Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Technická pomoc

Technickou pomoc mohou využít subjekty podílející se na realizaci programů a projektů financovaných Komisí. Jedná se o finanční podporu, kterou lze v rámci politiky soudržnosti použít na přípravu, řízení, hodnocení, monitorování, audit a kontrolu programů a projektů.

Finanční prostředky na tyto činnosti se poskytují z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), z Evropského sociálního fondu (ESF) a z Fondu soudržnosti.

Předpisy EU stanoví nejvyšší povolený podíl finančních prostředků z operačních programů, které lze na technickou pomoc použít. Pro technickou pomoc financovanou z podnětu Komise nebo jejím jménem platí limit 0,25 % ročního přídělu každého fondu. Pro technickou pomoc z podnětu členských států platí tyto limity:

  • 4 % u programů financovaných v rámci cílů "Konvergence" a "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"
  • 6 % u programů financovaných v rámci cíle "Evropská územní spolupráce"

Další podrobnosti

Regionální politika EU v období 2007-2013 pdf 1 MB] English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média