouwen naar het momentum

De wintereditie van Panorama heeft als hoofdthema het hervormd cohesiebeleid 2014-2020. In de editie wordt in detail gekeken naar wat dit betekent voor alle belanghebbenden.In een exclusief interview zet voorzitter van de Europese Commissie Barroso uiteen hoe het hervormde cohesiebeleid bijdraagt aan het creëren van groei en banen en het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Daarnaast is er een bijdrage aan het debat van onze lezers in een extra grote aflevering van In Your Own Words (in uw eigen woorden). In deze sectie kunnen vertegenwoordigers van lidstaten, regio’s en verenigingen uit geheel Europa van gedachten wisselen over de hervorming en wat ze hopen voor de nieuwe financieringsperiode.

Elders in deze editie bespreken we de belangrijkste punten van de hervorming en de thematische prioriteiten, is er een beschrijving van de goedkeuring van de begroting vanuit het gezichtspunt van het Europees Parlement, geven we informatie over hoe u financiering kunt aanvragen en geven we een overzicht van de communicatiestrategieën en -verplichtingen.Verder treft u de gebruikelijke selectie van nieuwsberichten en projectbeschrijvingen uit de gehele EU.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - Herfst 2013 - Eco-innovatie: EU-regio’s nemen het voortouw op weg naar de groene economie

De herfsteditie 2013 van Panorama is nu online. In het hoofdartikel wordt beschreven hoe de EU-regio’s het voortouw nemen op het gebied van eco-innovatie. De structuur- en investeringsfondsen van de EU bevorderen slimme en duurzame groei door middel van groene, energie-efficiënte projecten, waarvan sommige in het artikel worden uitgelicht. Ook is er een reeks artikelen waarin aandacht wordt besteed aan de belangrijkste workshops en seminars op de OPEN DAGEN van dit jaar, variërend van de Masterclass van de OPEN DAYS-Universiteit tot betrekkingen tussen de EU en China en Japan.

Elders in de editie vindt u een overzicht van de macroregionale strategieën ter ondersteuning van de coördinatie van projecten in de Donauregio en het Oostzeegebied, het laatste nieuws over de werkzaamheden uit hoofde van de EU-Structuurfondsen aan rampenbestrijding, en een uitleg over het proces van evaluaties achteraf voor de periode 2007-2013. Verder treft u de gebruikelijke selectie van nieuwsberichten en projectbeschrijvingen uit de gehele EU.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - Zomer 2013 - Panorama verwelkomt Kroatië

De zomereditie 2013 van Panorama is nu online in het Engels, Frans en Duits. Centraal in de editie staan 6 pagina's die geheel gewijd zijn aan de toetreding van Kroatië tot de EU. Hierin treft u een overzicht van het toetredingsproces, een korte uiteenzetting van de belangrijkste industrieën in Kroatië, voorbeelden van succesvolle projecten en een interview met Branko Grčić, vice-premier en minister van Regionale Ontwikkeling en EU-fondsen.

Een ander belangrijk artikel biedt een kijkje in het gezamenlijke controleproces (Europees Commissie en nationale autoriteiten) om te zorgen dat de financiering uit hoofde van het cohesiebeleid goed wordt besteed. Tevens bevat de zomereditie een samenvatting van het onlangs gepubliceerde strategisch verslag over het cohesiebeleid, een voorbeschouwing op de OPEN DAGEN in oktober en een artikel over de herziening van de regelgeving inzake staatssteun.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - Lente 2013 - Gemeenschappen dichter bij elkaar brengen

In deze editie ligt de nadruk op de rol van het cohesiebeleid bij het herstel van de groei in Europa. Het cohesiebeleid is de investeringstak van de EU-begroting. Het beleid is erop gericht de groei en het concurrentievermogen een impuls te geven door regionale sterke punten te benutten. In de toekomst zal het beleid nog meer gericht zijn op ondersteuning van de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen. Daarbij gaat de aandacht uit naar duurzame investeringen op basis van een doelmatiger gebruik van de op EU-, nationaal en regionaal niveau geïnvesteerde middelen.

Verder wordt er in de editie aandacht besteed aan het PEACE-programma van de EU, dat erop gericht is de verdeelde gemeenschappen in Noord-Ierland en de grensregio van Ierland met elkaar te verzoenen. Er is een artikel over de sleutelrol van steden – de motoren achter de Europese economie. De Commissie heeft onlangs een uitgebreide gegevensbank van goede praktijken voor stadsontwikkeling aangelegd. Het doel is een gedetailleerd overzicht te bieden van projecten die een bron van inspiratie kunnen vormen voor steden, beheersautoriteiten en overige belanghebbenden.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - Winter 2012 - De stuwende factor achter de toekomstige economische groei in de Europese regio's

De wintereditie 2012 van Panorama met de titel „Slimme specialisatie” is nu online. Het hoofdartikel beslaat maar liefst zes pagina’s over slimme specialisatiestrategieën als motor voor regionale economische groei. Aan bod komen onder meer een analyse van de definities en de mogelijkheden van slimme specialisatie, de ondersteuning die het S3 Platform biedt en reportages van de workshop van de Europese Commissie in september 2012 in Bari, ter voorbereiding van Italiaanse regio’s op de toepassing van deze strategieën in de programmeringsperiode 2014-2020.

Een ander hoogtepunt is een exclusief interview met de Poolse minister van Regionale ontwikkeling, Elżbieta Bieńkowska, die vertelt over de vooruitgang die Polen sinds de toetreding in 2004 heeft geboekt bij de ontwikkeling van de infrastructuur, het scheppen van banen en de verhoging van het bbp. Ook kijkt ze naar de toekomst en blikt ze vooruit op een toenemende investering in onderzoek en innovatie en in oplossingen op het gebied van duurzame energie en transport in de volgende programmeringsperiode.

Verder een analyse van de laatste Eurobarometer-enquête, die enkele verrassend positieve resultaten oplevert op het gebied van levenskwaliteit en vooruitzichten voor de toekomst, en aandacht voor de winnaars van de fotowedstrijd „Europa in mijn regio” met een uitneembare mozaïekposter van enkele van de talloze inzendingen.

Daarnaast is er een voorproefje van Regiostars 2014 en wederom een selectie profielen van succesvolle projecten van regio’s in de hele EU.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - Herfst 2012 - Inveseren in regio's - Gebruik van financieringsinstrumenten om de ondersteuning van regionaal beleid te bevorderen

Een van de innovatieve manieren om de doelmatigheid en efficiëntie van het regionaal beleid van de EU te vergroten, is het gebruik van financiële instrumenten. Dit soort ondersteuningsmechanismen, die variëren van financieringstechnieken tot technische ondersteuningsfaciliteiten, kunnen ertoe bijdragen dat verdere financiering wordt aangetrokken en aanvullende deskundigheid en kennis binnenboord worden gehaald.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - Zomer 2012 - Partnerschap in cohesiebeleid - Nadruk op uitvoering van dit kernbeginsel

Succesvol gebruik van de Structuurfondsen van de EU is geworteld in een partnerschap met de plaatselijke spelers op de diverse niveaus van planning, uitvoering en evaluatie van de programma’s. Om te zorgen voor een optimaal effect en een zo doelmatig mogelijk gebruik van de EU-middelen moet de deskundigheid van de diverse partners effectief worden aangewend en geïntegreerd.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - Lente 2012 - Gerichtheid op resultaten - Betere afstemming van het cohesiebeleid

Een belangrijke doelstelling van de nieuwe aanpak voor cohesiebeleid die wij in oktober 2011 bekend hebben gemaakt, is dat het cohesiebeleid slimmer en doelgerichter moet worden. Op deze manier kan het cohesiebeleid na 2013 de belangrijkste investeringsstrategie van de Europese Unie worden, en kan het fungeren als hoofdinstrument waarmee de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor het creëren van banen en groei worden verwezenlijkt.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - Winter 2011/2012 - Cohesiebeleid 2014-2020 Investeren in de Europese regio’s

In oktober diende de Commissie haar voorstellen in voor het cohesiebeleid na 2013. In deze editie van Panorama geven wij u een overzicht van die voorstellen en leest u de beschouwingen van enkele van de voornaamste belanghebbenden.

Deze nieuwe aanpak van het cohesiebeleid komt op een moment waarop economische groei absoluut noodzakelijk is in alle EU-lidstaten. Meer dan ooit moet Europa op alle niveaus de nodige investeringen realiseren ter verbetering van het economisch potentieel en voor het scheppen van banen.

Voor het cohesiebeleid wordt ruim EUR 350 miljard uitgetrokken, een derde van de totale EU-begroting, en het moet naar onze mening een belangrijk instrument worden om dat te bereiken.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - Herfst 2011 - 2020 De rol van het regionale beleid
in de toekomst van Europa

In deze editie van Panorama onderzoeken we hoe het regionale beleid de lidstaten van de EU helpt bij het bereiken van de doelstellingen van de 2020-strategie. Daartoe wordt gestreefd naar een hoog niveau van werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie.

De 2020-strategie is gericht op drie onderling verbonden gebieden: slimme, duurzame en inclusieve groei. Deze geïntegreerde aanpak richt zich op de belangrijkste uitdagingen voor Europa, zowel vandaag als in het komende decennium: de vergrijzing van de bevolking, onvoldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, de behoefte aan meer innovatie, de relatie tussen economische groei en aantasting van het milieu, en energiezekerheid.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - Zomer 2011 : Europa verbinden - Vervoer en regionaal beleid

Vervoer is veel meer dan gewoon van punt a naar punt b gaan: het draait om de netwerken gesteund en ontwikkeld door EU-fondsen om economische groei, duurzaamheid en toegang tot onmisbare diensten te verwezenlijken. In dit nummer van Panorama nemen we alle aspecten van vervoer onder de loep, van hogesnelheidsspoorlijnen die landen verbinden tot milieuvriendelijke systemen voor stadsvervoer.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - Lente 2011 : De EU-strategie voor het Donaugebied - Gemeenschappelijke uitdagingen, gemeenschappelijke acties

De Donau, de op één na langste rivier in Europa, om en bij 2 850 km lang, verbindt het Zwarte Woud met de Zwarte Zee en doorkruist tien landen, met nog vier landen in het stroomgebied. De rivier drijft waterkrachtcentrales aan, vormt een pan-Europese verkeersader en biedt een thuis aan enkele van de zeldzaamste soorten in Europa – er komt dus druk uit verschillende, vaak tegengestelde hoeken en de politieke omwentelingen in de regio beïnvloeden hoe de uitdagingen worden aangepakt.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - Winter 2010-2011 : Slimme, duurzame en inclusieve groei stimuleren - Het vijfde verslag over de economische, sociale en territoriale cohesie

De EU kan nu bogen op een langetermijnvisie voor haar sociale markteconomie, dankzij de strategie genaamd ’Europa 2020’. Deze strategie werd in juni 2010 aangenomen, enerzijds om Europa te helpen om in de komende tien jaar met succes een uitweg te vinden uit de economische crisis, en anderzijds om de lidstaten op weg te helpen naar een duurzame groei, die zal leiden tot duurzame welvaart en sociale vooruitgang.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr. 35 - Herfst 2010 : Op naar een grotere sociale integratie - De bijdrage van het regionaal beleid

De EU heeft 2010 uitgeroepen tot Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. In dit nummer van Panorama nemen we dit initiatief onder de loep en bekijken we hoe de acties gefinancierd door het regionale beleid bijdragen tot de doelstellingen van de EU voor een inclusieve en productieve maatschappij.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - Zomer 2010 : Regionaal beleid – een geïntegreerde aanpak : een totaaloverzicht

De voorbije jaren draaide het debat over het Europese cohesiebeleid rond de voordelen van een ‘geïntegreerde aanpak’ bij de beleidsvorming. Maar wat betekent dat eigenlijk? In dit nummer van Panorama illustreren we wat een ‘geïntegreerde aanpak’ nu werkelijk inhoudt.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - Voorjaar 2010 : Regionaal beleid evalueren - Inzichten en resultaten

Tussen 2000 en 2006 ging een derde van de EUbegroting naar het cohesiebeleid. Het was een beleid op de proef gesteld door het verleden en dat het verleden meehielp te veranderen. De uitbreiding van de EU met tien nieuwe lidstaten in 2004 verdiepte de sociaaleconomische ongelijkheid op een voorheen ongekende manier. Het beleid diende deze moeilijke taak op zich te nemen zonder de uitdagingen uit het oog te verliezen die er binnen de „oude” EU-15 nog altijd waren.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - Winter 2009-2010 : Het Regionaal Beleid van de EU - de prestaties voor zich laten spreken

Enorm budgetten, ambitieuze programma's en grootschalige projecten ... Het Europees Regionaal beleid is dan wel een invloedrijk element van de Europese Unie, maar heeft nog steeds moeite om de aandacht te krijgen die het verdient. In dit nummer van Panorama staan we stil bij het belang van communicatie, onderzoeken we de voorschriften die communicatie verplicht maken, gaan we na hoe de communicatieverantwoordelijken hun boodschap kunnen overbrengen en bespreken we boeiende voorbeelden van activiteiten die hun succes eerder aan creativiteit dan budget te danken hebben.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - Najaar 2009 : Klimaatverandering – Antwoorden op regionaal niveau

62% van de ondervraagde Europeanen meent dat de klimaatverandering het belangrijkste probleem is waar onze wereld vandaag mee kampt. Zowel het DG Regionaal beleid als de voltallige Europese Commissie nemen die bedreiging zeer ernstig. De EU introduceert momenteel een volledig gamma maatregelen om meer weerstand te kunnen bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering en om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Panorama onderzoekt deze maatregelen en de gevolgen van de klimaatverandering. We kijken naar manieren om het beleid en acties op het terrein te combineren in de zoektocht naar een oplossing voor de uitstoot uit het verleden en om de toekomstige uitstoot te verlagen.

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - Zomer 2009 : De EU-Strategie voor het Oostzeegebied - naar een duurzame, welvarende toekomst

Een groot gedeelte van de 8.000 km kustlijn van de Oostzee wordt ingenomen door acht EU-lidstaten, elk met zijn eigen prioriteiten en bekommernissen, economische drijfveren en politieke belangen. Rond de Oostzee, een belangrijke zeevaartroute die al te vaak ook als stortplaats wordt gebruikt, leven bijna honderd miljoen mensen. Maar ondanks jaren van gezamenlijke actie om de toestand van de zee te verbeteren, blijft deze achteruitgaan: daarom verzocht de Europese Unie de Commissie een strategie uit te werken voor een betere toekomst voor de regio.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - Voorjaar 2009 : Creativiteit en innovatie - De regio’s concurrerend maken

2009 – Het Europees Jaar van Creativiteit en Innovatie maakt zich op voor een algemene herformulering van wat creativiteit en innovatie betekenen en hoe ze bijdragen aan onze persoonlijke, economische en sociale ontwikkeling. Het concept is ruim, de woorden moeilijk te definiëren en hoewel het gebied steeds meer onderzoekers aantrekt, zijn de resultaten tot nu toe moeilijk meetbaar. Toch lijdt het geen twijfel dat de EU, als zij concurrerend wil blijven en de waarden die zij deelt met de lidstaten koestert, deze onderwerpen verder moet onderzoeken.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte