Navigation path

Additional tools

Pravni tekstovi

Europski strukturni i investicijski fondovi 2014-2020

Člankom 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da, radi jačanja svoje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, Unija nastoji smanjiti razlike u razinama razvijenosti različitih regija te zaostalost regija ili otoka koji su u najnepovoljnijem položaju, a posebna pozornost poklanja se ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, između ostalog najudaljenijim regijama, najsjevernijim regijama s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otocima, pograničnim i planinskim regijama.

Sljedeće uredbe objavljene su u Službenom listu Europske unije (Eur-Lex).
Poveznica s Eur-Lexom omogućuje pristup bibliografskom opisu s cijelim tekstom, ispravkom i dodacima (ako postoje) i svim drugim korisnim informacijama poput onih o postupku i odnosima među dokumentima.

Uredba o zajedničkim odredbama

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu

Vidi također dodatne izjave objavljene u Službenom listu.


Uredba o EFRR-u

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu

Vidi također dodatne izjave objavljene u Službenom listu.


Uredba o ESF-u

Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu


Uredba o ETS-u

Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu


Uredba o EGTS-u

Uredba (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu


Uredba o Kohezijskom fondu

Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu


Uredba o EPFRR

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005.

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu


Delegated acts, implementing acts and guidance

Pregled rasprave koja je u tijeku o pripremi delegiranih akata, provedbenih akata te smjernica za Europske strukturne i investicijske fondove za razdoblje od 2014. do 2020. Stručni sastanci pružaju priliku za neslužbenu razmjenu mišljenja stručnjaka o pristupu kod uređivanja propisa i smjernica u različitim područjima djelovanja.


Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji