Navigation path

Additional tools

Väljaanded

Ajakiri Panorama - Piirkondliku arengu osaliste kvartaalne ajakiri

Käesolev ajakiri on trükitud ka inglise, prantsuse ja saksa keeles. Kui soovite saada ajakirja elektroonilist versiooni, liituge meie meililistiga.
Panorama 51

Nr 51. - Uus komisjon astub ametisse

Ajakirja Panorama talvine väljaanne sisaldab eksklusiivset intervjuud Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku Corina Crețuga, kus ta kirjeldab oma visiooni poliitika arendamisest järgnevatel aastatel. Teine suur artikkel näitab, kuidas ELi ühtekuuluvuspoliitika aitab toime tulla kliimamuutuste ja energiajulgeolekuga seotud probleemidega, investeerides vähese CO2-heitega majandusse. Samuti heidame pilgu mitmetele algatustele, mille Euroopa Komisjon käivitas eesmärgiga aidata ELi liikmesriikidel haldussuutlikkust tõsta, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde hallata, ning analüüsime Van den Brande aruannet mitmetasandilise valitsemise ja partnerluse kohta, mille eesmärk on tagada suurem sidusus Euroopa 2020. aasta strateegia ja partnerluslepingute vahel.

Analüüsime ka sellel aastal Brüsselis korraldatud ürituse OPEN DAYS edukust; toome välja Euroopa Komisjoni eesistujariigi Itaalia peamised probleemid ja tulemused; heidame pilgu ELi linnastumiskava tulevikule; ning uurime Interregi territoriaalse koostööprogrammi minevikku, olevikku ja tulevikku.

Numbrist leiate ka tavapärase uudistevaliku ja esiletoodud projektid üle kogu ELi.

de en fr pdf 44p. (3.5MB)

Panorama 50

Nr 50. - uuendamise kursil

Panorama sügiseses numbris on mitu ajakirja 50. numbri väljaandmisele pühendatud lugu. Olulisim neist on eksklusiivintervjuu volinik Johannes Hahniga, milles ta käsitleb oma ametiajal toimunud muutusi ühtekuuluvuspoliitikas. Põhjalikus artiklis, milles käsitletakse hiljuti avaldatud kuuendat ühtekuuluvusaruannet, uuritakse, kuidas ühtekuuluvuspoliitika aitab Euroopal majanduskriisist väljuda ning uuenduslikku ja keskkonnasäästlikku majanduskasvu soodustada. Uudisloos partnerluslepingute vastuvõtmise kohta keskendutakse Kreekale: Kreeka arengu ja konkurentsivõime ministeeriumi esindaja selgitab Kreeka valmistumist uueks rahastamisperioodiks.

Lisaks heidame eelpilgu selle aasta lahtiste uste päevale Brüsselis, uurime ELi linnastumiskava edenemist, kirjeldame ELi sotsiaalfondi eesmärke ning tutvustame Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed (EMSK).

Numbris on eriline kirjasaatjate rubriik, kus erinevad esindajad avaldavad arvamust Panorama ning selle edasise arengu kohta. Numbrist leiate ka tavapärase uudistevaliku ja esiletoodud projektid üle kogu ELi.

de en fr pdf 48p. (3.5MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 49

Nr 49. - Suvi 2014 - partnerlussuhete arendamine

Ajakirja Panorama suvine number sisaldab uuendusi koostöölepingute vastuvõtmise kohta ning kirjeldab detailselt esimesena vastuvõetud Taani lepingut ning intervjuud Taani korraldusasutuste juhiga.Samuti vaatame tagasi laienemise kümnele aastale ning anname ülevaate nende liikmesriikide edust, kes liiduga 2004. aastast alates liitusid, ning sellest, kuidas nad on ühtekuuluvuspoliitikast kasu saanud.

Selles numbris kirjeldame ka olulisi uusi juhtkonna juhendeid ja tööriistu, mis on mõeldud pettuste vastu võitlemiseks, Regioonide Komitee, kes tähistab ma 20. aastapäeva, kaadritaguste avalikustamiseks, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi töö esiletõstmiseks seoses mereäärsete ettevõtete ja kogukondade toetamisega. Samuti sisaldab see selle aasta Medellínis toimuva maailma linnade foorumi aruannet, kus osaleb ka volinik Hahn.

Nagu ka meie varasemates numbrites, saavad lugejad debatis osaleda jaotise „Oma sõnadega” kaudu, kus liikmesriikide, regioonide ja ühenduste esindajad üle Euroopa saavad jagada oma mõtteid reformist ning lootusi uue rahastamisperioodi kohta. Numbrist leiate ka tavapärase uudistevaliku ja esiletoodud projektid üle kogu ELi.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - Winter 2013 - Ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020 - Arengu hoogustumine

Ajakirja Panorama talvine väljaanne on võtnud vaatluse alla reformitud ühtekuuluvuspoliitika ajavahemikul 2014–2020 ja analüüsib põhjalikult, mida see tähendab kõigi sidusrühmade jaoks. Eksklusiivses intervjuus annab Euroopa Komisjoni president Barroso ülevaate sellest, kuidas reformitud ühtekuuluvuspoliitika aitab luua töökohti ning saavutada majanduskasvu ja Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke.

Laiendatud rubriigis „Oma sõnadega”, kus liikmesriikide, piirkondade ja ühenduste esindajad kogu Euroopast räägivad, milliseid mõtteid reform neil tekitab ja millised on lootused uuele rahastamisperioodile, annavad oma panuse debatti ka meie lugejad.

Mujal teemakäsitluses toome välja reformi põhipunktid ja prioriteetsed teemad, kirjeldame eelarve kinnitamise protsessi Euroopa Parlamendi vaatenurgast, anname teavet selle kohta, kuidas rahastamist taotleda ning ülevaate kommunikatsioonistrateegiatest ja kohustustest. Numbrist leiate ka tavapärase uudistevaliku ja esiletoodud projektid kogu EList.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - Sügis 2013 - Ökoinnovatsioon: ELi piirkondade liikumine rohelise majanduse suunas

Panorama ajakirja sügisväljaanne on nüüd veebis saadaval. Põhiloos räägitakse sellest, kuidas ELi piirkonnad on ökoinnovatsiooni valdkonnas teerajajateks. ELi struktuuri- ja investeerimisfondid edendavad selles artiklis tutvustatud roheliste ja energiatõhusate projektide kaudu nutikat ja jätkusuutlikku kasvu. Peale selle leiate ajakirjast ka artikleid tänavuse aasta OPEN DAYSi sündmuse töötubade ja seminaride kohta, alates OPEN DAYSi ülikooli meistriklassi programmist kuni suheteni ELi, Hiina ja Jaapani vahel.

Sellest numbrist leiate ka ülevaate makropiirkondlikest strateegiatest, mis aitavad koordineerida projekte Doonau piirkonnas ja Baltikumis, uuenduse ELi struktuurifondide töös katastroofiolukorra leevendamisel ja järelhindamisprotsessi selgituse perioodi 2007–2013 kohta. Numbrist leiate ka tavapärase uudistevaliku ja esiletoodud projektid üle kogu ELi.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - Suvi 2013 - Panorama tervitab Horvaatiat

Panorama ajakirja 2013. aasta suveväljaanne on nüüd veebis saadaval inglise, prantsuse ja saksa keeles. Ajakirja keskmes on 6-leheküljeline teemalugu Horvaatia vastuvõtmisest Euroopa Liidu liikmeks, milles antakse ülevaade vastuvõtmise protsessist, tutvustatakse Horvaatia peamisi tööstusharusid, tuuakse näiteid edukatest projektidest ja esitatakse intervjuu Branko Grčićiga, kes on praegu asepeaminister ja regionaalarengu ning ELi fondide minister.

Teine põhiteema on sisevaade ühisesse auditeerimisprotsessi (Euroopa Komisjon ja riigiasutused), mis tagab ühtekuuluvuspoliitika vahendite sihipärase kasutamise. Veel on ajakirjas ülevaade hiljuti avaldatud ühtekuuluvuspoliitika strateegilisest aruandest, oktoobris toimuvate AVATUD USTE PÄEVADE eeltutvustus ja artikkel riigitoetuste eeskirjade ülevaatusest.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - Kevad 2013 - Kogukondade ühendamine

Väljaande tähtsaim teema on ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa majanduskasvu taastamisel. Ühtekuuluvuspoliitika on investeering ELi eelarvest, mille eesmärk on stimuleerida kasvu ja konkurentsivõimet, rõhutades piirkondlikke tugevusi. Poliitika kindlustab tulevikus veelgi enam Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke ja keskendub säästvale investeerimisele, kasutades tõhusamalt ELi, riiklikke ja piirkondlikke investeeringuid.
Lugude hulka kuulub ka ELi rahuprogramm, mille eesmärk on luua üksmeelsust jagatud kogukondade vahel Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piirialadel, aga ka artikkel linnade võtmerollist – Euroopa majanduse edasiviivast jõust. Komisjon on loonud mahuka andmebaasi parimatest linnade arengu headest tavadest, et anda üksikasjalikku ülevaadet projektidest, mis võiksid olla inspiratsiooniallikaks linnadele, korraldusasutustele ja teistele sidusrühmadele.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - Talv 2012 - Arukas spetsialiseerumine - Euroopa regioonide tulevase majanduskasvu alus

Panorama ajakirja 2012. aasta talveväljaanne pealkirjaga „Arukas spetsialiseerumine” on nüüd veebis saadaval. Kesksel kohal on kuueleheküljeline ülevaade aruka spetsialiseerumise strateegiatest kui piirkondlikku majanduskasvu soodustavatest teguritest ning analüüsitakse aruka spetsialiseerumise määratlusi ja võimalusi, S3-platvormi tuge ning 2012. aasta septembris Baris toimunud Euroopa Komisjoni töötoa aruandeid, mis aitasid Itaalia piirkondadel kõnealuste strateegiate 2014.–2020. aasta programmiperioodil kasutamiseks ette valmistuda.

Teine oluline teema on eksklusiivintervjuu Poola regionaalarengu ministri Elżbieta Bieńkowskaga, kes kirjeldab Poola edusamme alates ühinemisest 2004. aastal seoses taristu arendamise, töökohtade loomise ja SKP suurendamisega. Ühtlasi suunab ta pilgu tulevikku ja ennustab järgmisel programmiperioodil suuremaid investeeringuid teadusuuringutesse ja uuendusse, säästvasse energiasse ning transpordilahendustesse.

Peale selle analüüsitakse uusimat Eurobarometeri uuringut „A view from the regions” (Piirkondade vaatepunkt), milles kajastuvad mõned üllatavalt positiivsed tulemused seoses elukvaliteedi ja tulevikuväljavaadetega, lisaks esitletakse fotovõistluse „Euroopa minu piirkonnas” võitjaid koos mõne lahtitõmmatava mosaiikpostriga paljude esitatud tööde hulgast.

Saadaval on ka eelvaade konkursist Regiostars 2014 ning valik edukate projektide lühikirjeldusi piirkondadest üle EL-i.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - Sügis 2012 - Investeerimine piirkondadesse - Rahastamisvahendite kasutamine regionaalpoliitika toetuste võimendamiseks

Rahastamisvahendite kasutamine on üks uuenduslikest viisidest ELi regionaalpoliitika tulemuslikkuse ja tõhususe parendamiseks. Nende tugimehhanismide abil, mis varieeruvad finantskorraldustehnikatest tehniliste abivahenditeni, võib kaasata täiendavaid rahastamisvahendeid, kogemusi ja oskusteavet.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - Suvi 2012 - Koostöö ühtekuuluvuspoliitika raames - Selle aluspõhimõtte rakendamise tõhustamine

ELi struktuurifondide eduka kasutamise keskmes on partnerlus kohalike osapooltega mitmel tasandil programmide koostamisel, rakendamisel ja hindamisel. Maksimaalse mõju saavutamiseks ja ELi vahendite kõige tõhusamaks kasutamiseks tuleb efektiivselt rakendada ja ühendada eri partnerite kogemused.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - Kevad 2012 - Tulemustele suunatus - Ühtekuuluvuspoliitika seadistamine

2011. aasta oktoobris avalikuks tehtud ühtekuuluvuspoliitika uue lähenemise põhiliseks eesmärgiks on poliitika muutmine arukamaks ja keskendunumaks. Nii võib ühtekuuluvuspoliitikast saada 2013. aasta järgsel perioodil Euroopa Liidu peamine investeerimisstrateegia ja keskne vahend Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide – tööhõive ja majanduskasvu – saavutamisel.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - Talv 2011/2012 - Ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 Investeerimine Euroopa piirkondadesse

Oktoobris avaldati komisjoni ettepanekud 2013. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika kohta. Käesolevas Panorama väljaandes anname teile ülevaate nii ettepanekutest kui ka mõnede peamiste sidusrühmade kommentaaridest.

Seda uut ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevat lähenemisviisi kasutatakse ajal, mil majanduskasv on äärmiselt vajalik kõigis ELi liikmesriikides. Euroopa peab varasemast enam tegema vajalikke investeeringuid kõigil tasanditel, et aidata kaasa oma majanduspotentsiaali rakendamisele ja töökohtade loomisele.

Ühtekuuluvuspoliitika käsutuses on enam kui 350 miljardit eurot – üks kolmandik ELi kogueelarvest – ning me usume, et kõnealusest poliitikavaldkonnast peaks saama peamine vahend eespool nimetatu saavutamiseks.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - Sügis 2011 - 2020 Regionaalpoliitika ja Euroopa tulevik

Käesolevas Panorama numbris uuritakse regionaalpoliitika rolli seoses liikmesriikide abistamisega ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide, tööhõive, tootlikkuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrge taseme poole püüdlemisel.

2020. aasta strateegia keskmes on kolm tihedalt põimunud valdkonda: arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv. Selle raames käsitletakse integreeritult Euroopa ees nii praegu kui ka eelseisval kümnendil seisvaid peamisi probleeme nagu rahvastiku vananemine, puuduliku kvalifikatsiooniga tööjõud, vajadus suurendada innovatiivsust, samuti majanduskasvu ja keskkonnaseisundi halvenemise seoseid ning energiajulgeoleku küsimusi.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - Suvi 2011 : Euroopa ühendusteed - Transport ja regionaalpoliitika

Transport tähendab palju enamat kui liikumist ühest kohast teise: see hõlmab ELi fondidest toetatavaid ja arendatavaid transpordivõrke, mille abil kujundatakse majanduskasvu, jätkusuutlikkust ning juurdepääsu elutähtsatele teenustele. Käesolevas „Panorama” numbris heidame pilgu kogupildile riike ühendavast kiirraudteest kuni keskkonnasõbralike linnatranspordi süsteemideni.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - Kevad 2011 : Eli Doonau piirkonna strateegia - Ühtne lahendus ühistele probleemidele

Euroopa suuruselt teine jõgi Doonau, mis on ligi 2850 km pikkune, ühendab Schwartzwaldi Musta merega ja kulgeb läbi kümne riigi, selle jõgikonda kuulub aga veel neli riiki. Hüdroelektrijaamad, üleeuroopaline transpordikoridor ja mõningate Euroopa kõige haruldasemate liikide kodu – jõele esitatavad nõudmised on sageli omavahel vastuolus, probleemide lahendamisele on oma jälje jätnud ka piirkonnas toimunud poliitilised muutused.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - Talv 2010-2011 : Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamine - Viies aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

Tänu Euroopa 2020. aasta strateegiale on Euroopa Liidul nüüd pikaajaline sotsiaalse turumajanduse visioon. 2010. aasta juunis vastuvõetud strateegia eesmärk on aidata Euroopal järgmise kümne aasta jooksul saada edukalt üle majanduskriisist ning ühtlasi tagada liikmesriikide asumine jätkusuutliku majanduskasvu teele, mille tulemusena saavutatakse eelseisvatel aastatel jõukus ja sotsiaalne edasiminek.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr. 35 - Sügis 2010 : Suund suuremale sotsiaalsele kaasatusele – regionaalpoliitika panus

Euroopa Liit on nimetanud 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aastaks. Selles Panorama numbris käsitletakse seda teemat lähemalt ja uuritakse, kuidas aitavad regionaalpoliitika alusel rahastatavad meetmed jõuda ELi eesmärgile luua kaasav, produktiivne ühiskond.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - Suvi 2010 : Regionaalpoliitika – integreeritud lähenemisviis 360-kraadine vaade

Viimastel aastatel on Euroopa ühtekuuluvuspoliitika aruteludes keskendutud selle eelistele „integreeritud lähenemisviisina” poliitikaloomele. Aga mida see tegelikult tähendab? Panorama ajakirja selles numbris selgitatakse, millega on integreeritud lähenemisviisi puhul tegemist.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - Kevad 2010 : Regionaalpoliitika hindamine - Tulemused ja tähelepanekud

Aastatel 2000–2006 ei kulutatud ühtekuuluvuspoliitika elluviimisele mitte niisama üks kolmandik ELi eelavest, vaid tegu oli poliitikaga, mis võitles ajaloo väljakutsetega ja aitas muuta ajalugu. ELi laienemine 2004. aastal kümne uue liikmesriigi võrra süvendas sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust ennenägematul viisil. Ühtekuuluvuspoliitika pidi sellele väljakutsele reageerima, unustamata seejuures vanu EL 15 liikmesriike.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - Talv 2009-2010 : ELi regionaalpoliitikast teavitamine - Laskem saavutustel iseenda eest kõnelda

Hiiglaslik eelarve, ambitsioonikad programmid ja laiaulatuslikud projektid – Euroopa Liidu nii mõjuvõimsa elemendina võitleb aga regionaalpoliitika siiani piisava tähelepanu saamise nimel. Käesolevas Panorama numbris käsitleme teabevahetuse tähtsust, uurime määruseid, mis muudavad teavitustegevuse kohustuslikuks, vaatleme lähemalt viise, kuidas teabevahetuse ametnikud saavad oma sõnumit levitada ja toome esile huvitavaid näiteid edukatest tegevustest, mis toetuvad pigem loovusele, kui eelarvele.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - Sügis 2009 : Kliimamuutus – vastutus regionaalsel tasandil

62% küsitletud eurooplastest usub, et kliimamuutus on kõige olulisem probleem, millega me tänapäeva maailmas kokku puutume. See on oht, mida regionaalpoliitika peadirektoraat ja Euroopa Komisjon tervikuna käsitlevad ühtviisi tõsiselt. EL on paika panemas meetmeid, et seista kliimamuutuse mõjudele vastu ja vähendada emissioonide tasemeid. Panorama uurib neid ja arutleb kliimamuutuse tähenduse ning selle üle, kuidas poliitikad ja plaanitavad tegevused võimaldavad juba olemasolevate emissioonidega toime tulla ja vähendada edaspidiseid emissioonide tasemeid.

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - Suvi 2009 : ELi Läänemere regiooni strateegia: jätkusuutliku ja jõuka tuleviku suunas

Suurt osa Läänemere 8000 km pikkusest rannajoonest jagavad kaheksa ELi liikmesriiki, millest igaühel on oma eesmärgid ja mured, majanduslikud vajadused ning poliitilised huvid. Laevanduse kiirtee, kuid liigagi tihti aga hoopis prügila – Läänemere kallastel elab peaaegu 100 miljonit inimest. Kuid hoolimata aastatepikkusest koostööst Läänemere olude parandamise heaks muutub olukord järjest halvemaks, mistõttu taotlevad liikmesriigid, et Euroopa Ühenduste Komisjon looks kindla strateegia, mis kindlustab piirkonnale helgema tuleviku.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - Kevad 2009 : Loovus ja innovatsioon - Konkurentsivõime arendamine regioonides

2009 – Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta peaks innustama avalikkust mõtlema sellele, mida loovus ja innovatsioon tähendab ning kuidas aitavad need kaasa meie isiklikule elule, majanduslikule ning sotsiaalsele arengule. See idee on väga laiaulatuslik, mõisted väga raskesti defineeritavad ning kuigi sellesse valdkonda suunatakse aina rohkem ressursse, on tulemusi väga raske mõõta. Kuigi pole mingit kahtlust, et EL soovib jääda konkurentsivõimeliseks ning soodustab oma liikmesriikide poolt jagatud väärtusi, vajavad need teemad lähemat uurimist.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis