Navigation path

Additional tools

Publikācijas

Žurnāls “Panorama” - Žurnāls, kas iznāk reizi ceturksnī, par reģionālās attīstības veicinātājiem

Šis žurnāls ir pieejams arī papīra formātā angļu, vācu un franču valodā. Ja vēlaties saņemt žurnāla elektronisko versiju, lūdzu, abonējiet to mūsu vēstkopā.
Panorama 50

Nr 50. - Ceļā uz inovācijām

"Panorama" rudens izdevumā ir vairāki īpaši raksti, lai atzīmētu žurnāla 50. numura iznākšanu. Svarīgākais no tiem ir ekskluzīva intervija ar komisāru Johannesu Hānu (Johannes Hahn), kurā viņš atskatās uz izmaiņām kohēzijas politikā savā amata pienākumu pildīšanas laikā. Padziļinātā rakstā par nesen publicēto Sesto kohēzijas ziņojumu ir aplūkots tas, kā kohēzijas politika palīdz Eiropai izkļūt no ekonomikas krīzes un veicina inovatīvu un zaļu izaugsmi. Jaunākās ziņas par partnerības nolīgumu noslēgšanu ir vērstas uz Grieķiju — par Grieķijas gatavošanos jaunajam ieguldījumu periodam stāsta pārstāvis no Grieķijas Attīstības un konkurētspējas ministrijas.

Citos rakstos mēs sniedzam ieskatu šī gada "OPEN DAYS" pasākumā Briselē, aplūkojam progresu, kas panākts saistībā ar ES pilsētvides attīstības plānu, sīkāk izklāstām Eiropas Sociālā fonda mērķus un stāstām par Eiropas Ekonomisko un sociālo komiteju.

Izdevumā ir arī īpaša sadaļa "Lasītāji raksta", kurā dažādi cilvēki dalās ar domām par žurnālu "Panorama" un tā vēlamo attīstību. Jūs atradīsiet arī ierasto jaunumu sadaļu un ES dalībvalstu projektu apskatu.

de en fr pdf 48p. (3.5MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 49

Nr 49. - 2014. gada vasara – partnerību veidošana

Žurnāla “Panorama” vasaras izdevumā ir sniegta jauna informācija par partnerības nolīgumu pieņemšanas gaitu un sīki aplūkots pirmais — Dānijas — pieņemtais nolīgums, intervējot Dānijas vadošo iestāžu vadītājus. Mēs arī atskatāmies uz aizvadīto paplašināšanās desmitgadi, sniedzot pārskatu par progresu dalībvalstīs, kuras pievienojušās Eiropas Savienībai kopš 2004. gada, un to, kādus ieguvumus tām ir sniegusi kohēzijas politika.

Šajā numurā mēs arī aprakstām svarīgas jaunās pārvaldības pamatnostādnes un rīkus, kas izstrādāti krāpšanas apkarošanai, ielūkojamies Reģionu komitejā, lai redzētu, kā tā atzīmē savu 20. gadadienu, un vēršam uzmanību uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda darbu piekrastes uzņēmējdarbības un kopienu atbalsta jomā. Bez tam, izdevumā ir lasāms arī ziņojums no šā gada Pasaules pilsētu foruma Medeljinā, kurā piedalījās komisārs J. Hahn.

Tāpat kā iepriekšējos numuros, mūsu lasītāji sniedz ieguldījumu debatēs sadaļā “Vienkāršiem vārdiem”, kurā dalībvalstu, reģionu un asociāciju pārstāvji no visas Eiropas dalās savās pārdomās par reformu un savām cerībām saistībā ar jauno finansēšanas periodu. Jūs atradīsiet arī ierasto jaunumu un projektu apskatu izlasi, kas aptver visu ES.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - gada ziema 2013 - Kohēzijas politika 2014.-2020. gadam - Tas brīdis ir klāt

Žurnāla “Panorama” ziemas izdevuma galvenā tēma ir reformētā kohēzijas politika 2014.–2020. gadam, un tajā tiek padziļināti analizēts, kādas pārmaiņas šī politika nesīs visām ieinteresētajām personām.Ekskluzīvā intervijā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Barrozu izklāsta, kā reformētā kohēzijas politika palīdzēs veicināt izaugsmi un radīt darbvietas, kā arī sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus.

Šajās debatēs iesaistās arī mūsu lasītāji, un tas ir atspoguļots paplašinātajā sadaļā “Vienkāršiem vārdiem”, kur dalībvalstu, reģionu un biedrību pārstāvji no visas Eiropas izsaka savu viedokli par reformu un stāsta, ko cer sagaidīt jaunajā finansēšanas periodā.

Pārējās izdevuma sadaļās ir izklāstīti reformas galvenie punkti un tematiskās prioritātes, aprakstīts budžeta apstiprināšanas process Eiropas Parlamenta skatījumā, sniegta informācija par pieteikšanos finansējumam un aplūkotas saziņas stratēģijas un pienākumi.Atradīsiet arī ierasto jaunumu sadaļu un sadaļu par ES dalībvalstu projektiem.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - 2013. gada rudens - Ekoinovācija: ES reģioni ir vadošie virzībā uz videi draudzīgu ekonomiku

Žurnāla Panorama rudens izdevums šobrīd ir pieejams tiešsaistē. Centrālais elements ir raksts par to, ka ES reģionos ir labākie rādītāji ekoinovāciju jomā. Iepriekšminētajā rakstā ir aprakstīts tas, kā ES struktūrfondi un investīciju fondi veicina gudru un videi nekaitīgu izaugsmi, izmantojot energoefektivitātes projektus. Izdevumā ir ietverti vairāki raksti par šī gada atvērto durvju dienas ietvaros rīkotajiem svarīgākajiem semināriem un darbsemināriem, sākot ar atvērto durvju dienas universitātes meistarklasēm un beidzot ar ES, Ķīnas un Japānas savstarpējām attiecībām.

Vēl šajā izdevumā ir ietverts to makroreģionālo stratēģiju pārskats, kas sekmē projektu koordināciju Donavas un Baltijas reģionā, jaunākā informācija par ES struktūrfondu darbu saistībā ar atbalstu katastrofu gadījumā, kā arī 2007.–2013. gada perioda starpposma (“Ex post”) novērtējuma procesa skaidrojums. Atradīsiet arī ierasto jaunumu sadaļu un sadaļu par ES dalībvalstu projektiem.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - 2013. gada vasara - Panorama sveic Horvātiju

Žurnāla Panorama 2013. gada vasaras numurs šobrīd ir pieejams tiešsaistē angļu, franču un vācu valodā. Žurnāla centrālais raksts ir 6 lappuses garš izklāsts par Horvātijas pievienošanos ES, kas sniedz pārskatu par pievienošanās procesu, iepazīstina ar Horvātijas galvenajām nozarēm un sekmīgu projektu piemēriem, kā arī satur interviju ar Horvātijas ministru prezidenta vietnieku un reģionālās attīstības un ES finansējuma ministru Branko Grčiču (Branko Grčić).

Otra žurnāla galvenā tēma ir ieskats vienotajā revīzijas procesā (ko veic Eiropas Komisija un valsts iestādes), lai nodrošinātu pienācīgu finansējuma izlietojumu kohēzijas politikas ietvaros. Žurnālā ir iekļauts arī pārskats par nesen publicēto Stratēģisko ziņojumu par kohēzijas politiku, ieskats oktobrī paredzētajā OPEN DAYS pasākumā un raksts par valsts atbalsta noteikumu pārskatīšanu.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - 2013. gada pavasaris - Kopienu apvienošana

Šī izdevuma galvenā tēma ir kohēzijas politikas loma izaugsmes atjaunošanā Eiropā. Kohēzijas politika ir ieguldījums no ES budžeta, kas paredzēts izaugsmes un konkurētspējas uzlabošanai, kapitalizējot reģiona stiprās puses. Nākotnē politika veicinās vēl vairāku stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu un koncentrēsies uz ilgtspējīgu ieguldījumu, efektīvāk izmantojot ES, valsts un reģionālo ieguldījumu.

Citu apskatīto tēmu vidū ir EU PEACE programma, Ziemeļīrijas un Īrijas pierobežā dzīvojošu kopienu apvienošana, kā arī raksts par pilsētu galveno lomu — Eiropas ekonomikas dzinējiem. Komisija nesen izveidoja plašu datu bāzi, kurā pieejami vislabākie pilsētvides attīstības labas prakses piemēri, lai nodrošinātu detalizētu pārskatu par projektiem, kas varētu iedvesmot pilsētas, vadošās iestādes un citas ieinteresētās personas.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - gada ziema 2012 - Pārdomāta specializācija — Ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks Eiropas reģionos

Tiešsaistē jau ir pieejams žurnāla Panorama 2012. gada ziemas numurs, un tā nosaukums ir “Pārdomāta specializācija”. Žurnāla centrālais raksts ir 6 lappuses garš izklāsts par pārdomātas specializācijas stratēģijām, kas ir reģionālās ekonomiskās izaugsmes pamatā. Ir arī analizētas pārdomātas stratēģijas definīcijas un iespējas, programmas S3 Platform atbalsts un Eiropas Komisijas pārskati no 2012. gada septembra semināra Bari, kura laikā Itālijas reģioni tika sagatavoti šīs stratēģijas izmantošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Otrs raksts, ko gribētos uzsvērt, ir ekskluzīva intervija ar Polijas reģionālās attīstības ministri Elżbieta Bieńkowska, kas stāsta, kā pēc pievienošanās ES 2004. gadā ir attīstījusies Polijas infrastruktūra, ir radītas jaunas darba vietas un pieaudzis IKP. Ministre, raugoties nākotnē un nākamajā plānošanas periodā, sagaida investīciju pieaugumu izpētes un inovāciju jomā, kā arī ilgtspējīgus enerģijas un transporta risinājumus.

Ir analizēti arī jaunākā Eurobarometer apsekojuma “Skats no reģioniem” dati, un tajos ir konstatētas dažas pozitīvas tendences attiecībā uz dzīves kvalitāti un nākotnes iespējām. Ir arī raksts par fotoattēlu konkursa “Eiropa manā reģionā” uzvarētājiem un plakāts, kurā redzami daži no neskaitāmajiem iesūtītajiem attēliem.

Žurnālā ir sniegts arī apskats par 2014. gada konkursu Regiostars un citiem sekmīgiem Eiropas Savienības reģionu projektiem.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - 2012. gada rudens - Ieguldījumi reģionos - Finanšu instrumentu izmantošana reģionālās politikas atbalstam

Finanšu instrumentu izmantošana ir viens no inovatīviem veidiem, kā uzlabot ES reģionālās politikas efektivitāti un lietderību. Šie atbalsta mehānismi, sākot ar finanšu vadības metodēm un beidzot ar tehnisko palīdzību, var palīdzēt piesaistīt papildu finansējumu un nodrošināt augstāku kompetences un zinātības līmeni.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - 2012. gada vasara - Partnerība kohēzijas politikā Šī galvenā principa ieviešanas stiprināšana

ES struktūrfondu sekmīgas izmantošanas pamatā ir vairāklīmeņu partnerība ar vietējām iesaistītajām personām dažādos programmu plānošanas, ieviešanas un novērtēšanas līmeņos. Lai gūtu maksimālu labumu un nodrošinātu visefektīvāko ES resursu izmantošanu, efektīvi jāizmanto un jāintegrē dažādu partneru pieredze.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - 2012. gada pavasaris - Koncentrēšanās uz rezultātiem - Kohēzijas politikas pielāgošana

2011. gada oktobrī ieviestās jaunās pieejas galvenais mērķis ir padarīt kohēzijas politiku gudrāku un mērķtiecīgāku. Tādējādi kohēzijas politika var kļūt par galveno Eiropas Savienības ieguldījumu stratēģiju pēc 2013. gada un par centrālo rīku jaunu darbavietu radīšanai un izaugsmes veicināšanai, kas ir stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - gada ziema 2011/2012 - Kohēzijas politika 2014.-2020. gadam Ieguldījumi Eiropas reģionos

Oktobrī nāca klajā Komisijas priekšlikumi par kohēzijas politiku pēc 2013. gada. Šajā Panorama izdevumā sniedzam pārskatu par priekšlikumiem, kā arī galveno ieinteresēto personu komentārus.

Šī jaunā pieeja kohēzijas politikai ir publiskota laikā, kad ekonomikas izaugsme ir vitāli nepieciešama visām ES dalībvalstīm. Vairāk nekā jebkad Eiropai visos līmeņos ir nepieciešami ieguldījumi, kas palīdzētu aktivizēt tās ekonomikas potenciālu un radītu darbavietas.

Kohēzijas politikas pārvaldībā ir vairāk nekā 350 miljardi eiro – viena trešdaļa no kopējā ES budžeta –, un, mūsuprāt, tai ir jākļūst par galveno instrumentu šo mērķu sasniegšanai.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - 2011. gada rudens : 2020 reģionālās politikas nozīme
Eiropas nākotnē

Šajā Panorama numurā ir aplūkota reģionālās politikas nozīme, lai dalībvalstis varētu sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus un lai nodrošinātu augstus nodarbinātības, ražīguma un sociālās kohēzijas rādītājus.

Stratēģijas „Eiropa 2020” pamatā ir trīs savstarpēji saistītās jomas – gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme. Šī saskaņotā pieeja ir risinājums galvenajām problēmām, kas Eiropu skar šobrīd un skars arī nākamajā desmitgadē, piemēram, sabiedrības novecošanās, nepietiekami kvalificēts darbaspēks, vajadzība paplašināt inovāciju, ekonomikas izaugsmes un vides degradācijas savstarpējā saikne un energodrošība.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - 2011. gada vasara : Satiksme Eiropā - Transports un reģionālā politika

Transports ir kas vairāk nekā tikai pārvietošanās no vienas vietas uz citu: īstenībā ir jārunā par tīkliem, ko atbalsta un attīsta par ES līdzekļiem un kas palīdz nodrošināt ekonomisko izaugsmi, ilgtspēju un piekļuvi svarīgiem pakalpojumiem. Šajā Panorama numurā mēs esam centušies atklāt ainu kopumā: sākot ar starptautiskiem ātrvilcieniem un beidzot ar videi labvēlīgām pilsētas transporta sistēmām.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - 2011. gada pavasaris: ES Stratēģija Donavas reģionam - Vienoti risinājumi kopīgām problēmām

Donava ir Eiropas otrā lielākā upe (tās garums ir aptuveni 2850 km) un stiepjas no Švarcvaldes līdz pat Melnajai jūrai. Upe plūst cauri 10 valstīm, un vēl četras valstis atrodas Donavas baseinā. Reģionā ir gan hidroelektrostacijas, gan Eiropas transporta koridors, gan dažas no Eiropas retākajām sugām — īsi sakot, tajā saduras pretrunīgas intereses, turklāt arī politiskās pārmaiņas reģionā ietekmējušas to, kā tiek risinātas problēmas.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - 2010.-2011. gada ziema : Gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes nodrošināšana - Piektais ziņojums par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju

Pateicoties stratēģijai Eiropa 2020, ES tagad var lepoties ar ilgtermiņa perspektīvu sociālajai tirgus ekonomikai. 2010. gada jūnijā pieņemtās stratēģijas mērķis ir turpmāko desmit gadu laikā palīdzēt Eiropai sekmīgi pārvarēt ekonomikas krīzi, vienlaikus rūpējoties par ilgtspējīgu izaugsmi dalībvalstīs tā, lai ilgus gadus vairotu labklājību un sociālo attīstību.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr. 35 - 2010. gada rudens : virzībā uz lielāku sociālo iekļaušanu - Reģionālās politikas ieguldījums

ES ir noteikusi, ka 2010. gads ir gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Šajā Panorama izdevumā aplūkojam šo jautājumu un pētām, kā reģionālās politikas finansētie pasākumi palīdz sasniegt ES mērķus par iekļaujošu un produktīvu sabiedrību.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - 2010. gada vasara : Reģionālā politika – integrēta pieeja : visaptverošs skatījums

Pēdējo gadu laikā, debatējot par Eiropas kohēzijas politiku, vislielākā uzmanība tiek veltīta tam, ko tā ir panākusi ar integrētu pieeju politikas veidošanai. Jautāsiet – ko tas īsti nozīmē? To uzzināsiet šajā Panorama numurā, kurā izskaidroti visi integrētās pieejas aspekti.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - 2010. gada pavasaris : Vērtējam reģionālo politiku – atziņas un rezultāti

Laikā no 2000. līdz 2006. gadam kohēzijas politikai tika iztērēta viena trešā daļa no ES budžeta; vēl jo vairāk – šai politikai bija jārisina vēsturiski svarīgi jautājumi, un tā arī pati palīdzēja mainīt vēstures gaitu. Eiropas Savienības paplašināšanās, kad 2004. gadā tika uzņemtas 10 jaunas dalībvalstis, vairāk nekā jebkad padziļināja ekonomiskās un sociālās atšķirības. Šī problēma bija jārisina ar politiskiem līdzekļiem, neaizmirstot tos, kuri vēl aizvien dzīvoja “vecajās” ES-15 valstīs.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - 2009-2010. gada ziema: Iepazīstinām ar ES reģionālo politiku – lai runā sasniegumi

Milzīgs budžets, grandiozas programmas un apjomīgi projekti – kaut arī Eiropas reģionālā politika ir ietekmīgs Eiropas Savienības elements, tā vēl aizvien nav pietiekami izcelta. Šajā žurnāla Panorama numurā mēs runāsim par to, cik svarīga ir komunikācija, pētīsim noteikumus par obligātajiem komunikācijas pasākumiem, sīkāk aplūkosim to, kā komunikācijas koordinatoru sniegtā informācija nonāk sabiedrībā, un analizēsim intriģējošu pasākumu piemērus, kuru veiksme ir skaidrojama drīzāk ar radošu attieksmi nevis budžetu.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - 2009. gada rudens : Klimata pārmaiņas – ko dara reģionos

62% no aptaujātajiem Eiropas iedzīvotājiem uzskata klimata pārmaiņas par visnopietnāko problēmu, ar ko saskaras šodienas pasaule, t. i., draudu, ko vienlīdz nopietni uztver gan reģionālās politikas veidotāji, gan Eiropas Komisija kopumā. ES ievieš virkni pasākumu, lai pretotos klimata pārmaiņu radītajām sekām un samazinātu emisiju. Panorama tos analizē un apsver klimata pārmaiņu ietekmi, kā arī to, ar kādiem politiskiem līdzekļiem un pasākumiem var pārvarēt emisijas jau radīto ietekmi un samazināt tās turpmāko līmeni.

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - 2009. gada vasara : Baltijas jūras stratēģija – uz ilgtspējīgu, plaukstošu nākotni

Lielākā daļa Baltijas jūras 8000 km garās krasta līnijas ir sadalīta strap astoņām ES dalībvalstīm, no kurām katrai ir savas prioritātes un rūpes, savi ekonomikas imperatīvi un politiskās intereses. Šis kuģu lielceļš pārāk bieži kalpo par izgāztuvi – ap Baltijas jūru dzīvo aptuveni simts miljoni cilvēku. Lai gan aizvadīti kopīgas darbības gadi, uzlabojot jūras stāvokli, tas turpina pasliktināties. Tādēļ dalībvalstis ir pieprasījušas Eiropas Komisijai nākt klajā ar dzīvotspējīgu stratēģiju, kas šim reģionam nodrošinātu gaišāku nākotni.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - 2009. gada pavasaris : Radošums un inovācija - Konkurētspējas virzīšana reģionos

2009. gada – “Eiropas Radošuma un inovācijas gada” – mērķis ir iedvesmot vispārējām pārdomām par to, ko nozīmē radošums un inovācija un kādu labumu tie var sniegt mūsu personīgajai, ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Ideja ir ļoti plaša, terminus ir grūti definēt, un, kaut arī šī joma piesaista arvien vairāk pētnieku, rezultātus joprojām ir grūti izmērīt. Tomēr nav šaubu – ja ES vēlas saglabāt konkurētspēju un veicināt dalībvalstu kopējās vērtības, šos jautājumus nepieciešams izpētīt.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi