Navigation path

Additional tools

Polityka regionalna — efekty

Europejska polityka regionalna to polityka inwestycyjna, mająca na celu poprawę w następujących obszarach:

 • zatrudnienie
 • wzrost gospodarczy
 • jakość życia

Zatrudnienie i wzrost gospodarczy

economy

Wzrost dochodów w najbiedniejszych regionach:

Produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w najbiedniejszych regionach UE (tzw. „regiony objęte celem konwergencji”) wzrósł z 60,5% średniej w krajach UE-27 w 2007 r. do 62,7% w 2010 r.

Utworzenie 594 000 dodatkowych miejsc pracy:

Dane monitorowania pokazują, że od 2007 r. do połowy 2012 r. utworzono 594 000 nowych miejsc pracy.


Wsparcie dla przedsiębiorstw

SMEs

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP):198 000 MŚP otrzymało bezpośrednią pomoc finansową.
 • Rozpoczynanie działalności: udzielono wsparcia 53 000 powstających firm.
 • Utworzono 262 000 nowych miejsc pracy w MŚP.

 


Inwestycje w badania naukowe i działalność innowacyjną

research

 • Badania naukowe: 53 000 projektów badawczych otrzymało wsparcie finansowe.
 • Współpraca: 16 000 projektów kooperacyjnych otrzymało wsparcie finansowe.
 • Utworzono 16 000 długoterminowych miejsc pracy na stanowiskach badawczych.

 

 


Ochrona środowiska

Urban

 • Dzięki modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę poprawiły się warunki życia 3,2 mln obywateli.
 • Lepsze życie w mieście: Zrealizowano 9423 projektów mających na celu zrównoważony rozwój i wzrost atrakcyjności miast.

Dane za lata 2007–2012


Modernizacja transportu

infrastructure

Wybudowano 1208 km dróg i 1495 km linii kolejowej w ramach tworzenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

 

 

 Ta strona zawiera informacje o głównych osiągnięciach polityki spójności UE w okresie 2007–2013 (O ile nie wskazano inaczej, dane dotyczą okresu od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2012 r.) i o realizowanych w jej ramach sposobach walki z kryzysem i stymulacji wzrostu gospodarczego.

Więcej informacji znajdzie się w raporcie strategicznym z lat 2012–2013.

Informacje o oddziaływaniu i wynikach w okresie 2000–2006 można znaleźć w ocenach ex post.

Data for research 2007-2012


Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe