Navigation path

Additional tools

Publikationer

Panorama magasinet - Det kvartalsvise magasin for regionaludviklingens aktører

Dette magasin bliver også trykt på engelsk, tysk og fransk. Hvis du vil modtage den elektroniske udgave af magasinet, meld dig venligst til vores postliste.
Panorama 51

Nr 51. - Den nye kommission tiltræder

Vinterudgaven af Panorama bringer et eksklusivt interview med den nye kommissær for regionalpolitik, Corina Crețu, hvori hun redegør for sin vision for udvikling af regionalpolitikken i de kommende år. En anden stor artikel illustrerer, hvordan EU's samhørighedspolitik bidrager til at håndtere udfordringerne i forbindelse med klimaforandringer og energisikkerhed ved at investere i lavemissionsøkonomien. Vi ser også på en række initiativer, som Europa-Kommissionen har lanceret for at hjælpe EU's medlemsstater med at øge deres administrative kapacitet til at forvalte de europæiske struktur- og investeringsfonde, ligesom vi analyserer »Van den Brande rapporten« om forvaltning på flere myndighedsniveauer og partnerskab, som skal sikre bedre sammenhæng mellem Europa 2020-strategien og partnerskabsaftalerne.

Andetsteds i magasinet gennemgår vi succeserne i forbindelse med dette års OPEN DAYS-arrangement i Bruxelles, vi redegør for de vigtigste udfordringer for og resultater af det italienske formandskab for Det Europæiske Råd, vi ser på EU's bydagsordens fremtid, og vi undersøger det tidligere, nuværende og fremtidige territoriale samarbejde under Interreg.

Du finder også det sædvanlige udvalg af nyhedsindslag og projektbeskrivelser fra hele EU.

de en fr pdf 44p. (3.5MB)

Panorama 50

Nr 50. - På vej mod innovation

Efterårsudgaven af Panorama indeholder adskillige kronikker, hvor i fejres den 50. udgave af magasinet. Den mest fremtrædende er et eksklusivt interview med kommissær Johannes Hahn, i hvilket han ser på de ændringer, der er sket i samhørighedspolitikken under hans mandatperiode. I en dybdeborende artikel om den 6. samhørighedsrapport, der blev offentliggjort for nylig, undersøges det, hvordan samhørighedspolitikken bidrager til at trække Europa ud af den økonomiske krise og tilskynde til innovativ og grøn vækst. Den seneste opdatering af vedtagelsen af partnerskabsaftaler fokuserer på Grækenland: En repræsentant for det græske ministerium for udvikling og konkurrencedygtighed redegør for landets forberedelser til den nye investeringsperiode.

Andetsteds i magasinet ser vi på dette års OPEN DAYS-arrangement i Bruxelles, vi gennemgår fremskridtene i forbindelse med EU's bydagsorden, vi redegør nærmere for Den Europæiske Socialfonds mål, og vi tegner et bilede af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU).

Der er også et særligt afsnit »Læsernes bidrag«, hvor forskellige repræsentanter udveksler deres tanker om Panorama, og hvordan de ønsker, at det skal udvikle sig. Du finder også det sædvanlige udvalg af nyhedsindslag og projektbeskrivelser fra hele EU.

de en fr pdf 48p. (3.5MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 49

Nr 49. - Sommer 2014 - Etablering af partnerskaber

Sommerudgaven af Panorama-magasinet indeholder en opdateret redegørelse for fremskridtene i forbindelse med vedtagelse af partnerskabsaftalerne, og den går i detaljer med den første aftale, der er vedtaget – Danmarks – med et interview med lederne af de danske forvaltningsmyndigheder.Vi ser også tilbage på ti års udvidelse med et overblik over de fremskridt, der er gjort i de medlemsstater, der er blevet optaget i EU siden 2004, og over, hvordan de har draget fordel af samhørighedspolitikken.

Andetsteds i denne udgave redegør vi for de vigtige nye retningslinjer for forvaltning og de værktøjer, som er udformet med henblik på bekæmpelse af svig. Vi kommer med bag scenen i Regionsudvalget, når det fejrer sin 20-års-dag. Vi sætter fokus på arbejdet i Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, der yder støtte til virksomheder i kystområder og til kystsamfund. Og der er en rapport fra dette års World Urban Forum i Medellin, som kommissær Johannes Hahn deltog i.

Som i tidligere udgaver bidrager vores læsere til debatten i afsnittet »Med dine egne ord«, hvor repræsentanter for medlemsstater, regioner og sammenslutninger over hele Europa udveksler deres tanker om reformen og deres håb for den nye finansieringsperiode.Du finder også det sædvanlige udvalg af nyhedsindslag og projektbeskrivelser fra hele EU.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - Winter 2013 - Samhørighedspolitik 2014-2020 - Momentumskabelse

Vinterudgaven af Panorama-magasinet har som tema den reformerede samhørighedspolitik 2014-2020, og analyserer i detaljer, hvad dette betyder for alle interessenter. I et eksklusivt interview med Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, redegøres der for, hvordan den reformerede samhørighedspolitik vil bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser og til at realisere målene med Europa 2020-strategien.

Vores læsere bidrager også til debatten i et udvidet afsnit »Med dine egne ord«, hvor repræsentanter for medlemsstater, regioner og sammenslutninger over hele Europa udveksler deres tanker om reformen og deres håb for den nye finansieringsperiode.

Andetsteds i denne udgave redegør vi for de centrale punkter i reformen og de tematiske prioriteter, budgetgodkendelsesproceduren beskrives set fra Europa-Parlamentets synsvinkel, og der oplyses om, hvordan der kan ansøges om finansiering, ligesom kommunikationsstrategierne og -forpligtelserne gennemgås. Du finder også det sædvanlige udvalg af nyhedsindslag og projektbeskrivelser fra hele EU.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - Efterår 2013 - Økoinnovation: EU's regioner i spidsen for udvikling i retning af grøn økonomi

Efterårsudgaven af Panorama-magasinet findes nu online. Den centrale artikel handler om, hvordan EU's regioner fører an inden for økoinnovation. EU's struktur- og investeringsfonde fremmer intelligent, bæredygtig vækst via grønne, energieffektive projekter, der er beskrevet i denne artikel. Magasinet indeholder også en række artikler, der fremhæver nogle af de vigtigste seminarer og workshops i tilknytning til dette års OPEN DAYS-arrangement, fra OPEN DAYS-universitetets Master Class til forbindelser mellem EU, Kina og Japan.

Andetsteds i denne udgave finder du en oversigt over makroregionale strategier, der bidrager til koordinering af projekter i Donauområdet og Østersøområdet, en ajourføring om EU's strukturfondes arbejde i tilknytning til katastrofehjælp og en redegørelse for den efterfølgende evalueringsproces for perioden 2007-2013. Du finder også det sædvanlige udvalg af nyhedsindslag og projektbeskrivelser fra hele EU.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - Sommer 2013 - Panorama byder Kroatien velkommen

Sommerudgaven 2013 af Panorama-magasinet findes nu online på engelsk, fransk og tysk. En 6-siders artikel om Kroatiens tiltræden af EU, som indeholder et overblik over tiltrædelsesprocessen, en introduktion til Kroatiens største industrier, eksempler på vellykkede projekter og et interview med Branko Grčić, vicestatsminister og minister for regional udvikling og EU-fonde, udgør en central del af magasinet.

Det andet vigtige højdepunkt er et indblik i den fælles revisionsproces (Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder) for at sikre, at midlerne til samhørighedspolitikken anvendes korrekt. Denne udgave indeholder ligeledes et overblik over den strategiske rapport om samhørighedspolitikken, der blev offentliggjort for nylig, et indledende blik på ÅBNE DAGE-eventen i oktober og en artikel om revision af forordningerne om statsstøtte.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - Forår 2013 - Sammenføring af samfund

I denne udgave understreges samhørighedspolitikkens rolle i forbindelse med fornyet vækst i Europa. Samhørighedspolitikken er EU-budgettets investeringsdel, der sigter mod at sætte skub i vækst og konkurrenceevne gennem udnyttelse af regionale styrker. Politikken vil i fremtiden øge resultaterne af »Europa 2020«-målene endnu mere og fokusere på bæredygtig investering med en mere effektiv udnyttelse af investeringer på EU-plan, nationalt og regionalt plan.
Andre artikler vedrører EU's PEACE-program, der søger at skabe forsoning mellem splittede samfund i Nordirland og i grænseregionen i Irland, og en artikel om byernes nøglerolle som drivkraften i den europæiske økonomi. Kommissionen har for nylig oprettet en omfattende database over god praksis inden for byudvikling for at give et detaljeret overblik over projekter, der kunne være en kilde til inspiration for byer, forvaltningsmyndigheder og andre interesserede parter.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - Vinter 2012 - Intelligent specialisering - Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

Vinterudgaven 2012 af Panorama-magasinet med titlen »Intelligent specialisering« findes nu online. Centralt er en 6-siders artikel om intelligente specialiseringsstrategier som drivkræfter bag regional økonomisk vækst, hvori analyseres definitionerne på og mulighederne for intelligent specialisering, den støtte, som S3-platformen yder, og der fortælles om Europa-Kommissionens workshop i Bari i september, som hjalp de italienske regioner med at forberede sig på brugen af disse strategier i programmeringsperioden 2014-2020.

Det andet hovedtema er et eksklusivt interview med den polske minister for regional udvikling, Elżbieta Bieńkowska, som redegør for Polens fremskridt siden tiltrædelsen i 2004 med udvikling af dets infrastruktur, jobskabelse og forbedring af dets BNP. Hun ser også på fremtiden og forventer stigende investeringer i forskning og innovation, bæredygtig energi og transportløsninger i den kommende programmeringsperiode.

Andetsteds analyseres den seneste Eurobarometerundersøgelse »A view from the regions«, som viser nogle overraskende positive resultater med hensyn til livskvaliteten og forventningerne til fremtiden, og vinderne af Europe In My Region-fotokonkurrencen vises, ligesom der er indsat en plakat med mange af bidragene, lige til at tage ud.

Der findes også et indledende blik på Regiostars 2014 og et udvalg af vellykkede projekter fra regionerne i EU.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - Efterår 2012 - Investering i regioner - Anvendelse af finansielle instrumenter til at rejse støtte til regionalpolitik

En af de innovative måder til at forbedre effektiviteten af EU's regionalpolitik er at bruge finansielle instrumenter. Disse støttemekanismer, der spænder fra finansieringsteknikker til tekniske hjælpefaciliteter, kan hjælpe med at tiltrække yderligere finansiering og tilføre yderligere ekspertise og knowhow.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - Sommer 2012 - Partnerskab i samhørighedspolitikken - Styrke gennemførelsen af dette nøgleprincip

Det centrale i en vellykket anvendelse af EU’s strukturfonde er et partnerskab med lokale aktører på forskellige niveauer i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af programmerne. For at skabe maksimale virkninger og sikre den mest effektive anvendelse af EU’s ressourcer må de forskellige partneres ekspertise styrkes og integreres effektivt.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - Forår 2012 - Målretning af resultater - Finjustering af samhørighedspolitikken

Et af nøglemålene med den nye strategi for samhørighedspolitikken, som vi fremlagde i oktober 2011, er at gøre den mere intelligent og mere fokuseret. På denne måde kan samhørighedspolitikken blive EU's vigtigste investeringsstrategi efter 2013 og det centrale værktøj til at opnå job og vækst – dvs. målene med Europa 2020-strategien.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - Vinter 2011/2012 - Samhørighedspolitik 2014-2020 Investering i Europas regioner

I oktober blev Kommissionens forslag til samhørighedspolitikken efter 2013 offentliggjort. I denne udgave af Panorama får du et overblik over forslagene samt kommentarer fra nogle af nøgleaktørerne.

Denne nye tilgang til samhørighedspolitikken kommer på et tidspunkt, hvor der er et stort behov for økonomisk vækst i alle EU’s medlemsstater. Mere end nogensinde må Europa foretage de nødvendige investeringer på alle niveauer, der vil bidrage til at aktivere dets økonomiske potentiale og skabe job.

Samhørighedspolitikken forvalter over 350 mia. EUR – en tredjedel af det samlede EU-budget – og bør efter vores mening blive et vigtigt instrument til opfyldelse af disse mål.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - Efterår 2011 : 2020 Regionalpolitikkens rolle i Europas fremtid

Dette nummer af Panorama ser på regionalpolitikkens rolle i forbindelse med at hjælpe medlemsstaterne med at nå EU’s 2020 strategimål, der skal levere et højt niveau for beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed.

2020 strategien fokuserer på de tre indbyrdes forbundne områder intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Denne integrerede tilgang adresserer de vigtigste udfordringer som Europa står over for, både nu og i det kommende årti, såsom en aldrende befolkning, en ikke tilstrækkelig kvalificeret arbejdsstyrke, behovet for mere innovation, samspillet mellem økonomisk vækst og miljømæssigt forfald, og energisikkerhed.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - Sommer 2011 : Forbinde Europa - Transport og regionalpolitik

Transport er meget mere end blot at komme fra et sted til et andet: det handler om de netværk der er støttet og udviklet med EU midler, der bidrager til at skabe økonomisk vækst, bæredygtighed og adgang til vigtige tjenester. I dette nummer af Panorama ser vi på hele billedet fra højhastighedsjernbaneanlæg, der forbinder et land med et andet, til miljøvenlige transportsystemer i byerne.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - Forår 2011 : EU’s strategi for donauområdet - et forenet svar på de fælles udfordringer

Donau, Europas anden længste flod på ca. 2 850 km, forbinder Den Sorte Skov med Sortehavet og løber gennem ti lande, med 4 mere i dens bassin. Vandkraftværker, en paneuropæisk transportkorridor og hjemsted for nogle af Europas mest sjældne arter – de pres floden er udsat for er ofte i konflikt og regionens politiske forandringer har haft sin indvirkning på hvordan udfordringer tages op.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - Vinter 2010-2011 : Levere smart, bæredygtig og inklusiv vækst - Den femte rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed

EU har nu en langsigtet vision for sin sociale markedsøkonomi takket være Europa 2020-strategien. Strategien, der blev vedtaget i juni 2010, vil i løbet af det næste tiår hjælpe Europa med at komme godt ud af den økonomiske krise, mens den sikrer, at medlemsstaterne føres ind på en bæredygtig vækststi, der vil give velstand og socialt fremskridt i årene, der kommer..

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr. 35 - Efterår 2010 : Mod mere social inklusion – regionalpolitikkens bidrag

EU har udnævnt 2010 til året for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Dette nummer af Panorama kigger på dette emne og ser nærmere på hvordan aktioner, der finansieres af regionalpolitikken, fremmer EU’s mål om et inklusivt, produktivt samfund..

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - Sommeren 2010 : Regionalpolitik - en integreret tilgang : Et 360° syn

I de senere år har debatten om den europæiske samhørighedspolitik fokuseret på dens fordele som en “integreret tilgang” for politikudvikling. Men hvad betyder det egentlig? Dette nummer af Panorama magasinet vil forklare hvad den integrerede tilgang handler om.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - Forår 2010 : Evaluering af Regionalpolitikken - Indsigter og resultater

Samhørighedspolitikken brugte mellem 2000 og 2006 ikke alene en tredjedel af EU-budgettet, det var også en politik, der blev udfordret af historien, og som bidrog til at ændre historien. Udvidelsen af EU med 10 nye medlemsstater i 2004 gjorde de økonomiske og sociale forskelle større på en måde, der aldrig var set tidligere. Politikken var nødt til at reagere på denne udfordring uden at glemme de udfordringer, der fortsat eksisterede i det »gamle« EU-15..

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - Vinter 2009-2010 : Kommunikere EU Regionalpolitik - Lad resultaterne tale

Kæmpe budget, ambitiøse programmer og projekter i stor skala – set i lyset af at det er et så betydningsfuldt element i EU, kæmper den europæiske regionalpolitik stadig med at opnå den synlighed den fortjener. I dette nummer af Panorama ser vi på betydningen af kommunikation, undersøger de regler der gør kommunikationsaktiviteter obligatoriske, ser nøje på de måder som kommunikationsmedarbejdere kan få deres budskab ud på og udforsker spændende eksempler på succesfyldte aktiviteter, som mere handler om kreativitet end budget.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - Efterår 2009 : Klimaændringer – regionale svar

62 % af de adspugte europæere mener at klimaændringer er det vigtigste problem verden star over for i dag, en trussel som Regionalpolitik og Europa-Kommissionen som helhed, tager lige så alvorligt. EU er ved at få en lang række foranstaltninger på plads til at opbygge modstandsdygtighed over for klimaændringernes virkninger og reducere emissionsniveauerne. Panorama undersøger disse og ser på klimaændringernes implikationer og hvordan politik og lokal handling kan kombineres for at klare virkningerne af de emissioner der allerede er frigjort, og hvordan man kan reducere fremtidige niveauer..

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - Sommeren 2009 : EU’s strategi for Østersøregionen – mod en bæredygtig og blomstrende fremtid

En stor del af Østersøens 8000 km kystlinje er fordelt på otte EU-medlemsstater, som hver har sine egne prioriteringer og bekymringer, økonomiske krav og politiske dagsorden. Østersøen er en skibsfartens motorvej og alt for ofte tillige en losseplads. Rundt om den bor næsten 100 mio. mennesker. Men trods års aktivt samarbejde om at forbedre forholdene i dette hav, fortsætter ødelæggelsen af det. Så medlemsstaterne bad Kommissionen udarbejde en overlevelsesstrategi for at sikre regionen en lysere fremtid..

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - Forår 2009 : Kreativitet og innovation - Drive konkurrenceevne i regionerne

2009 – det europæiske år for kreativitet og innovation begynder for at inspirere en generel nytænkning af hvad kreativitet og innovation betyder og hvordan de bidrager til vores personlige, økonomiske og sociale udvikling. Ideen er bred, ordene er svære at definere og, selv om området tiltrækker stadig flere forskere, synes resultaterne for nærværende at være svære at kvantificere. Dog er der ingen tvivl om at hvis EU ønsker at forblive konkurrencedygtig og fostre de værdier der deles af sine medlemsstater, så har disse emner brug for at blive udforsket.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!