Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

További eszközök

 

Hírek

  A 2021–2027 közötti időszakra szóló következő hosszú távú uniós költségvetés esetében a Bizottság a kohéziós politika – amely az EU fő beruházási politikája, egyben szolidaritásának egyik legkonkrétabb megnyilvánulása – korszerűsítését javasolja.

  Az EU gazdasága fellendülőben van, de további beruházási erőfeszítésekre van szükség a tagállamok közötti és a tagállamokon belüli tartós szakadék áthidalása érdekében. A 2021–2027 közötti időszakra szóló 373 milliárd eurós kerette a jövőbeli kohéziós politika rendelkezik az e szakadék áthidalását elősegítő beruházási erővel. A forrásokat továbbra is azokba a régiókba irányítja, ahol szükség van az Unió többi részéhez való felzárkózásra. Emellett továbbra is erős és közvetlen kapcsolatot tart fenn az EU, valamint az EU régiói és városai között.

   

  A Bizottság korszerűsített kohéziós politikára vonatkozó javaslatának főbb jellemzői a következők:

  1. A legfontosabb beruházási prioritások, ahol az EU van a legjobb helyzetben e támogatás nyújtásához: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap által finanszírozott beruházások zöme az innovációra, a kisvállalkozások támogatására, a digitális technológiákra és az ipari modernizációra fog irányulni. Emellett az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság felé történő elmozdulásra és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre is kiterjed, megvalósítva a Párizsi Megállapodásban foglaltakat.

  2. Kohéziós politika valamennyi régióra és testre szabottabb megközelítés a regionális fejlesztéshez:

  • Beruházás valamennyi régióban:: A növekedés vagy a jövedelem terén továbbra is lemaradásban lévő régiók – főként Dél- és Kelet-Európában – a jövőben is jelentős uniós támogatásban részesülnek. A kohéziós politika azonban minden régióban folytatja a beruházásokat, mivel számos európai régió – többek között a gazdagabb tagállamokban elhelyezkedők – küzd az ipari átalakulással, a munkanélküliséggel és a globalizált gazdaságban való helytállás okozta kihívásokkal.
  • Testreszabott megközelítés: A kohéziós politika 3 régiókategóriát tart meg: kevésbé fejlett, átmeneti és fejlettebb régiók. Az egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az alacsony jövedelmű és alacsony növekedésű régiók felzárkózásának elősegítése érdekében az egy főre jutó GDP továbbra is a források elosztásának elsődleges kritériuma marad. Emellett új kritériumok kerülnek bevezetésre, melyek célja, hogy jobban tükrözzék a valós helyzetet: a munkanélküliséget, az ifjúsági munkanélküliséget, az alacsonyabb képzettségi szintet, az éghajlatváltozást és a migránsok befogadását és integrációját.
  • Helyi vezetés: A 2021–2027-es kohéziós politika olyan Európát tükröz, amely a helyi szinten vezetett fejlesztési stratégiák támogatásával eszközöket biztosít. A helyi, városi és területi hatóságok aktívabban részt vesznek az uniós források kezelésében, míg a megnövelt társfinanszírozási arányok javítják a régiókban és városokban az uniós finanszírozású projektekkel kapcsolatos felelősségvállalást.

  3. Kevesebb, világosabb, rövidebb szabályok és rugalmasabb keret:

  • A pénzeszközökhöz való hozzáférés egyszerűsítése: A Bizottság a következő hosszú távú uniós költségvetés keretében az összetett szabályok egyszerűsítését javasolja, hogy azok kevesebb bürokráciát és kevésbé szigorú ellenőrzéseket vonjanak maguk után az uniós támogatásban részesülő vállalkozások és vállalkozók számára.
  • Egységes szabálykönyv: Egy egységes szabálykönyv 7 uniós alapra terjed ki, melyeket a tagállamokkal partnerségben hajtanak végre („megosztott irányítás”); ez megkönnyíti majd az uniós alapok programirányítóinak feladatait. Emellett elősegíti a szinergiákat – például a kohéziós politikai alapok és a Menekültügyi és Migrációs Alap között – a migránsokra vonatkozó helyi integrációs stratégiák kidolgozásában. A keret lehetővé teszi az uniós költségvetési eszköztár más alapokkal való hatékonyabb összekapcsolását is; a tagállamok például dönthetnek úgy, hogy a kohéziós politika forrásainak egy részét átcsoportosítják az InvestEU programba.
  • A szükségletekhez való alkalmazkodás: Az új keret a hosszú távú beruházási tervezéshez szükséges stabilitást ötvözi az előre nem látható események kezeléséhez szükséges megfelelő rugalmassággal. Félidős értékelés fogja meghatározni, hogy a finanszírozási időszak utolsó 2 évében szükség lesz-e változtatásokra a programokban, és lehetőség lesz-e a források korlátozott mértékű átcsoportosítására az uniós alapokból.

  4. Megerősített kapcsolat az európai szemeszterrel az európai beruházási környezet javítása érdekében: A Bizottság javasolja a kohéziós politika és az európai szemeszter közötti kapcsolat megerősítését, hogy Európában növekedés- és vállalkozásbarát környezet jöjjön létre, és mind az EU, mind pedig a nemzeti beruházások teljes mértékben kiaknázhassák a bennük rejlő lehetőségeket. A strukturális reformok erőteljesebb kohéziós politikai támogatása biztosítja az új, továbbfejlesztett strukturális reform-támogató programmal való teljes komplementaritást és koordinációt.

  További információk

  Kérdések és válaszok

  Jogi szövegek és tájékoztatók

  Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus képviseli Izland, Liechtenstein és Norvégia európai szolidaritáshoz és kohézióhoz való pénzügyi hozzájárulását. A 20142021 közötti programozási időszak során 2,8 milliárd EUR értékű projektfinanszírozás vált elérhetővé, megerősítve a Közép- és Dél-Európát érintő uniós beruházásokat.

  Izland, Liechtenstein és Norvégia szoros együttműködésben áll az EU-val, az Európai Gazdasági Térségről (EGT-ről) szóló megállapodás keretében pedig az egységes piac tagjai. Így az EGT-n belüli társadalmi és gazdasági különbözőségek csökkentésére irányuló közös célkitűzésben is osztoznak.

  Az országok e célkitűzéshez történő hozzájárulása az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus formájában történik. A Finanszírozási Mechanizmusok – EU Kohéziós Alapjához hasonlóan – az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem uniós átlagának 90%-a alatti uniós tagállamokat támogatják. Prioritásaik az uniós prioritások tükrében a zöld, versenyképes és befogadó Európát célozzák. 

  A jelenlegi finanszírozási időszak uniós prioritásaival összhangban az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok az ifjúsági munkanélküliség kezelésére és a határokon átnyúló együttműködés előmozdítására regionális alapokat hoztak létre.

  A hatás maximalizálása

  A programozási időszak kezdetén valamennyi kedvezményezett ország egy, a donor országokkal kötött, kétoldalú egyetértési megállapodásban javaslatot tesz a beruházási prioritásokra. A duplikáció elkerülése érdekében és a leghatékonyabban célzott finanszírozás biztosítása céljából az Európai Bizottsággal is folyik konzultáció a tárgyalások során. A Finanszírozási Mechanizmusok keretében végrehajtott programoknak meg kell felelniük az emberi jogokkal, a felelősségteljes kormányzással, a fenntartható fejlődéssel és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos uniós szabályoknak és normáknak. 

  Az uniós és az EGT-alapok kiegészítő jellegűek, általában azonos nemzeti szintű irányító hatóság alá tartoznak. Egy kísérleti projekt előmozdításának támogatása vagy ugyanazon projekt valamely másik tényezőjének finanszírozása révén egészítheti ki például az egyik a másikat. A Finanszírozási Mechanizmusok olyan projekteket is támogatnak, amelyek esetében uniós vagy nemzeti finanszírozás aligha érhető el, elkerülve ily módon az esetleges duplikációt. Az uniós és EGT-alapok eredményesnek bizonyulnak egyéb állami vagy magánfinanszírozási források mozgósításában is. 

  A Finanszírozási Mechanizmusok legfőbb célja Izland, Liechtenstein és Norvégia, valamint a kedvezményezett országok közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése. Prioritásaik közös európai kihívásokat kezelnek, amelynek során mind a donor, mind a kedvezményezett országok rendelkeznek az együttműködéshez szükséges szaktudással és érdekekkel. Külön alapok célozzák a közintézmények, magánvállalatok, nem kormányzati szervezetek és kutatóintézetek közötti kétoldalú partnerségek elősegítését és támogatását valamennyi szinten. Többezer projekt támogatására kerül sor minden programozási időszakban, többek között a kutatási együttműködések, a kkv-k közös projektei vagy szakértői cserék és a személyzet képzésének területén.

  A demokrácia támogatása

  Az EGT Finanszírozási Mechanizmus egyik megkülönböztető jegye, hogy a finanszírozás legalább 10%-a közvetlenül civil szervezeteket támogat valamennyi kedvezményezett országban. Célja, hogy fejlessze a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságát és kapacitását a demokratikus részvétel, az aktív polgári szerepvállalás és az emberi jogok előmozdításában. 

  Az Európa Tanács, az OECD és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége számos program és projekt partnerei, szaktudásukat nyújtva a megkülönböztetéssel, a társadalmi befogadással, a gazdasági fejlődéssel és a felelősségteljes kormányzással kapcsolatban. A Finanszírozási Mechanizmusok külön figyelmet fordítanak a roma lakossághoz hasonló veszélyeztetett csoportok megerősítésére számos kedvezményezett országban.

  Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok kiemelt ágazatai 2014–2021 között

  • Innováció, kutatás, oktatás és versenyképesség
  • Társadalmi befogadás, ifjúsági foglalkoztatás és szegénységcsökkentés
  • Környezet, energia, éghajlatváltozás és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság
  • Kultúra, civil társadalom, felelősségteljes kormányzás és alapvető jogok
  • Bel- és igazságügy

  További információk

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

  Az ERFA finanszírozásának köszönhetően a NÖGUS (Alsó-Ausztriai Egészségügyi és Szociális Alap) az elmúlt években az egészségügyi ágazatot érintő számos együttműködési törekvést és projektet hozott létre Alsó-Ausztria és a szomszédos országok között. Az átfogó cél annak biztosítása, hogy a határ mindkét oldalán élők számára biztosítsák a megfelelő orvosi ellátást. Ennek az igencsak eredményes projektnek köszönhetően 2017 szeptemberében valamennyi határokon átnyúló tevékenység egy közös keret, a Healthacrossalá került.

  A „Healthacross” a határok nélküli egészségügyi ellátást célozza. Alsó-Ausztria és a Cseh Köztársaság, valamint Alsó-Ausztria és Szlovákia határrégiói közötti nemzetközi együttműködési és innovatív egészségügyi projektek keltik életre a „Healthacross” kezdeményezést.

  „Az európai elgondolások a határrégiókban gyökereznek” mottóhoz híven Elke Ledl igazgató által vezetett elkötelezett csapat törekszik a határok fokozott lebontására az egészségügyi ellátás tekintetében. „Szeretnénk, ha munkánk révén Alsó-Ausztria és a többi európai ország között hidak épülnének, amelyek segítségével mindegyik határmenti területen az otthonához közeli egészségügyi ellátásban részesülhetne a lakosság.”

  A határokon átnyúló projektek számos előnnyel rendelkeznek. A betegek maguk dönthetnek arról, hogy a határ melyik oldalán kívánják igénybe venni a szükséges kezelést, továbbá a helyi orvosi ellátást is igénybe vehetik. Ez különösen vészhelyzetekben fontos és életmentő lehet, ha a legközelebbi kórház vagy a legközelebb rendelkezésre álló mentőautó csak a határ túloldalán érhető el. Nemzetközi hálózatok és együttműködés biztosítja továbbá, hogy Alsó-Ausztria részesülhessen a többi ország szakértelméből is.

  Közösségek közötti ellátás

  Cseh betegek a gmündi regionális kórházban

  A határokon átnyúló együttműködés megkönnyítette sokak mindennapi életét, különösen Gmünd és České Velenice régiókban. A Waldviertel-Gmünd regionális kórház közvetlenül a határ mentén helyezkedik el, míg a legközelebbi mentőállomás a cseh oldalon több mint 30 km-re, a legközelebbi kórház pedig 60 km-nél is távolabb található.

  A projekt eredményeképpen a cseh biztosítótársaságok fedezik betegeik kezelését. Tolmácsok és cseh nyelven beszélő személyzet segíti a betegek és a kórházi dolgozók közötti kommunikációt. Jelenleg folynak a tárgyalások a részt vevő, dél-csehországi szervezetek között arról, hogy a cseh betegek számára jelenleg rendelkezésre álló járóbetegellátást kórházi ellátással bővítsék ki. Ezen túlmenően a Gmünd/České Velenice települések határokon átnyúló egészségügyi központjainak keretében hosszú távú együttműködési lehetőségek kialakítására is sor kerül. 

  Sugárkezelés a znojmoi kórházban az alsó-ausztriai lakosság számára

  2018-ban Mistelbach, Hollabrunn és Krems Weinviertel klinikáinak 15 páciense részesül sugárkezelésben a znojmoi kórházban a projekt végrehajtásának kezdeti szakaszában. 

  Határokon átnyúló mentési együttműködés a Dél-morvaországi és Dél-csehországi kerületekben
  Alsó-Ausztria már aláírta a sürgősségi segélyszolgálatról szóló megállapodásokat a Dél-morvaországi és Dél-csehországi kerületekkel. A következő lépésben a határokon átnyúló mentési műveletek előmozdítása céljából szoftveradaptáció révén szakszerűsítik Alsó-Ausztria 144-es segélyhívó központja és a Dél-morvaországi, illetve Dél-csehországi kerületek segélyhívó központjai közötti kommunikációt. Ennek segítségével vészhelyzet során bürokratikus bonyodalmak nélküli gyors kölcsönös segítségnyújtás biztosítása válik lehetővé. 

  Endometriózisközpontok a melki regionális kórházban

  Alsó-Ausztria első, uniós engedéllyel működő endometriózisközpontjának alapjául a melki regionális kórház és a znojmoi kórház közötti szakértelem-megosztás szolgál. Az utóbbi felel ezért a területért, és már rendelkezik ilyen központtal, ahol a betegek gyorsabban kaphatnak diagnózist és kezelést. Tízből egy reproduktív korban lévő nőt érint az endometriózis, egy krónikus, súlyos fájdalommal járó és meddőséget okozó betegség.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

Több hír

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people