Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Transevropské sítě (TEN)

Transevropské sítě zahrnují přeshraniční dopravní, energetickou a telekomunikační infrastrukturu. Jsou předmětem článků 170 až 172 Smlouvy o fungování Evropské unie. Účelem těchto sítí je podpořit fungování jednotného trhu usnadněním volného pohybu osob, zboží a služeb. Opatření přijímaná v rámci budování transevropských sítí musí podporovat interoperabilitu vnitrostátních sítí a usnadňovat přístup k nim.

Pokud jde o financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj, představují projekty transevropských dopravních sítí (TEN-T) jednu z priorit pro regiony v rámci cíle "Konvergence". Kromě toho je jak pro regiony v rámci cíle "Konvergence", tak pro regiony v rámci cíle "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost" prioritou lepší napojení regionálních komunikací na trasy transevropských dopravních sítí. V rámci Fondu soudržnosti se financování v oblasti dopravy soustřeďuje na projekty TEN-T, přičemž zvláštní důraz je kladen na prioritní projekty.

Další podrobnosti

Internetové stránky o transevropských sítích English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média