Navigation path

Additional tools

Публикации

Списание „Панорама” - Тримесечното списание на участниците в политиката за регионално развитие

Списанието се отпечатва и на английски, немски и френски език. Ако желаете да получавате електронната версия на списанието, моля, добавете се към нашия E-mail абонамент.
Panorama 48

Nr 48. - Зима 2013 - Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. - Набиране на инерция

Тема на зимния брой на списание „Панорама“ е реформираната политика на сближаване за периода 2014–2020 г. Представен е подробен анализ на значението на политиката за всички заинтересовани страни. В ексклузивно интервю председателят на Европейската комисия Барозу очертава как реформираната политика на сближаване ще помогне за създаването на растеж и работни места и за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

Нашите читатели също ще дадат своя принос за дебата в разширения раздел „С ваши думи“, където представители на държавите членки, регионите и асоциации от цяла Европа споделят свои мисли за реформата и надеждите си за новия период на финансиране.

В броя можете да намерите и преглед на ключови моменти от реформата и тематичните приоритети; описание на процеса на одобрение на бюджета от гледна точка на Европейския парламент; информация как да кандидатствате за финансиране и преглед на комуникационните стратегии и задълженията. Както обикновено, включени са и избрани новини и значими проекти от целия ЕС.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - Eсен 2013 - Екологични иновации Регионите на ЕС повеждат инициативи за екологосъобразна икономика

Есенният брой на списание „Панорама“ вече е публикуван онлайн на английски, френски и немски език. Централно място в изданието заема очеркът, посветен на водещата роля на регионите на ЕС в областта на екологичните иновации. Статията описва как структурните и инвестиционните фондове на ЕС насърчават интелигентния и устойчив растеж чрез екологосъобразни енергийноефективни проекти. Подбрани статии открояват някои от най-важните работни срещи и семинари по време на тазгодишното събитие OPEN DAYS - от майсторския клас на Университета на OPEN DAYS до отношенията между ЕС и Китай и Япония.

В броя можете да намерите и преглед на макрорегионалните стратегии, които помагат за координирането на проекти в регионите на река Дунав и Балтийско море, актуална информация за дейността на структурните фондове на ЕС във връзка с оказването на помощ при бедствия, както и обяснение на процеса на последваща оценка за периода 2007–2013 г. Както обикновено, включени са и избрани новини и значими проекти от целия ЕС.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - Лято 2013 - „Панорама“ приветства Хърватия

Летният брой на списание "Панорама" за 2013 г. вече е публикуван онлайн на английски, френски и немски език. Централно място в изданието заема статия от 6 страници за присъединяването на Хърватия към ЕС, която предлага преглед на процеса на присъединяване, представяне на основните отрасли в Хърватия, примери за успешни проекти и интервю с Бранко Гърчич, вицепремиер и министър на регионалното развитие и фондовете на ЕС.

Друг основен акцент е разглеждането на съвместния процес на одит (от Европейската комисия и националните органи) за гарантиране на правилното разходване на финансирането по линия на политиката на сближаване. Включен е и преглед на наскоро публикувания Стратегически доклад относно политиката на сближаване, предварителна информация за събитието "ОТВОРЕНИ ВРАТИ" през октомври, както и статия за преразглеждането на регламентите за държавна помощ.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - Пролет 2013 - Сплотяване на общностите

В този брой се подчертава ролята на политиката на сближаване за възстановяване на растежа в Европа. Политиката на сближаване е инвестиционният лост на бюджета на ЕС, насочен към засилване на растежа и конкурентоспособността чрез максимално използване на регионалните предимства. В бъдеще тази политика ще подпомогне в още по-голяма степен постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и ще се съсредоточи върху устойчиво инвестиране с по-ефективно използване на инвестиции от ЕС, както и на национални и регионални инвестиции.
В този брой е отделено място на програмата на ЕС PEACE, чиято цел е постигането на помирение между разделените общности в Северна Ирландия и в граничните райони на Ирландия. Включена е и статия за ключовата роля на градовете – двигателите на европейската икономика. Неотдавна Комисията създаде обширна база данни за добрите практики за най-добро градско развитие с цел да осигури подробен преглед на проектите, които могат да бъдат източник на вдъхновение за градове, управляващи органи и други заинтересовани страни.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - Зима 2012 - Интелигентната специализация - Двигателят на бъдещия икономически растеж в регионите на Европа

Зимното издание на списание „Панорама“ за 2012 г., озаглавено „Интелигентна специализация“, вече е достъпно онлайн. Централно място в броя заема очеркът от 6 страници, посветен на стратегиите за интелигентна специализация като двигатели на регионалния икономически растеж, в който се анализират определенията и възможностите за интелигентна специализация, подкрепата, оказвана от Платформата S3, както и докладите от семинара на Европейската комисия в Бари през септември 2012 г., който помогна на италианските региони да се подготвят да използват тези стратегии през програмния период 2014–2020 г.

Друга важна тема е ексклузивното интервю с полския министър на регионалното развитие Елжбета Бенковска, в което тя разказва за постигнатия от Полша напредък след присъединяването през 2004 г. в областта на развитието на инфраструктурата, създаването на работни места и увеличаването на БВП. Тя отправя поглед и към бъдещето, като през следващия програмен период очаква увеличение на инвестициите в научни изследвания и иновации и решения в областта на устойчивата енергетика и транспорта.

Включен е и анализ на последното проучване на Евробарометър „A view from the regions“ („Поглед от регионите“), което показва някои изненадващи положителни резултати по отношение на качеството на живот и перспективата за бъдещето, както и представяне на победителите във фотоконкурса „Европа в моя регион“, заедно с изтеглящ се мозаечен плакат, показващ някои от многобройните участия.

Броят съдържа също предварителен преглед на наградите „RegioStars“ за 2014 г., както и още избрани профили на успешни проекти от региони в целия ЕС.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - Eсен 2012 - Инвестиране в регионите - Използване на финансовите инструменти за мобилизиране на подкрепа за регионалната политика

Един от иновативните начини за подобряване на ефективността и ефикас-ността на регионалната политика на ЕС е използването на финансови инструменти. Тези механизми за подкрепа с обхват от техники за финансов инженеринг до механизми за техническа помощ могат да помогнат за привличането на допълнително финансиране и да донесат допълнителни експертни знания и ноу-хау.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - Лято 2012 - Партньорство в политиката на сближаване - Засилване на прилагането на този важен принцип

В основата на успешното използване на структурните фондове на ЕС стои партньорството с местните участници на различни нива при планирането, изпълнението и оценката на програмите. За да се постигне максимално въздействие и да се гарантира най-ефек-тивно използване на ресурсите на ЕС, е необходимо опитът на различните партньори да бъде ефективно използван и интегриран.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - Пролет 2012 - Насоченост към резултати - Прецизиране на политиката на сближаване

Една от основните цели на новия подход към политиката на сближаване, който пред- ставихме през октомври 2011 г., е тя да стане по-интелигентна и по-целенасочена. По този начин политиката на сближаване може да се превърне в основната инвести- ционна стратегия на Европейския съюз през периода след 2013 г. и ключов инструмент за постигане на растеж и работни места – целите на стратегията „Европа 2020“.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - Зима 2011/2012 - Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. Инвестиране в европейските региони

През октомври Комисията представи своите предложения за политиката на сближаване след 2013 г. В това издание на „Панорама“ ще ви предложим общ преглед на предложенията, както и коментарите на някои от ключовите заинтересовани страни.

Този нов подход към политиката на сближаване се възприема в момент, когато всички държави-членки на ЕС силно се нуждаят от икономически растеж. Повече от всякога се налага Европа да направи необходимите инвестиции на всички равнища, които ще помогнат за активиране на нейния икономически потенциал и създаване на работни места.

Политиката на сближаване управлява повече от 350 млрд. евро – една трета от общия бюджет на ЕС – и ние смятаме, че тя трябва да се превърне в основен инструмент за постигането на тази цел.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - Eсен 2011 - Роля на регионалната политика за бъдещето на Европа в перспективата на 2020 г

В този брой на Панорама разглеждаме ролята на регионалната политика в подкрепа на усилията на държавите-членки за изпълнение на заложените в Стратегия 2020 цели, постигане на високи нива на трудова заетост, производителност и социална кохезия.
Стратегия 2020 поставя акцент върху три взаимосвързани области на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Този интегриран подход цели преодоляване на основните предизвикателства, пред които Европа е изправена в момента и ще срещне през следващото десетилетие, и по-конкретно застаряващото население, недостатъчно квалифицираната работна ръка, необходимостта от повишаване на равнището на иновации, връзката между икономическия растеж и деградацията на околната среда и енергийната сигурност.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - Лято 2011: Свързаност на Европа - транспортна и регионална политика

Транспортът е много повече от придвижване от едно място до друго: става дума за мрежите, които се развиват и ползват финансова подкрепа от средствата на ЕС, като по този начин допринасят за оформяне на икономическия растеж, устойчивостта и достъпа до основни услуги. В това издание на Панорама, ще разгледаме картината в сектора на транспорта в общ план – от високоскоростните железопътни връзки, свързващи отделните страни до екологосъобразните системи за градски транспорт.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - Пролет 2011: стратегия на EC за дунавския регион - единен отговор на общи предизвикателства

С приблизителна дължина 2 850 км, Дунав е втората най-дълга река в Европа, свързваща Шварцвалд с Черно море и преминаваща през териториите на десет държави, като в басейна й са разположени още четири страни. Водноелектрически централи, паневропейски транспортен коридор и местообитание на някои от най-редките растителни и животински видове в Европа – това са само няколко примера за често разнопосочния натиск, на който е изложена реката, като бъде отбелязан и начинът, по който политическите промени в региона безспорно влияят върху преодоляването на предизвикателствата.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - Зима 2010-2011: Осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж - Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване

Благодарение на Стратегията Европа 2020 ЕС вече разполага с дългосрочна визия за своята социално-ориентирана пазарна икономика. Приета през м. юни 2010 г., стратегията цели да даде тласък на успешното излизане на Европа от икономическата криза през следващото десетилетие, като същевременно гарантира, че държавите-членки ще поемат по пътя на устойчивото развитие като условие за благоденствие и социален напредък в бъдеще.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr. 35 - Eсен 2010 : Към по- всеобхватно социално включване – принос на регионалната политика

2010 г. е определена от ЕС като Година за борба с бедността и социалното изключване. Този брой на Панорама адресира този въпрос и проследява отблизо как действията, финансирани от регионалната политика, благоприятстват постигането на целите на ЕС за приобщаващо, продуктивно общество..

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - Лято 2010 : Регионална политика — интегриран подход : Преглед на 360°

През последните години дебатът относно европейската политика на сближаване се концентрира върху нейните предимства като „интегриран подход“ за създаване на политика. Но какво всъщност означава това? Настоящият брой на списание „Панорама“ се опитва да обясни какво представлява на практика интегрираният подход.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - Пpoлет 2010 : Оценка на регионалната политика — поглед отвътре и резултати

Между 2000 и 2006 г., политиката на сбли- жаване не само изразходва една трета от бюджета на ЕС, тя отправи предизвикател- ство към историята и стана причина за ней- ната промяна. Разширяването на ЕС с 10 нови държави-членки през 2004 г. задъл- бочи икономическите и социални различия по начин, който никога не бе виждан преди. Политиката трябваше да отговори на това предизвикателство, без да забравя тези, които продължаваха да съществуват сред „старите” ЕС-15.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - Зима 2009-2010 : Комуникативност на регионалната политика на ЕС - Нека постиженията да говорят

Висок бюджет, амбициозни програми и широкомащабни проекти – за толкова значителен елемент от Европейския съюз, Европейската регионална политика все още се бори за видимостта, която заслужава. В това издание на „Панорама” ние разглеждаме значението на комуникацията, проучваме правилата, които ще направят комуникаци- онните дейности задължителни, правим близък преглед на начините, по които слу- жителите по комуникации могат да изпратят
своите послания и да използват интригуващи примери на успешна дейност, които ще до- принесат повече за творческия успех от парите.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - Eсен 2009 : Изменение на климата - отговори на регионално равнище

62 % от анкетираните европейци смятат, че изменението на климата е най-важният проблем, пред който е изправен светът днес – заплаха, която ГД „Регионална политика“ и Европейската комисия като цяло вземат много насериозно. ЕС въвежда редица мерки с цел изграждане на защита срещу последствията от изменението на климата и намаляване на емисионните нива. „Панорама“ разглежда тези въпроси и взема под внимание последствията от изменението на климата и как политиките и реалните действия, които се предприемат, могат да се обединят, за да се справим с въздействието на емисиите, които вече са изхвърлени в атмосферата, и да намалим нивата в бъдеще.

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - Лято 2009 : Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море — към устойчиво бъдеще и просперитет

Голяма част от крайбрежната ивица на Балтийско море с дължина 8000 км се разделя между осем държави-членки на ЕС — всяка със своите собствени приоритети и грижи, икономически приоритети и политически проблеми. Около Балтийско море живеят почти сто милиона души — корабна магистрала, която твърде често става сметище.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - Пролет 2009 : Творчество и иновации - Насърчаване на конкурентноспособността в регионите

2009 г. – Европейската година на творчеството и иновациите има за цел да насърчи преосмис- ляне на значението на творчеството и иноваци- ите и как те допринасят за нашето личностно, икономическо и социално развитие. Идеята е широкообхватна, думите трудни за определяне и въпреки че тази област привлича все повече изследователи, засега не е лесно да се измерят резултатите. И все пак няма съмнение, че ако ЕС иска да остане конкурентноспособен и да поощ- рява ценностите, споделяни от държавите-член- ки, тези въпроси се нуждаят от проучване.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии