Navigation path

Additional tools

od A po Z

Nadnárodná spolupráca

Cieľom nadnárodnej spolupráce v oblasti regionálnej politiky je vytváranie vysoko integrovaných partnerstiev, ktoré nemajú dosah len v jednom členskom štáte. Členmi takýchto partnerstiev môžu byť orgány verejnej správy alebo súkromné subjekty a ich činnosť sa môže týkať viacerých oblastí.

V EÚ existuje 13 oblastí nadnárodnej spolupráce,

v rámci ktorých sa prostredníctvom projektov nadnárodnej spolupráce, vypracúvajú, pripravujú a implementujú spoločné riešenia cezhraničných problémov. Veľký dôraz sa kladie na správu takýchto projektov a na nadnárodný rozmer plánovaných výsledkov -

projekty by mali prispievať k dlhodobej vízii alebo stratégii, ktorá funguje ako zdroj pre strategické činnosti napr. v oblasti protipovodňovej ochrany, námornej politiky, intermodálnych dopravných koridorov, mestských a vidieckych sietí a vzájomne prepojených nadnárodných inovatívnych systémov.

Programy nadnárodnej spolupráce sú počas programového obdobia 2007 - 2013 financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci cieľa Európska územná spolupráca. Ich predchodcami boli programy realizované v rámci iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIB (2002 - 2006).

Viac informácií

Mapa s oblasťami nadnárodnej spolupráce pdf 3 MB] English

Internetové odkazy na programy nadnárodnej spolupráce English

Strategické usmernenia Spoločenstva English Deutsch español français italiano polski

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja pdf 169 KB] English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá