Navigation path

Additional tools

Õigusalased tekstid

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 2014-2020

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise lepingu) artikli 174 kohaselt taotleb liit majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks eri regioonide arengutaseme ühtlustamist ning mahajäämuse vähendamist kõige ebasoodsamates piirkondades või saartel, erilist tähelepanu pööratakse maapiirkondadele, tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondadele ja regioonidele, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused, muu hulgas äärepoolseimad piirkonnad, väga väikese asustustihedusega põhjapoolseimad piirkonnad ning saared, piiriülesed ja mäestikualad.

Järgnevad õigusaktid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (Eur-Lex).
Eur-Lexi lingi kaudu saate lugeda bibliograafilist kirjeldust, mis sisaldab täisteksti, parandusi ja lisasid (kui need on olemas) ja muud kasulikku teavet, näiteks menetluste ja dokumentide omavaheliste seoste kohta.

Ühissätete määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013 , millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

Vaadake ka Euroopa Liidu Teatajas avaldatud lisatavaid avaldusi.


ERFi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

Vaadake ka Euroopa Liidu Teatajas avaldatud lisatavaid avaldusi.


ESFi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006

Õigusakti täistekst Eur-Lexis


ETK määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1299/2013, 17. detsember 2013, erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil

Õigusakti täistekst Eur-Lexis


ETKRi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1302/2013, 17. detsember 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja toimimist

Õigusakti täistekst Eur-Lexis


Ühtekuuluvusfondi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006/strong>

Õigusakti täistekst Eur-Lexis


Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005

Õigusakti täistekst Eur-Lexis


ELi regionaalpoliitika: Olge kursis