Navigation path

Additional tools

Pravna besedila

Predpisi o evropski strukturni in investicijski skladi za obdobje 2014–2020

Člen 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da si mora Unija za krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije prizadevati zmanjšati neskladja med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi ali otokov, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti podeželju, območjem, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer.

Naslednje uredbe so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije (Eur-Lex). Povezava do spletnega mesta Eur-Lex omogoča dostop do bibliografskega opisa, ki zajema celotno besedilo, popravke in priloge (če obstajajo) ter druge uporabne informacije o postopkih in razmerjih med dokumenti.

Uredba o skupnih določbah

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex

Glej tudi dodatna pojasnila, objavljena v uradnem listu.


Uredba o ESRR

Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex

Glej tudi dodatna pojasnila, objavljena v uradnem listu.


Uredba o ESS

Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex


Uredba o ETS

Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17 decembru 2013 o posebnih določbah za podporo cilju "evropsko teritorialno sodelovanje" iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex


Uredba o EZTS

Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex


Uredba o Kohezijskem skladu

Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex


Uredba EKSRP

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex


Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji