Navigation path

Additional tools

A till Ö

Transeuropeiska nät

EU har utvecklat transeuropeiska nät för infrastrukturen inom transport‑, telekommunikations‑ och energisektorn (se artiklarna 170-172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Näten ska underlätta den fria rörligheten för varor, personer och tjänster på den inre marknaden. De ska också främja driftskompatibilitet mellan de nationella näten och underlätta tillträdet till dem.

Inom Europeiska regionala utvecklingsfonden är de transeuropeiska nätinsatserna prioriterade för EU:s konvergensregioner. En annat viktigt mål är att både konvergens- och konkurrenskraftsregionerna ska integreras bättre i de transeuropeiska transportnäten. Inom Sammanhållningsfonden inriktas transportfinansieringen på transeuropeiska nätprojekt.

Läs mer

Transeuropeiska nät English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad