Navigation path

Additional tools

A–Y

Tehniline abi

Sidusrühmadel on võimalik saada tehnilist abi, et aidata neil rakendada komisjoni rahastatavaid programme ja projekte. Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raames võib asjaomast rahalist toetust kasutada ettevalmistus-, haldus-, hindamis-, seire-, auditeerimis- ja kontrollitegevusega seotud kulude katteks.

Vahendid kõnealuste tegevuste jaoks eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist.

ELi eeskirjade kohaselt on rakenduskavade raames tehnilisele abile eraldatavad vahendid piiratud. Komisjoni algatusel ja/või nimel rahastatava tehnilise abi puhul on piirmääraks 0,25 % iga fondi aastaeraldisest. Kui tehnilise abi algatus pärineb liikmesriigilt, siis on piirmäärad järgmised:

  • 4 % - rakenduskavad lähenemiseesmärgi ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames
  • 6 % - rakenduskavad Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames

Lisateave

Töötamas regioonide hüvanguks - ELi regionaalpoliitika 2007-2013 pdf 1 MB] English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis