Navigation path

Additional tools

od A po Z

Udržateľný rozvoj

Koncept udržateľného rozvoja označuje takú formu rozvojovej politiky, ktorá sa snaží o naplnenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych potrieb spoločnosti v krátkodobom, strednodobom, ale predovšetkým v dlhodobom horizonte. Zakladá sa na predpoklade, že rozvoj by mal uspokojovať potreby dneška bez toho, aby ohrozoval prosperitu budúcich generácií. V praxi ide o vytvorenie takých podmienok pre dlhodobý hospodársky rozvoj, ktoré zohľadňujú environmentálne aspekty.

Koncept udržateľného rozvoja je obsiahnutý vo všetkých politikách EÚ. Týmto princípom sa riadi aj stratégia udržateľného rozvoja. V kontexte politiky súdržnosti je udržateľný rozvoj kľúčovým princípom, ktorý je vymedzený v strategických usmerneniach Spoločenstva. Usmernenia poskytujú rámec pre všetky programy, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Viac informácií

Stratégia EÚ v oblasti udržateľného rozvoja English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá