Navigation path

Additional tools

A till Ö

Territoriell sammanhållning

Ett av EU:s mål är att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att minska skillnaderna mellan EU:s regioner. I Lissabonfördraget införs ett tredje begrepp: territoriell sammanhållning.

Inom EU finns en enorm territoriell mångfald. Den territoriella sammanhållningen ska se till att människor kan göra det bästa av den region de lever i. Ingen ska ha sämre tillgång till offentlig service, bostäder och jobbmöjligheter bara för att de bor i en viss region. Målet för den territoriella sammanhållningen är en mer balanserad och hållbar utveckling.

För att uppnå det krävs ett helhetsgrepp, dvs. bättre samordning mellan olika sektorer på alla nivåer. Det behövs också närmare samarbete och fördjupade kontakter. Många frågor, t.ex. klimatförändring och invandring, är inte bundna till en viss region utan hanteras bättre om flera regioner eller länder går samman.

EU-kommissionens grönbok om territoriell sammanhållning pdf 52 KB English antogs den 6 oktober 2008. Den fungerar som diskussionsunderlag och redogör för möjliga vägar att uppnå målen för den territoriella sammanhållningen.

Läs mer

Territoriell sammanhållning

EU regionalpolitik: Håll dig informerad