Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Kaimo plėtra

ES kaimo plėtros politika padeda kaimo vietovėms spręsti joms iškilusias problemas. Tai horizontalaus politinio ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europoje metodo dalis. Strateginėse ES gairėse pateikiamos bendros politikos nuostatos, o bendrosios taisyklės išdėstytos Tarybos reglamente 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai. Reglamente nustatomos trys prioritetinės sritys arba kryptys:

  • didinti žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumą;
  • gerinti aplinkos ir kraštovaizdžio padėtį;
  • gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse ir didinti kaimo ekonomikos įvairovę.

Kaimo plėtros politika patobulinta atlikus kelias bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformas ir sudaro palankias sąlygas taikyti naują į rinką orientuotą metodą. Ji įgyvendinama valstybėse narėse vykdant nacionalinius strateginius planus ir kaimo plėtros programas (nacionaliu ar žemesniu lygmeniu).

Išsamiau

Tarybos reglamentas 1698/2005/EB dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

Tarybos sprendimas 2006/144/EB dėl kaimo plėtros Bendrijos strateginių gairių (2007-2013 m. programavimo laikotarpis)

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos