Navigation path

Additional tools

A–Y

Ühine juhtimine

ELi rahastamise võib jaotada kaheks: vahendid, mida haldab keskselt ja vahetult Euroopa Komisjon, nagu teadusuuringute rahastamise puhul; vahendid, mida haldavad EL ja liikmesriigid ühiselt, nagu struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi puhul. Viimasel juhul on EL usaldanud juhtimise liikmesriikidele. Põhiosa ELi kulutuste puhul on tegemist vahenditega, mida EL ja liikmesriigid haldavad ühiselt.

Ühiselt hallatavate vahendite raames on komisjon usaldanud liikmesriikidele rakenduskavade juhtimise riiklikul tasandil. Liikmesriigid eraldavad vahendid lõplikele toetusesaajatele (nt ettevõtted, põllumajandustootjad, omavalitsused jne). Liikmesriik vastutab juhtimis- ja kontrollsüsteemi kehtestamise eest, mis vastaks asjaomaste määruste nõuetele ning peab tagama süsteemi tõhusa toimimise. Samuti kuulub liikmesriikide kohustuste hulka eeskirjade eiramiste vältimine, avastamine ja kõrvaldamine. Komisjonil on järelevalveroll, veendudes et juhtimis- ja kontrollsüsteem vastab nõuetele. Selleks kontrollib ta asjaomase süsteemi tõhusat toimimist ning teeb vajadusel finantskorrektsioone.

Lisateave

Töötamas regioonide hüvanguks - ELi regionaalpoliitika 2007-2013 pdf 1 MB] English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis