Navigation path

Additional tools

A till Ö

Subsidiaritet

Subsidiaritetsprincipen säger att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. I praktiken innebär det att EU bara ingriper om det står klart att det är mer effektivt att göra något på EU-nivå än på nationell, regional eller lokal nivå. Det enda undantaget från principen gäller de områden där EU har exklusiv behörighet. Subsidiaritetsprincipen hänger nära samman med principerna om proportionalitet och nödvändighet, dvs. att EU:s åtgärder inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå fördragets mål.

Subsidiaritetsprincipen infördes i EU-fördraget 1992 (artikel 5). I Amsterdamfördraget från 1997 utvidgades principen, t.ex. så att alla lagstiftningsförslag måste bedömas utifrån subsidiaritetsprincipen.

I Lissabonfördraget stärks principen ytterligare. Där finns t.ex. regler om fler samråd med lokala och regionala beslutsfattare och ett närmare samarbete med de nationella parlamenten under lagstiftningsprocessen.

Läs mer

Slutsatser från EU-toppmötet i Edinburgh, 11-12 december 1992 English

EU-fördrag English

Lissabonfördraget English English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad