Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Subsidiarita

Smyslem zásady subsidiarity je zajistit, aby se rozhodnutí přijímala co nejblíže občanům. S výjimkou oblastí, v nichž má Evropská unie výlučnou pravomoc, by měla EU jednat pouze tehdy, pokud je to účinnější než opatření na národní, regionální či místní úrovni. Se zásadou susbsidiarity úzce souvisí zásada proporcionality, podle níž činnost Unie nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv.

Subsidiarita byla poprvé zakotvena ve Smlouvě o Evropské unii (v článku 5), přijaté v roce 1992. Amsterodamská smlouva z roku 1997 uplatňování zásady subsidiarity rozšířila a zavedla například povinnost posuzovat soulad všech legislativních návrhů s touto zásadou.

Lisabonská smlouva tuto zásadu dále posiluje. Ke konkrétním změnám patří zejména významnější konzultace s místními a regionálními orgány během přípravy legislativních návrhů a intenzivnější komunikace s parlamenty členských států v průběhu legislativního procesu.

Další podrobnosti

Závěry zasedání Evropské rady v Edinburghu, 11.-12. prosince 1992 English

Smlouvy EU English

Lisabonská smlouva English English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média