Η πολιτική συνοχής στηρίζει την ψηφιακή ενιαία αγορά

 Πρόσθετα εργαλεία

 
06/05/2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε τα σχέδιά της για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς στις 6 Μαΐου 2015, επιδιώκοντας να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη: 

        - βελτιωμένης πρόσβασης των καταναλωτών και επιχειρήσεων σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη,

        - πρόσφορων συνθηκών και ισότιμης συμμετοχής για την άνθιση ψηφιακών δικτύων και καινοτόμων υπηρεσιών,

        - του αναπτυξιακού δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας.

Η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής θα παίξει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των στόχων. 

Πώς θα στηρίξει η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής την ψηφιακή ενιαία αγορά;

Πάνω από 20 δισεκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής είναι διαθέσιμα για επενδύσεις στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά τη χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020. Αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά.

Πού θα στοχεύουν αυτές οι επενδύσεις;

Αναμένεται ότι περίπου 10 δισεκατομμύρια EUR θα επενδυθούν στην ψηφιακή οικονομία, για τη στήριξη της ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και του ηλ-εμπορίου. Αυτές οι επενδύσεις θα ωφελήσουν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ.

Περίπου 6 δισεκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 1,5 δισεκατομμύρια EUR επιπλέον από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα βελτιώσουν την πρόσβαση και συνδεσιμότητα, μέσω επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και άλλες κατηγορίες υποδομής ΤΠΕ. 

Πάνω από 2 δισεκατομμύρια EUR θα επενδυθούν για την ανάπτυξη μιας περισσότερο συνδεδεμένης κοινωνίας, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ για ηλε-διακυβέρνηση, ηλ-ένταξη, ηλε-πολιτισμό, ηλ-υγεία και ηλε-δικαιοσύνη

Τι αποτελέσματα έχουν αποφέρει οι προηγούμενες επενδύσεις της πολιτικής συνοχής στις ΤΠΕ;

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των επενδύσεων που έγιναν κατά την χρηματοδοτική περίοδο 2007-2013 περιλαμβάνουν την ευρυζωνική σύνδεση πάνω από 5 εκατομμύρια άτομα επιπλέον και στήριξη για πάνω από 20.000 προγράμματα ΤΠΕ.

Τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία ως στρατηγικό εργαλείο πολιτικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά

Επιπλέον της οικονομικής στήριξης, τα Ευρωπαϊκά διαθρωτικά και επενδυτικά ταμεία θα λειτουργήσουν ως εργαλείο πολιτικής για τη στήριξη των κρατικών αρχών στον καθορισμό της στρατηγικής τους και του σχεδιασμού της διοικητικής και επενδυτικής τους προσπάθειας.

Τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά για την ενθάρρυνση της μεταφοράς των νομοθετικών πρωτοβουλιών της Ψηφιακής ενιαίας αγοράς, την ανάπτυξη διοικητικής επάρκειας για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και τη μόχλευση της εθνικής δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενίσχυση και επίσπευση του θετικού αντίκτυπου της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις της ΕΕ θα επιτύχουν τον μέγιστο αντίκτυπο, τα Κράτη Μέλη και οι περιφέρειες που επιθυμούν να κάνουν χρήση της χρηματοδότησης για έργα που σχετίζονται με ΤΠΕ απαιτείται να θεσπίσουν ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για ψηφιακή ανάπτυξη και ένα σχέδιο για τα δίκτυα νέας γενιάς.

Περισσότερες πληροφορίες:

Νέα

Σχετικά θέματα

Information society