Navigation path

Additional tools

Julkaisuja

Panorama-lehti - Neljännesvuosittain ilmestyvä lehti alueellisen kehityksen asioista

Tämä lehti on painettu englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. If you want to receive the electronic version of the magazine please subscribe to our mailing list.
Panorama 51

Nr 51. - Uusi komissio aloittaa työnsä

Panorama-lehden talvinumeron pääartikkeli on aluepolitiikasta vastaavan uuden komissaarin Corina Crețun erikoishaastattelu, jossa hän esittelee näkemyksiään aluepolitiikan kehittämisestä tulevina vuosina. Toisessa tärkeässä artikkelissa kerrotaan, miten EU:n koheesiopolitiikka auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutokseen ja energiaturvallisuuteen liittyviä haasteita vähähiiliseen talouteen kohdistettujen investointien avulla. Lehdessä tarkastellaan myös Euroopan komission käynnistämiä aloitteita, joilla jäsenvaltioita kannustetaan vahvistamaan Euroopan rakenne- ja investointirahaston varojen hallinnointiin liittyviä hallintoresursseja. Lisäksi arvioidaan niin sanottua Van den Brande -raporttia. Tämän monitasoista hallintoa ja kumppanuutta käsittelevän raportin tavoitteena on parantaa Eurooppa 2020 -strategian ja kumppanuussopimusten keskinäistä yhtenäisyyttä.

Muita aiheita ovat tämänvuotinen menestyksellinen OPEN DAYS -tapahtuma Brysselissä, Italian Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauden keskeiset haasteet ja tulokset, EU:n kaupunkialueita koskevan ohjelman tulevaisuudennäkymät sekä alueellisen Interreg-yhteistyön historia, nykyisyys ja tulevaisuus.

Lehdessä on myös perinteinen osio uutisaiheista ja erikoishankkeista eri puolilla EU:ta.

en pdf 44p. (3.5MB)

Panorama 50

Nr 50. - Kohti innovointia

Panoraman syysnumerossa on useita erikoisjuttuja, jotka juhlistavat lehden 50:ttä numeroa. Näistä keskeisin on komission jäsenen Johannes Hahnin erikoishaastattelu, jossa hän tarkastelee omalla toimikaudellaan koheesiopolitiikassa tapahtuneita muutoksia. Syvällinen artikkeli äskettäin julkaisusta kuudennesta koheesioraportista perehtyy siihen, kuinka koheesiopolitiikka auttaa Eurooppaa nousemaan talouskriisistä ja edistää innovointia ja vihreää kasvua. Uusin katsaus kumppanuussopimusten hyväksynnän edistymiseen keskittyy Kreikkaan: Kreikan kehitys- ja kilpailukykyministeriön edustaja kertoo heidän valmisteluistaan uutta investointikautta varten.

Lisäksi tässä numerossa luodaan katsaus tämän vuoden OPEN DAYS -tapahtumaan Brysselissä, tarkastellaan EU:n kaupunkialueita koskevaa ohjelmaa, tutkitaan Euroopan sosiaalirahaston tavoitteita ja esitellään Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK).

Numerossa on myös erityinen lukijoiden palsta, jossa eri toimijat kertovat Panoraman herättämistä ajatuksista ja lehden kehittämistä koskevista toiveistaan. Lehdessä on myös perinteinen osio uutisaiheista ja erikoishankkeista eri puolilla EU:ta.

de en fr pdf 48p. (3.5MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 49

Nr 49. - Kesä 2014 - kumppanuuksien kehittäminen

Panorama-lehden kesänumerossa on katsaus kumppanuussopimusten hyväksynnän edistymiseen. Saamme tarkemman selonteon ensimmäisestä hyväksytystä sopimuksesta eli Tanskan sopimuksesta, ja haastattelussa on Tanskan hallintaviranomaisten johtajia.Numerossa tarkastellaan lisäksi kymmentä kulunutta vuotta laajentumisen kannalta sekä vuoden 2004 jälkeen EU:hun liittyneiden jäsenvaltioiden edistymistä ja hyötymistä koheesiopolitiikasta.

Lehden muita aiheita ovat uudet hallinto-ohjeet ja -työkalut petosten torjuntaan, vilkaisu 20-vuotispäivää viettävän alueiden komitean kulissien taakse, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuki rannikkoalueiden yrityksille ja yhteisöille sekä raportti tämän vuoden Medellínissä järjestettävästä World Urban Forumista, johon osallistuu komission jäsen Hahn.

Aiempien numeroiden tapaan lukijamme voivat myös osallistua keskusteluun Omin sanoin -osiossa, jossa jäsenvaltioiden, alueiden ja yhdistysten edustajat eri puolilta Eurooppaa kertovat uudistuksen herättämistä ajatuksista sekä tulevaa rahoituskautta koskevista toiveistaan.Lehdessä on myös perinteinen osio uutisaiheista ja erikoishankkeista ympäri EU:ta.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - Talvi 2013 - Koheesiopolitiikka 2014-2020 - Uutta vauhtia

Panorama-lehden talvinumeron aiheena on vuosien 2014–2020 uudistettu koheesiopolitiikka ja sen merkitys kaikille sidosryhmille. Komission puheenjohtaja Barroso kertoo erikoishaastattelussa, miten uudistetun koheesiopolitiikan avulla voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja ja saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.

Lukijamme voivat myös osallistua keskusteluun laajennetussa Omin sanoin -osiossa, jossa jäsenvaltioiden, alueiden ja yhdistysten edustajat eri puolilta Eurooppaa kertovat uudistuksen herättämistä ajatuksista ja tulevaa rahoituskautta koskevista toiveistaan.

Lisäksi tässä numerossa esitellään uudistuksen pääkohdat ja temaattiset painopisteet, kerrotaan talousarvion hyväksymisprosessista Euroopan parlamentin kannalta, annetaan tietoa rahoituksen hakemiseksi ja tarkastellaan viestintästrategioita ja -velvoitteita. Lehdessä on myös perinteinen osio uutisaiheista ja erikoishankkeista ympäri EU:ta.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - Syksy 2013 - Ekoinnovointi: EU:n edelläkävijäalueet siirtyvät kohti vihreää taloutta

Panorama-lehden syksyn numero on nyt verkossa. Lehden pääartikkelissa käsitellään EU:n alueiden johtoasemaa ekoinnovoinnin alalla. EU:n rakenne- ja investointirahastot edistävät älykästä ja kestävää kasvua artikkelissa esiteltyjen ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden hankkeiden avulla. Muissa artikkeleissa esitellään myös joitakin tämän vuoden OPEN DAYS -tapahtuman tärkeimpiä työpajoja ja seminaareja OPEN DAYS -yliopiston mestariluokasta EU:n ja Kiinan ja Japanin välisiin suhteisiin.

Muualta lehdestä voi lukea katsauksen makroalueellisiin strategioihin, joiden avulla koordinoidaan Tonavan ja Itämeren alueiden hankkeita, päivityksen EU:n rakennerahastojen katastrofiapua koskevasta työstä ja selvityksen kauden 2007–2013 jälkiarviointimenettelystä. Lehdessä on myös perinteinen osio uutisaiheista ja erikoishankkeista ympäri EU:ta.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - Kesä 2013 - Panorama toivottaa Kroatian tervetulleeksi

Panoraman kesän 2013 numero on nyt saatavilla verkossa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Sen kulmakivenä on 6-sivuinen artikkeli Kroatian liittymisestä EU:hun. Artikkelissa tehdään yleiskatsaus liittymisprosessiin, esitellään Kroatian tärkeimpiä teollisuudenaloja, annetaan esimerkkejä onnistuneista hankkeista ja haastatellaan varapääministeriä ja aluekehityksestä ja EU:n rahastoista vastaavaa ministeriä Branko Grčićiä.

Toinen keskeinen kohokohta on tutustuminen (Euroopan komission ja kansallisten viranomaisten) yhteiseen tilintarkastusprosessiin, jolla varmistetaan, että koheesiopolitiikan rahoitusta käytetään asianmukaisesti. Lisäksi artikkeleissa tehdään yleiskatsaus äskettäin julkaistuun koheesiopolitiikan strategiseen raporttiin, saadaan esimakua lokakuun OPEN DAYS -tapahtumasta ja tutustutaan valtiontukea koskevien asetusten tarkistukseen.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - Kevät 2013 - Yhteisöt yhteistyöhön

Tässä numerossa tarkastellaan koheesiopolitiikan roolia Euroopan kasvu-uralle palauttamisen vauhdittajana. Koheesiopolitiikka on EU:n talousarvion investointiväline, jonka tavoitteena on edistää kasvua ja kilpailukykyä hyödyntämällä alueellisia vahvuuksia. Tämä politiikka tukee tulevaisuudessa erityisesti Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, ja sen pääpaino on kestävissä investoinneissa sekä EU:n sekä kansallisen ja alueellisen tason investointien entistä tehokkaammassa hyödyntämisessä.
Lehden muita aiheita ovat EU:n PEACE-ohjelma, jonka tavoitteena on tukea sovinnontekoa jaettujen yhteisöjen välillä Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueilla, sekä kaupunkien keskeinen asema Euroopan talouden moottoreina. Komissio on äskettäin laatinut laajan tietokannan kaupunkikehityksen hyvistä käytännöistä. Sen sisältämät yksityiskohtaiset tiedot voivat toimia innostavina esimerkkeinä kaupungeille, hallintoviranomaisille ja muille sidosryhmille.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - Talvi 2012 - Älykäs erikoistuminen - Euroopan alueiden tulevan talouskasvun vauhdittaja

Panorama-lehden vuoden 2012 talvinumero ”Älykäs erikoistuminen” on nyt verkossa. Sen kulmakivenä on kuusivuinen artikkeli älykkään erikoistumisen strategioista alueellisen talouskasvun liikkeellepanevina voimina. Artikkelissa analysoidaan älykkään erikoistumisen määritelmiä ja mahdollisuuksia, S3-foorumin tarjoamaa tukea ja raportteja syyskuussa 2012 Barissa järjestetystä Euroopan komission seminaarista, jossa autettiin Italian alueita valmistautumaan näiden strategioiden käyttöön vuosien 2014–2020 ohjelmakaudella.

Toinen keskeinen kohokohta on Puolan aluekehitysministerin Elżbieta Bieńkowskan erikoishaastattelu, jossa hän kuvaa edistystä, jonka Puola on saavuttanut vuonna 2004 tapahtuneen liittymisensä jälkeen infrastruktuurinsa kehittämisessä, työpaikkojen luomisessa ja BKT:n kasvattamisessa. Hän katsoo myös tulevaisuuteen ja odottaa lisää investointeja tutkimukseen ja innovointiin sekä kestävään kehitykseen ja liikenneratkaisuihin seuraavalla ohjelmakaudella.

Muualla lehdessä analysoidaan alueiden näkemyksiä käsittelevää uusinta Eurobarometri-tutkimusta, jossa saatiin hämmästyttävänkin myönteisiä tuloksia elämänlaadusta ja tulevaisuudennäkymistä. Myös ”Eurooppa alueellani” -valokuvakilpailun voittajat esitellään, ja lehden liitteenä on mosaiikkijuliste joistakin monista kilpailutöistä.

Myös vuoden 2014 Regiostars-kilpailuun tehdään katsaus ja esitellään tiettyjen menestyksekkäiden hankkeiden piirteitä EU:n eri alueilla.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - Syksy 2012 - Alueisiin investoiminen - Rahoitusvälineillä lisää tukea aluepolitiikalle

Yksi innovatiivisista tavoista lisätä EU:n aluepolitiikan tehokkuutta ja vaikuttavuutta on rahoitusvälineiden käyttö. Näiden tukimekanismien kirjo ulottuu rahoitusjärjestelytekniikoista teknisen avun järjestelmiin, ja niillä voidaan auttaa houkuttelemaan lisärahoitusta ja saamaan käyttöön lisää asiantuntemusta ja tietotaitoa.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - Kesä 2012 - Kumppanuus koheesiopolitiikassa - Tämän keskeisen periaatteen täytäntöönpanon vahvistaminen

EU:n rakennerahastojen onnistunut käyttö edellyttää kumppanuutta paikallisten toimijoiden kanssa eri tasoilla ohjelmien suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa. Mahdollisimman suuren vaikutuksen aikaansaamiseksi ja EU:n resurssien mahdollisimman tehokkaan käytön takaamiseksi eri kumppaneiden asiantuntemusta on hyödynnettävä ja yhdistettävä tehokkaasti.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - Kevät 2012 - Tulossuuntautuneisuus - Koheesiopolitiikan hienosäätö

Lokakuussa 2011 julkaisemamme koheesiopolitiikan uuden lähestymistavan tärkein tavoite on tehdä politiikasta älykkäämpää ja kohdennetumpaa. Siten koheesiopolitiikasta voi kehittyä Euroopan unionin tärkein vuoden 2012 jälkeinen investointistrategia ja keskeinen väline, jolla luodaan työpaikkoja ja kasvuja eli saavutetaan Eurooppa 2020 strategian tavoitteet.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - Talvi 2011/2012 - Koheesiopolitiikka 2014-2020 Euroopan alueisiin investoiminen

Lokakuussa julkaistiin komission ehdotukset koheesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen. Tässä Panoraman numerossa tehdään katsaus ehdotuksiin ja esitellään joidenkin tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä.

Tämä koheesiopolitiikan uusi näkökulma otetaan käyttöön hetkellä, jolloin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa tarvitaan kipeästi talouskasvua. EU:n on tärkeämpää kuin koskaan tehdä kaikilla tasoilla tarvittavia investointeja, jotka auttavat edistämään sen taloudellisia valmiuksia ja luomaan työpaikkoja.

Koheesiopolitiikkaan käytetään yli 350 miljardia euroa – kolmannes EU:n kokonaistalousarviosta – ja senpitäisi meidän mielestämme kehittyä keskeiseksi välineeksi talouden edistämisessä.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - Syksy 2011 - 2020 Aluepolitiikan merkitys
tulevaisuuden Euroopassa

Tässä Panoraman numerossa tarkastelemme aluepolitiikan merkitystä jäsenvaltioiden Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden – korkean työllisyyden ja tuotantokyvyn sekä paremman sosiaalisen yhteenkuuluvuuden – saavuttamiselle.

Eurooppa 2020 -strategiassa on keskitytty älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun painopisteisiin, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Kokonaisvaltaisella lähestymistavalla voidaan vastata sekä tämänhetkisiin että tuleviin haasteisiin, joita ovat ikääntyvä väestö, ammattitaidoton työvoima, alhainen innovaatiopotentiaali, talouskasvun ja ympäristön pilaantumisen välinen suhde sekä energiavarmuus.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - Kesä 2011 : Yhteyksien Eurooppa - Liikenne ja aluepolitiikka

Liikenteestä puhuttaessa tulee ottaa huomioon paljon muutakin kuin siirtyminen paikasta toiseen. Siihen kuuluvat olennaisena osana liikenneverkot, joita on rahoitettu ja kehitetty EU:n rahastoista ja joilla on merkittävä vaikutus talouskasvuun, kestävyyteen ja tärkeiden palvelujen saatavuuteen. Tässä Panoraman numerossa tarkastelemme aihetta laajasti maiden välisistä suurten nopeuksien rautatieyhteyksistä ympäristöystävälliseen kaupunkiliikenteeseen.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - Kevät 2011 : tonavan aluetta koskeva EU:n strategia - Yhtenäinen vastaus yhteisiin haasteisiin

Tonava on Euroopan toiseksi pisin joki (2 850 km) ylettyen Schwarzwaldilta Mustallemerelle. Se virtaa kymmenen valtion läpi ja sen vesistöalue ulottuu lisäksi neljän muun valtion alueelle. Vesivoimalaitokset, Euroopan laajuinen liikennekäytävä ja joidenkin Euroopan harvinaisimpien lajien elinpiiri asettavat joelle suuria haasteita. Lisäksi alueen poliittisella tilanteella on ollut vaikutusta siihen, miten haasteisiin on voitu vastata.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - Talvi 2010-2011 : Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua rakentamassa - Viides koheesiokertomus

EU:ssa voidaan olla tyytyväisiä sosiaalisen markkinatalouden pitkän aikavälin visioille Eurooppa 2020 -strategian ansiosta. Kesäkuussa 2010 hyväksytyn strategian tarkoituksena on auttaa Eurooppaa pääsemään eroon talouskriisistä seuraavan kymmenen vuoden aikana ja varmistaa, että jäsenvaltiot saatetaan kestävälle kasvuuralle, mikä synnyttää vaurautta ja edistää sosiaalista kehitystä.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr. 35 - Syksy 2010 : Sosiaalisen osallisuuden edistäminen – aluepoliittinen näkemys

EU on nimittänyt vuoden 2010 köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodeksi. Tässä Panoraman numerossa perehdymme siihen, miten aluepolitiikan rahoittamilla toimilla edistetään osallistavan ja tuottavan yhteiskunnan tavoitteiden toteutumista.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - Kesä 2010 : Aluepolitiikka – yhdentynyt lähestymistapa 360 astetta

Viime vuosina Euroopan koheesiopolitiikkaa koskeva keskustelu on keskittynyt yhdennetyn lähestymistavan hyötyihin päätöksenteossa. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Tässä Panoraman numerossa selvitämme, mitä yhdennetty lähestymistapa pitää sisällään.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - Kevät 2010 : Koheesiopolitiikan arviointi - Näkemyksiä ja tuloksia

Koheesiopolitiikka on politiikan osa-alue, johon käytettiin kolmannes EU:n talousarviosta vuosina 2000–2006. Se joutui mukautumaan ajan haasteisiin, mutta auttoi myös muuttamaan historiaa. EU:n laajeneminen 10 uudella jäsenvaltiolla vuonna 2004 syvensi taloudellisia ja sosiaalisia eroja ennennäkemättömällä tavalla. Koheesiopolitiikan oli vastattava näihin haasteisiin unohtamatta 15 ”vanhaa” EU-maata.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - Talvi 2009-2010 : EU:n aluepolitiikka ja viestintä - Antaa menestyksen puhua

Suurista budjeteista, kunnianhimoisista ohjelmista ja laajoista hankkeista huolimatta eurooppalainen aluepolitiikka yhtenä vaikutusvaltaisena osana Euroopan unionia taistelee edelleen ansaitsemastaan näkyvyydestä. Tässä Panoraman numerossa tarkastelemme viestinnän merkitystä ja niitä asetuksia, joilla määrätään tiedotus- ja viestintätoiminnasta ja selvitämme tapoja, joilla tiedottajat voivat saada viestinsä läpi. Lisäksi tutustumme hyvin onnistuneisiin hankkeisiin, jotka ovat ammentaneet enemmänkin luovuudesta kuin rahasta.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - Syksy 2009 : Alueellinen vastaus - ilmastonmuutokseen

Haastatelluista eurooppalaisista 62 prosenttia oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on nykyisin maailman merkittävin haaste. Aluepolitiikan pääosasto ja Euroopan komissio kokonaisuudessaan suhtautvat tähän uhkaan aivan yhtä vakavasti. EU on ottamassa käyttöön toimenpiteitä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi ja päästötasojen alentamiseksi. Panorama tarkastelee näitä toimenpiteitä, pohtii ilmastonmuutoksen seurauksia ja sitä, mitkä paikan päällä toteutettavat toimet voidaan yhdistää jo aiheutettujen päästöjen vaikutusten lieventämiseksi ja tulevien päästötasojen vähentämiseksi.

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - Kesä 2009 : EU:n Itämeren alueen strategia – kohti kestävää, vaurasta tulevaisuutta

Itämeren 8 000 kilometrin mittaiselle rantaviivalle sijoittuu kahdeksan EU:n jäsenvaltiota. Jokaisella niistä on omat painopisteensä ja huolenaiheensa, taloudelliset rajoitteensa ja poliittinen todellisuutensa. Itämeri, jonka ympäristössä asuu lähes 100 miljoonaa ihmistä, on merenkulun valtaväylä ja aivan liian usein kaatopaikka. Itämeren tilan parantamiseksi on jo vuosia tehty yhteistyötä, mutta siitä huolimatta sen pilaantuminen jatkuu. Jäsenvaltiot ovatkin pyytäneet komissiota laatimaan kehittyvän / ajoittain päivitettävän strategian, jonka avulla alue voi suhtautua tulevaisuuteensa toiveikkaammin.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - Kevät 2009 : Luovuudesta ja innovoinnista - vauhtia alueiden kilpailukykyyn

Vuosi 2009 on Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuosi. Sen tarkoituksena on innostaa tarkastelemaan luovuutta ja innovointia uudella tavalla ja pohtimaan, miten ne vaikuttavat sekä omaan henkilökohtaiseen kehitykseemme että talouden ja yhteiskunnan kehitykseen. Ajatus on laaja ja sanat vaikeasti määriteltävissä, ja vaikka ala innoittaa jatkuvasti uusia tutkijoita, tuloksia on tällä hetkellä hankala arvioida määrällisesti. On kuitenkin selvää, että jos EU haluaa pysyä kilpailukykyisenä ja vaalia jäsenvaltioidensa yhteisiä arvoja, sen on pureuduttava näihin kysymyksiin.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media