Navigation path

Additional tools

Teksty urzędowe

Przepisy dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020

Artykuł 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że w celu wzmocnienia swej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unia zmierza do zmniejszenia zróżnicowań w poziomach rozwoju różnych regionów oraz opóźnienia regionów najmniej uprzywilejowanych lub wysp, oraz że szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, obszary podlegające przemianom przemysłowym i regiony, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych.

Następujące regulacje zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (EUR-Lex).
Łącze do EUR-Lex daje dostęp do notki bibliograficznej, która zawiera pełny tekst oraz sprostowania i załączniki (jeżeli występują), jak również wszystkie inne użyteczne informacje, na przykład na temat procedur i powiązań między dokumentami.

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Zobacz również dodatkowe deklaracje opublikowane w Dzienniku Urzędowym.


Rozporządzenie w sprawie EFRR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex

Zobacz również dodatkowe deklaracje opublikowane w Dzienniku Urzędowym.


Rozporządzenie w sprawie EFS

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex


Rozporządzenie w sprawie EWT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex


Rozporządzenie w sprawie EUWT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex


Rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex


Rozporządzenie w sprawie EFRROW

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

Pełny tekst regulacji w EUR-Lex


Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe