Navigation path

Additional tools

Publikacje

Broszury i biuletyny informacyjne

Najnowsze publikacje

Partnership Agreements and Operational Programmes

Nowe arkusze informacyjne na temat osiągnięć i planów polityki spójności

Nowe arkusze, dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, zawierają informacje na temat poszczególnych państw członkowskich oraz ich planów inwestycyjnych w okresie programowania 2014–2020, a także analizy wykorzystania środków z polityki spójności i główne priorytety inwestycyjne. Przedstawiają one także dotychczasowe osiągnięcia oraz przykłady efektywnego wykorzystania środków w okresie programowania 2007–2013.

Wszystkie arkusze informacyjne są dostępne do ściągnięcia w formacie PDF na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Każdy arkusz jest dostępny w języku angielskim i języku urzędowym danego państwa członkowskiego.

General Factsheet:pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Country factsheetsSetting up, managing and evaluating EU Science And Technology Parks

Setting up, managing and evaluating EU Science And Technology Parks - An advice and guidance report on good practice (May 2014)

Science and technology park (STP) activity across the EU has approximately doubled over the last 11-12 years, driven by the growth of the longer standing parks and the emergence of new parks. There is now an estimated 366 STPs in the EU member states that manage about 28 million m2 of completed building floor space hosting circa 40,000 organisations that employ approximately 750,000 people, mostly in high value added jobs. In the period from 2000 – 2012 total capital investment into EU’s STPs has been circa €11.7 billion (central estimate). The central estimate of total capital investment on buildings for those EU STPs that secured ERDF was €5.6 billion, of which approximately €1.6 billion was ERDF giving a 3.6 leverage ratio. Approximately 70% of all STP investment made in areas where STPs believed ERDF was accessible to them were assisted by ERDF finance. In addition, during the same period, STPs have expended circa €3 billion on the professional business support and innovation services they either deliver or finance to assist both their tenants and other similar knowledge based businesses in their locality.

Increasingly, the reasons why STPs are sound investments for public sector support are becoming better understood and articulated. The evidence base shows that better STPs are not simply the landlords of attractive and well specified office style buildings. Rather, they are complex organisations, often with multiple owners having objectives aligned with important elements of economic development public policy as well as an imperative to be financially self-sustaining in the longer term.

pdf enSmart specialisation and Europe’s growth agenda

Program inteligentnej specjalizacji i rozwoju gospodarczego Europy - (April 2014)

Inteligentna specjalizacja to strategiczne podejście do inteligentnego rozwoju i wzrostu gospodarczego regionów. W każdym regionie, niezależnie od stopnia jego rozwoju lub zaawansowania technologicznego, dokonuje się proces przemian, na który składają się następujące etapy:

  stworzenie wizji rozwoju,
  określenie przewagi konkurencyjnej,
  ustalenie strategicznych priorytetów,
  korzystanie z inteligentnych strategii i działań.

Podstawą inwestycji w obszarze badań naukowych i innowacji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 będą strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

W niniejszej broszurze można znaleźć krótki przegląd sposobów tworzenia wspomnianych strategii i procesów oraz opinie przywódców politycznych szczebla unijnego, krajowego i regionalnego na temat znaczenia tych strategii i procesów dla poprawy konkurencyjności i pobudzania wzrostu gospodarczego.

pdf enUrban development in the EU

Urban development in the EU - (March 2014)

More than two thirds of Europe’s population live in cities and towns and this share continues to grow. That’s why urban development - economic, social and environmental - is central to the EU’s Regional Policy. An integrated approach that ensures cities excel in these three areas will help to achieve the Europe 2020 strategy's goal of ‘smart, sustainable and inclusive growth’. And urban development that is also sustainable will not only drive the EU’s competitiveness in today’s changing world but also safeguard a high-quality of life for all of Europe’s citizens - both now and in the future.

This brochure illustrates some examples of good practice in urban development in the EU.
pdf en es frRegional policy for smart growth of SMEs

Regional policy for smart growth of SMEs - Guide for Managing Authorities and bodies in charge of the development and implementation of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation - (October 2013)

The purpose of this guide is to extract policy lessons from the past decades of Structural Fund, national and regional support for SMEs into a comprehensive guide with the aim to help ERDF managing authorities and regional penholders of any RIS³ design a policy mix that supports enterprises in maximising the objectives and opportunities of a RIS³.

This guide draws not only on SME specific policy experiences, but spans across a wide range of policies, including research, innovation, cluster, state aid, internal market, education and training (the issue of financial instruments will be covered in more detail in separate guidance).

This guide highlights, in particular, that SME competitiveness in Europe relies heavily on innovation and thus the successful implementation of a National/Regional Strategy for Smart Specialisation (RIS³) and the quality of its design and delivery mechanisms for financial and non-financial support services. In line with the 2014-2020 ERDF thematic priorities, these support services should enhance R&D+I activities or strengthen enterprise competitiveness. This guide provides thoughts, tips and ideas on how to achieve this.
pdf enRegiostars 2014

Regiostars Awards 2014 - Presentation of the finalists (September 2013)

Finalists will be invited to present their projects to an independent jury at the OPEN DAYS in October 2013.

The objective of the RegioStars Awards is to identify good practices in regional development and to highlight original and innovative projects which could be attractive and inspiring to other regions. The RegioStars awards aims to highlight good practice in urban and regional development.

pdf enEU Cohesion Policy contributing to employment and growth in Europe

Informacje na temat korzyści z inwestycji w środowisko naturalne i infrastrukturę ekologiczną w ramach polityki spójności PDF en

Polityka spójności stanowi dużą pomoc dla regionów, które wprowadzają i utrzymują zarządzanie zasobami naturalnymi nienaruszające równowagi ekologicznej. W całej Unii Europejskiej w ramach polityki spójności były współfinansowane projekty dotyczące 2000 obszarów przyrodniczych, w tym przywracanie terenów bagiennych i obszarów zalewowych, rozwój zielonych korytarzy i obsługa systemów informacyjnych związanych z monitorowaniem różnorodności biologicznej. Podobne inwestycje zostaną przeprowadzone w okresie 2014–2020. Stworzony w ramach tych planów przewodnik podkreśla kluczowe zależności między przyrodą, społeczeństwem a gospodarką. W szczególności zwraca on uwagę na to, że inwestycje w różnorodność biologiczną, środowisko naturalne i infrastrukturę ekologiczną mają istotne znaczenie dla polityki spójności. W dalszej części w przewodniku opisano, jak inwestycje w środowisko naturalne i infrastrukturę ekologiczną finansowane ze środków EFRR i Funduszu Spójności mogą pozytywnie wpłynąć na realizację różnych celów polityki spójności i przynieść wielkie korzyści szczególnie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Na końcu znajdują się praktyczne zalecenia dla interesariuszy i przedstawicieli władz dotyczące lepszej realizacji współfinansowanych programów i projektów.EU Cohesion Policy contributing to employment and growth in Europe

Rola polityki spójności UE w zwiększaniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie PDF de en fr

Środki na unijną politykę spójności w wysokości 346 mld EUR stanowią 35% budżetu UE na lata 2007–2013 i pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności (FS). Wraz ze środkami współfinansującymi z państw członkowskich fundusze udostępniane w ramach polityki spójności stanowią znaczny odsetek inwestycji publicznych w Europie. Jako część ważnego pakietu działań gospodarczych mających na celu zagwarantowanie stabilności makroekonomicznej i fiskalnej, przeprowadzenie reform strukturalnych oraz podjęcie środków stymulujących wzrost gospodarczy, unijna polityka spójności w znacznym stopniu wpływa na inwestycje związane z zatrudnieniem i rozwojem gospodarczym w Europie.

Efekty realizacji tej polityki są widoczne. Z funduszy strukturalnych, zwłaszcza z EFRR, finansowane są w szczególności działania dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju biznesu i innowacyjności we wszystkich państwach członkowskich UE. Przedsiębiorstwa, nie tylko małe i średnie, korzystają zarówno z bezpośrednich inwestycji biznesowych, jak i innego rodzaju zamówień i usług finansowanych w ramach unijnej polityki spójności.Guide to Social Innovation

Guide to Social Innovation PDFen

Social innovation is in the mouths of many today, at policy level and on the ground. It is not new as such: people have always tried to find new solutions for pressing social needs. But a number of factors have spurred its development recently.

There is, of course, a link with the current crisis and the severe employment and social consequences it has for many of Europe's citizens. On top of that, the ageing of Europe's population, fierce global competition and climate change became burning societal challenges. The sustainability and adequacy of Europe's health and social security systems as well as social policies in general is at stake. This means we need to have a fresh look at social, health and employment policies, but also at education, training and skills development, business support, industrial policy, urban development, etc., to ensure socially and environmentally sustainable growth, jobs and quality of life in Europe.
Guide to Social Innovation(2013)


Regiostars 2013

Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisation - A practical guide for ERDF Managing Authorities (November 2012)

The Europe 2020 strategy is built on the three objectives of smart, sustainable and inclusive growth to be implemented as 'three mutually reinforcing priorities'. In order to deliver on these goals and provide a response to the economic and financial crisis, it is of utmost importance that all involved actors connect these areas of action, involving all relevant stakeholders, developing synergies and boosting the added-value of public investments.

To promote a more resource efficient, greener and more competitive economy it is clear that the way ahead has to include significant innovation: sustainable growth needs to go hand in hand with smart growth in order for the EU and its citizens to reap the full benefits of a switch to the green economy.

pdf en (12 MB)Regiostars 2013

Regiostars Awards 2013 - Presentation of the finalists (October 2012)

Finalists will be invited to present their projects to an independent jury at the OPEN DAYS in October 2012. The Award Ceremony will take place in February 2013.

The objective of the RegioStars Awards is to identify good practices in regional development and to highlight original and innovative projects which could be attractive and inspiring to other regions. The RegioStars awards form part of the Commission's Regions for Economic Change initiative, which aims to highlight good practice in urban and regional development.

pdf en
The Outermost Regions - European regions of assets and opportunities

The Outermost Regions - European regions of assets and opportunities (June 2010)

Cohesion Policy provides the ORs with important support designed to help them achieve greater economic and social convergence with the rest of the Community. On top of the €5 billion that these regions will receive for the 2007–13 period from the European Regional Development Fund (ERDF), the Cohesion Fund (for the Portuguese ORs) and the European Social Fund (ESF), the EU's Cohesion Policy has earmarked additional funding to offset higher costs faced by the ORs, at the rate of €35 per inhabitant per year (a total of €979 million for all the regions).

en es fr pt pdfPolityki spójności na lata 2014-2020

 • Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Instrumenty finansowe w polityce spójności na lata 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Zapewnienie widoczności polityki spójności: zasady informacyjno-komunikacyjne na lata 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Zintegrowane inwestycje terytorialne
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

More
Cities of Tomorrow

Miasta jutra - Wyzwania, wizje, rozwiązania - (Październik 2011) Sprawozdanie : pdf de en es fr pl pt ja zh- Streszczenie: pdf bg cs da de el en es et fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl fi sv

Ponad dwie trzecie ludności Europy mieszka na obszarach miejskich. W miastach pojawiają się problemy i znajdowane są rozwiązania. Panuje w nich sprzyjający klimat dla rozwoju nauki i technologii, kultury i innowacji, twórczości indywidualnej i kreatywności zbiorowej oraz dla przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu. Jednak miasta są również miejscami, w których kumulują się takie problemy, jak bezrobocie, segregacja i ubóstwo. Musimy lepiej zrozumieć wyzwania, wobec których staną różne europejskie miasta w nadchodzących latach.


Errors in Cohesion Policy

Errors in Cohesion Policy PDF de en fr(November 2011)

The European Commission has recently published its 'Analysis of errors in cohesion policy for the years 2006-2009', as well as actions it has taken to reduce their occurrence, and the way forward. While errors do exist, they are concentrated in a handful of programmes in a small number of Member States. The document stresses however, that 'errors' are not equal to 'fraud'. The term 'error' is used for any non-compliance with a condition for receiving EU funds, while 'fraud' entails deliberate or criminal deception for the purpose of making an unjust gain. The Commission's analysis highlights the most common examples of errors, such as contracts awarded without following the correct tender procedure; inadequate documentation to support expenditure (lack of audit trail); inaccurate calculation of overheads; application of incorrect co-financing rate; and, overestimated payment claims


European Code of Good Conduct for microcredit provision

Europejski Kodeks postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów PDF bgdeelenesfifrhuitnlplptro sksv (October 2011)

Przy okazji Open Days – Dni Otwartych Polityki Regionalnej 2011 Komisja Europejska publikuje europejski Kodeks postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów. Kodeks zawiera zalecenia i standardy, które powinny się przyczynić do rozpowszechnienia najlepszych praktyk w sektorze mikrokredytów. Jego celem jest dostarczenie podmiotom udzielającym mikrokredytów wytycznych z punktu widzenia konsumentów, inwestorów, podmiotów finansujących i organów regulacyjnych.


European Territorial Cooperation: building bridges between people

Europejska współpraca terytorialna: budowanie mostów między ludźmi
(October 2011) de en frpdf

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej wydała nową publikację zatytułowaną European Territorial Cooperation: building bridges between people („Europejska współpraca terytorialna: budowanie mostów między ludźmi”). Dostępna tutaj publikacja pozwala czytelnikom uzyskać pojęcie o tym, jak wygląda obecnie współpraca, w tym w obrębie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej i unijnych strategii makroregionalnych, jak też o tym, co może przynieść przyszłość. Można w niej znaleźć historie ludzi z całej Europy, którzy odnieśli korzyści dzięki współpracy lub też uczestniczą w niej w pewien sposób.


Investing in our regions

Investing in our Regions - 150 examples of projects co-funded by European Regional Policy (February 2010) de en fr pdf - de en fr Zipped filesZestawienia informacji dotyczących polityki spójności

The country-specific fact sheet highlights results that have been achieved so far and refers to selected projects from the 2007-2013 period. Looking ahead, it also contains information about the distribution of funding and the main investment priorities for the period of 2014-2020. The general fact sheet provides information, in the form of questions and answers, concerning the reform of Cohesion Policy in the new period. It explains the basic principles of the policy and provides contact details for further information and applications for funding.

General factsheet

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Country factsheets

Belgium Belgien/Belgique/België
EN DE FR NL
Lithuania Lietuva EN LT
Bulgaria БългарияEN BG Luxembourg Luxembourg EN DE FR
Czech Republic Česká republika EN CS Hungary Magyarország EN HU
Denmark Danmark EN DA
Malta Malta EN MT
Germany Deutschland EN DE
Netherlands Nederland EN NL
Estonia Eesti EN ET
Austria Österreich ENDE
Ireland Éire/Ireland
Poland Polska EN PL
Greece Ελλάδα EN EL
Portugal Portugal EN PT
Spain España EN ES Romania România EN RO
France France EN FR Slovenia Slovenija EN SL
Croatia Hrvatska EN HR Slovakia Slovensko EN SK
Italy Italia EN IT
Finland Suomi/Finland EN FI
Cyprus ΚύπροςEN EL Sweden Sverige EN SV
Latvia LatvijaEN LV
United Kingdom United Kingdom

Podstawy polityki regionalnej

Polityka spójności 2007-13

W służbie regionom

Wytyczne

Setting up, managing and evaluating EU Science And Technology Parks

Setting up, managing and evaluating EU Science And Technology Parks - An advice and guidance report on good practice (May 2014)

Science and technology park (STP) activity across the EU has approximately doubled over the last 11-12 years, driven by the growth of the longer standing parks and the emergence of new parks. There is now an estimated 366 STPs in the EU member states that manage about 28 million m2 of completed building floor space hosting circa 40,000 organisations that employ approximately 750,000 people, mostly in high value added jobs. In the period from 2000 – 2012 total capital investment into EU’s STPs has been circa €11.7 billion (central estimate). The central estimate of total capital investment on buildings for those EU STPs that secured ERDF was €5.6 billion, of which approximately €1.6 billion was ERDF giving a 3.6 leverage ratio. Approximately 70% of all STP investment made in areas where STPs believed ERDF was accessible to them were assisted by ERDF finance. In addition, during the same period, STPs have expended circa €3 billion on the professional business support and innovation services they either deliver or finance to assist both their tenants and other similar knowledge based businesses in their locality.

Increasingly, the reasons why STPs are sound investments for public sector support are becoming better understood and articulated. The evidence base shows that better STPs are not simply the landlords of attractive and well specified office style buildings. Rather, they are complex organisations, often with multiple owners having objectives aligned with important elements of economic development public policy as well as an imperative to be financially self-sustaining in the longer term.

pdf enPFinancing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding

Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding - (February 2014)

Helping managing authorities in planning and deploying sustainable energy investments in buildings within their Cohesion Policy operational programmes – this is the main goal of the 'Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding' technical guidance.
Tackling energy consumption in European buildings is vital. Nearly 40% of final energy consumption –as well as 36% of all greenhouse gas emissions – is attributable to housing, offices, shops and other buildings across the public and private sector. A major and sustained increase in public and private investment is needed for the European Union to meet its 2020 climate and energy targets. In the 2014-2020 period, Cohesion Policy funds will play a major role in the refurbishment of buildings with the allocation of a minimum of €23bn for investments in the shift towards to low-carbon economy, including energy efficiency and renewable energy use in buildings.

The guide informs managing authorities about the European requirements on buildings and energy efficiency, provides a list of good practice approaches and case studies, and explores the different financing mechanisms that managing authorities can use to support sustainable energy projects with the aim to launch large scale investments in the energy renovation of buildings and to attract greater levels of private-sector investments.

Guide pdf enRegional policy for smart growth of SMEs - Guide for Managing Authorities and bodies in charge of the development and implementation of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

Regional policy for smart growth of SMEs - Guide for Managing Authorities and bodies in charge of the development and implementation of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation - (October 2013)

The purpose of this guide is to extract policy lessons from the past decades of Structural Fund, national and regional support for SMEs into a comprehensive guide with the aim to help ERDF managing authorities and regional penholders of any RIS³ design a policy mix that supports enterprises in maximising the objectives and opportunities of a RIS³.

This guide draws not only on SME specific policy experiences, but spans across a wide range of policies, including research, innovation, cluster, state aid, internal market, education and training (the issue of financial instruments will be covered in more detail in separate guidance).

This guide highlights, in particular, that SME competitiveness in Europe relies heavily on innovation and thus the successful implementation of a National/Regional Strategy for Smart Specialisation (RIS³) and the quality of its design and delivery mechanisms for financial and non-financial support services. In line with the 2014-2020 ERDF thematic priorities, these support services should enhance R&D+I activities or strengthen enterprise competitiveness. This guide provides thoughts, tips and ideas on how to achieve this.
pdf enCO2MPARE – CO2 Model for Operational Programme Assessment in EU Regions

CO2MPARE – Model CO2 do oceny programów operacyjnych w regionach UE
Lepsze zarządzanie emisjami dwutlenku węgla w polityce regionalnej UE

Model CO2MPARE pomaga władzom krajowym i regionalnym w podejmowaniu wyważonych decyzji dotyczących ich portfela inwestycji w ramach programów operacyjnych polityki regionalnej UE poprzez szacowanie emisji dwutlenku węgla związanych z inwestycjami podejmowanymi w ramach programów operacyjnych. Poprzez ocenę skutków emisji za każde wydane euro dla danego rodzaju działalności oraz pomnożenie wyniku przez kwotę wydaną na daną działalność można porównać emisje dwutlenku węgla dla różnych scenariuszy wydatków w ramach programu operacyjnego.

CO2MPARE Sprawozdanie końcowe pdf
CO2MPARE Szkolenie dla użytkowników pdf
CO2MPARE Kontekst techniczny pdf

Instrukcja instalacji doc
CO2MPARE Model.zip pdf


Guide to Social Innovation

Guide to Social Innovation PDFen

Social innovation is in the mouths of many today, at policy level and on the ground. It is not new as such: people have always tried to find new solutions for pressing social needs. But a number of factors have spurred its development recently.

There is, of course, a link with the current crisis and the severe employment and social consequences it has for many of Europe's citizens. On top of that, the ageing of Europe's population, fierce global competition and climate change became burning societal challenges. The sustainability and adequacy of Europe's health and social security systems as well as social policies in general is at stake. This means we need to have a fresh look at social, health and employment policies, but also at education, training and skills development, business support, industrial policy, urban development, etc., to ensure socially and environmentally sustainable growth, jobs and quality of life in Europe.
Guide to Social Innovation(2013)


Regiostars 2013

Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisation - A practical guide for ERDF Managing Authorities (November 2012)

The Europe 2020 strategy is built on the three objectives of smart, sustainable and inclusive growth to be implemented as 'three mutually reinforcing priorities'. In order to deliver on these goals and provide a response to the economic and financial crisis, it is of utmost importance that all involved actors connect these areas of action, involving all relevant stakeholders, developing synergies and boosting the added-value of public investments.

To promote a more resource efficient, greener and more competitive economy it is clear that the way ahead has to include significant innovation: sustainable growth needs to go hand in hand with smart growth in order for the EU and its citizens to reap the full benefits of a switch to the green economy.

pdf en (12 MB)Cities of Tomorrow

Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation
This guide has been conceived as a methodological guidance for policy-makers and implementing bodies on how to prepare for and how to design, draft and implement a national/regional research and innovation strategy for smart specialisation (RIS3). Rather than an all-encompassing, prescriptive document, the guide is to be understood as a general orientation document which will evolve as the concept develops. Indeed, the document will be improved and updated on a regular basis.
Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (2012)Connecting Universities to regional Growth : A practical guide

Connecting Universities to regional Growth : A practical guide PDFen(September 2011)

This EU Guide has been designed to enable public authorities to promote the active engagement of universities and other higher education institutions in regional innovation strategies for smart specialisation, in cooperation with research centres, businesses and other partners in the civil society. It can also be used by academic and economic partners to explore the benefits they can expect from working together for regional development. It is not an academic publication but a practical tool with recommendations, part of a series of guides prepared in the framework of the Smart Specialisation Platform set up by the Commission for providing methodological assistance and practical guidance to national and regional policy makers involved in designing and delivering innovation strategies for smart specialisation. It will be useful for the last years of the current programming period and for preparing the next one.


Guide to braodband investment

Guide to broadband investment PDFen(September 2011)

The "EU Guide on Broadband investment models" is the first attempt by the Commission to advise public authorities managing EU funds on the strengths and weaknesses of different models of investment in high speed internet infrastructures. It provides advice to managing authorities and project promoters on the issues that should be considered when planning a public sector investment in broadband infrastructure based on a detailed review of several broadband investment projects (mostly ERDF co-funded) and includes messages on success factors and lessons learned. This guide was born under the Digital Agenda for Europe and has been co-signed by Commissioners Hahn, Kroes, Ciolos and Almunia. It complements other activities by the Commission services such as the European Broadband Portal and the Bottom up Broadband initiative.


smart growth

Wkład polityki regionalnej w trwały wzrost gospodarczy w Europie
(May 2011) pdf

Trwały wzrost gospodarczy jest jednym z trzech głównych filarów nowej strategii „Europa 2020”. W niniejszej broszurze wskazano, w jaki sposób regiony i miasta UE mogą wykorzystać możliwości stwarzane przez politykę spójności do stymulowania trwałego wzrostu na szczeblu lokalnym oraz regionalnym. W ramach wsparcia praktycznego wskazano godne naśladowania przykłady, które dowodzą potencjału niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów gospodarki w dziedzinie tworzenia miejsc pracy, wzrostu oraz ochrony środowiska i zasobów.


micro-credit

Polityka regionalna na rzecz inteligentnego rozwoju w ramach strategii „Europa 2020”
(May 2011) pdf

Polityka regionalna jest bardzo ważnym mechanizmem wdrażania strategii „Europa 2020” i Unii innowacji. Inwestycje w badania, innowacje i kapitał ludzki są niezwykle ważne wszędzie, ale poszczególne regiony dysponują na starcie różnymi zasobami i możliwościami. Znaczne korzyści mogą przynieść strategie koncentrujące się na przewadze konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu niszowej specjalizacji oraz wzmacnianiu opartego na wiedzy potencjału regionu poprzez ukierunkowane interwencje. W niniejszej publikacji opisano najważniejsze z punktu widzenia regionów narzędzia innowacji. Różnorodność regionalna nakazuje obierać różne drogi wzrostu dzięki innowacji i specjalizacji, zmuszając tym samym decydentów do formułowania właściwej, dostosowanej do regionalnego potencjału i potrzeb polityki. Wszystkie regiony mogą zyskać, prowadząc politykę uwypuklającą ich atuty i nadrabiającą słabości – może to nastąpić dzięki generowaniu wiedzy bądź dzięki jej rozpowszechnianiu i przyswajaniu.


Stosunki międzynarodowy

Polityka strukturalna i terytorium europejskie

 • The Outermost Regions - European regions of assets and opportunities (June 2012) en es fr pt pdf
 • European Territorial Cooperation: building bridges between people (October 2011)de en frpdf
 • The Outermost Regions - European regions of assets and opportunities (May 2010) en es fr pt pdf
 • The European Union Strategy for the Baltic Sea Region - Background and analysis (May 2010) en pdf
 • Promoting Sustainable Urban Development in Europe - Achievements and Opportunities (April 2009) de en fr pdf

W państwach członkowskich: projekty, programy, wpływ

 • Pomiar postępów w realizacji uzgodnionych celów — krajowe zestawienia danych
 • Errors in Cohesion Policy PDF de en fr(November 2011)
 • Investing in our Regions - 150 examples of projects co-funded by European Regional Policy (February 2010) de fr pdf - de fr Zipped files

 • Priorytety i wpływ polityki spójności w państwach członkowskich

  Te zestawienia sporządzane przez poszczególne kraje zawierają zarys niektórych najważniejszych osiągnięć polityki spójności, priorytety inwestycyjne na lata 2007-2013 i zwięzłe informacje na temat programów współpracy terytorialnej.

Bãlgarija Bãlgarija български English pdf Luxembourg/Luxemburg Luxembourg/Luxemburg Deutsch English français pdf
Belgien/Belgique/België Belgien/Belgique/België Deutsch English français Nederlands pdf Magyarország Magyarország English magyar pdf
Česká republika Česká republika čeština English pdf Malta Malta English Malti pdf
Danmark Danmark dansk English pdf Nederland Nederland English Nederlands pdf
Bundesrepublik Deutschland/Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Deutsch English pdf Österreich Österreich Deutsch English pdf
Eesti Eesti English eesti keel pdf Polska Polska English polski pdf
Ελλάς Ελλάς ελληνικά English pdf Portugal Portugal English português pdf
España España English español pdf Portugal România English română pdf
France France English français pdf Slovenija Slovenija English slovenščina pdf
Ireland Ireland English pdf Slovenská republika Slovenská republika English slovenčina pdf
Italia Italia English italiano pdf Finland/Suomi Finland/Suomi English suomi pdf
Κύπρος Κύπρος English pdf Sverige Sverige English svenska pdf
Latvija Latvija English latviešu valoda pdf United Kingdom United Kingdom pdf
Lietuva Lietuva lietuvių kalba pdf  
 • Results of the negotiations of Cohesion Policy strategies and programmes 2007–13: Factsheet by Member State
Bãlgarija Bãlgarija български Deutsch English français pdf Luxembourg/Luxemburg Luxembourg/Luxemburg Deutsch English français pdf
Belgien/Belgique/België Belgien/Belgique/België Deutsch English français pdf Magyarország Magyarország Deutsch English français magyar pdf
Česká republika Česká republika čeština Deutsch English français pdf Malta Malta Deutsch English français Malti pdf
Danmark Danmark dansk Deutsch English français pdf Nederland Nederland Deutsch English français Nederlands pdf
Bundesrepublik Deutschland/Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Deutsch English français pdf Österreich Österreich Deutsch English français pdf
Eesti Eesti Deutsch English eesti keel français pdf Polska Polska Deutsch English français polski pdf
Ελλάς Ελλάς Deutsch ελληνικά English français pdf Portugal Portugal Deutsch English français português pdf
España España Deutsch English español français pdf Portugal România Deutsch English français română pdf
France France Deutsch English français pdf Slovenija Slovenija Deutsch English français slovenščina pdf
Ireland Ireland Deutsch English français pdf Slovenská republika Slovenská republika Deutsch English français slovenčina pdf
Italia Italia Deutsch English italiano français pdf Finland/Suomi Finland/Suomi Deutsch English suomi pdf
Κύπρος Κύπρος Deutsch English français pdf Sverige SverigeDeutsch English français svenska pdf
Latvija Latvija Deutsch English français latviešu valoda pdf United Kingdom United Kingdom de English fr pdf
Lietuva Lietuva Deutsch English français lietuvių kalba pdf  
 • Comparative factsheet : programming periods 2000-2006 and 2007-2013 (eligibility & allocations) (październik 2006)
Bãlgarija Bãlgarija English pdf Luxembourg/Luxemburg Luxembourg/Luxemburg English pdf
Belgien/Belgique/België Belgien/Belgique/België pdf Magyarország Magyarország English pdf
Česká republika Česká republika pdf Malta Malta English pdf
Danmark Danmark pdf Nederland Nederland English pdf
Bundesrepublik Deutschland/Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland English pdf Österreich Österreich English pdf
Eesti Eesti English pdf Polska Polska English pdf
Ελλάς Ελλάς English pdf Portugal Portugal English pdf
España España English pdf Portugal România English pdf
France France English pdf Slovenija Slovenija English pdf
Ireland Ireland English pdf Slovenská republika Slovenská republika English pdf
Italia Italia English pdf Finland/Suomi Finland/Suomi English pdf
Κύπρος Κύπρος pdf Sverige Sverige English pdf
Latvija Latvija English pdf United Kingdom United Kingdom pdf
Lietuva Lietuva English pdf  

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe