Navigation path

Additional tools

A–Y

Subsidiaarsus

Subsidiaarsuspõhimõtte eesmärk on tagada, et otsused tehakse nii kodanikulähedaselt kui võimalik. Välja arvatud juhtudel, kus ELil on ainupädevus, võetakse meetmeid Euroopa tasandil üksnes juhul, kui need on tõhusamad riigi, piirkonna või kohalikul tasandil võetavatest meetmetest. Subsidiaarsus on tihedalt seotud proportsionaalsuse ja vajaduse põhimõtetega, s.t ükski liidu meede ei või minna kaugemale kui aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalik.

Subsidiaarsuspõhimõte sätestati esimest korda Euroopa Liidu lepingus (artikkel 5) 1992. aastal. Põhimõtet laiendati Amsterdami lepinguga (1997), mille alusel tuleb hinnata kõigi õigusaktide ettepanekute mõju subsidiaarsusele.

Lissaboni lepinguga tugevdatakse põhimõtet veelgi. Konkreetsed muudatused: õigusaktide eelnõude koostamisel konsulteeritakse enam piirkondliku ja kohaliku tasandi esindajatega; tihedam teabevahetus riikide parlamentidega õigusloomeprotsessi käigus.

Lisateave

11.-12. detsembril 1992 Edinburghis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused English

Euroopa lepingud English

Lissaboni leping English English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis