Navigation path

Additional tools

A til Å

Transport

EU's lovrammer for transportsektoren skal lette den frie bevægelighed for personer og varer i EU. Ifølge traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan initiativerne på området bl.a. fastsætte:

  • fælles regler for international transport til eller fra en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder
  • de betingelser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til at udføre interne transporter i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende
  • foranstaltninger til forbedring af transportsikkerheden og andre formålstjenlige foranstaltninger.

Den fælles transportpolitik fremmer ikke kun et transeuropæisk transportnet (TEN-T) i hele EU, men støtter et bæredygtigt transportnet, der tager hensyn til miljøet. TEN-T dækker vejtransport, vandveje og havne samt højhastighedstog.

Læs mere

EU's transportpolitik English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!