Navigation path

Additional tools

Teksty urzędowe

Komunikaty tematyczne Komisji

Łącze do EUR-Lex daje dostęp do notki bibliograficznej, która zawiera pełny tekst oraz sprostowania i załączniki (jeżeli występują), jak również wszystkie inne użyteczne informacje.

2013

 • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady,Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego i Komitetu Regionów dotyczace strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu Dunaju - COM(2013) 181 final - 08/04/2013 pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt mt nl pl pt ro sk sl sv

2012

 • The outermost regions of the European Union: towards a partnership for smart, sustainable and inclusive growth (COM(2012) 287)pdf
 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 en pdf

2011

2010

 • Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów. Strategia Unii Europejskiej dla regionu Dunaju - COM(2010) 715 - 08/12/2010 - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex
  Action Plan SEC(2010) 1489 en bg bs cs de hr hu ro ru sk sl uk pdf
 • Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów. Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020 - COM(2010) 553 - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex
 • Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego oraz komitetu regionów. Polityka spójności: Sprawozdanie strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007-2013 - COM(2010)110 - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex
 • Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, rady i trybunału obrachunkowego - Skutki planu działania na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego - COM(2010) 52 - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex

2009

 • Communication from Commissioners Samecki and Špidla to the Commission giving an interim report on the follow-up to the action plan to strengthen the Commission's supervisory role under shared management of structural actions SEC(2009) 1463 de en fr pdf
 • Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego - COM(2009) 384 - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex
 • Wniosek Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności - COM(2009) 382 - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex
 • Communication concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region - COM(2009) 248 - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex Citizens' summary bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv pdf
 • Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady i Trybunału obrachunkowego - Sprawozdanie z realizacji planu działania na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego - COM(2009) 42 final - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex

2008

 • Komunikat Komisji - Regiony najbardziej oddalone atutem Europy (COM(2008) 642)pdf
 • Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wyników negocjacji dotyczących strategii i programów w ramach polityki spójności w okresie programowania 2007-2013 - COM(2008) 301 final - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex - annex en
 • Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę - COM(2008) 876 final - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę - COM(2008) 616 final - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex
 • Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego - Plan działania na rzecz umocnienia nadzoru Komisji nad działaniami strukturalnymi w ramach zarządzania dzielonego - COM(2008) 97 final - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex

2007

 • Commission staff working document sec(2007)1547 of 14 November 2007 "Regions delivering innovation through Cohesion Policy" pdf
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - „Realizacja strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez państwa członkowskie i regiony za pośrednictwem polityki spójności UE w latach 2007-2013 - COM(2007) 798 final - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex
 • Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość - COM(2007) 507 final - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex

2006

 • Innovative strategies and actions: Results from 15 years of Regional Experimentation (a guidance document to help regional authorities developing their regional innovation strategy and integrating experimentation in the mainstream operational programmes 2007-2013) pdf
 • Komunikat Komisji - Regiony na rzecz zmian gospodarczych - COM(2006) 675 - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex - Annex "Themes" SEC(2006) 1432 pdf
 • Cohesion Policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions - COM(2006) 385 final
Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe