Navigation path

Additional tools

od A po Z

Spoločné riadenie

Existujú dva typy financovania zo zdrojov EÚ: fondy, ktoré sú centrálne a priamo riadené Európskou komisiou (napr. pre výskum) a fondy, ktoré spoločne spravujú členské štáty a EÚ (napr. štrukturálne fondy a Kohézny fond). EÚ zverila správu Kohézneho fondu členským štátom. Nejde o nejaký špeciálny režim - väčšina finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje prostredníctvom fondov, ktoré spoločne spravujú EÚ a členské štáty.

V prípade spoločne riadených fondov sú za implementáciu programov na národnej úrovni zodpovedné členské štáty, ktoré prideľujú prostriedky z fondov koncovým prijímateľom (napr. podnikom, farmárom, samosprávam) a nesú hlavnú zodpovednosť za vytvorenie riadiaceho a kontrolného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám uvedeným v nariadeniach. Zaručujú tak efektívne fungovanie systému vrátane prevencie nezrovnalostí, ich zistenia a nápravy. Komisia má dozornú úlohu a kontroluje, či je režim upravujúci fungovanie riadiaceho a kontrolného systému vyhovujúci. Overuje taktiež efektívnosť fungovania tohto systému a v prípade potreby vykonáva finančné opravy.

Viac informácií

Práca pre regióny - Regionálna politika EÚ na obdobie 2007 - 2013 pdf 1 MB] English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá