Navigation path

Additional tools

od A po Z

Subsidiarita

Cieľom princípu subsidiarity je zaručiť, že sa rozhodnutia prijímajú čo najbližšie k občanom. Okrem oblastí, ktoré spadajú do výlučnej právomoci Únie, by sa opatrenia mali prijímať na úrovni EÚ len vtedy, ak sú účinnejšie ako opatrenia na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Zásada subsidiarity úzko súvisí s princípmi proporcionality a nevyhnutnosti, podľa ktorých obsah a forma činností Únie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmluvy.

Zásada subsidiarity bola prvýkrát spomenutá v Zmluve o Európskej Únii v roku 1992. Amsterdamskou zmluvou (1997) sa zásada rozšírila - zaviedlo sa napríklad hodnotenie legislatívnych návrhov z hľadiska ich dosahu na subsidiaritu.

Tento princíp sa opäť posilnil v Lisabonskej zmluve. Medzi konkrétnymi zmenami nájdeme intenzívnejšie konzultácie s orgánmi na miestnej alebo regionálnej úrovni počas tvorby legislatívneho návrhu alebo užšiu komunikáciu s národnými parlamentmi v priebehu legislatívneho procesu.

Viac informácií

Závery Európskej rady v Edinburghu, 11. - 12. december 1992 English

Európske zmluvy English

Lisabonská zmluva English English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá