Navigation path

Additional tools

A–Y

Maaelu areng

ELi maaelu arengu poliitika aitab maapiirkondadel tegelda nende ees seisvate väljakutsetega ning on osa horisontaalsest poliitikast majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks Euroopas. ELi strateegiasuunistes on esitatud üldine poliitiline raamistik ning üldised eeskirjad on sätestatud nõukogu määruses 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta. Määruses tuuakse välja kolm prioriteetset valdkonda:

  • põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime suurendamine;
  • keskkonna ja paikkonna parandamine;
  • maapiirkondade elu kvaliteedi parandamine ja majandustegevuse mitmekesistamise soodustamine.

Maaelu arengu poliitikat on tugevdatud mitmete ühise põllumajanduspoliitika reformide raames ning see toetab uut rohkem turule suunatud lähenemisviisi. Seda teostatakse riiklike strateegiakavade ja liikmesriikide maaelu arengu programmide abil (riiklikul ja piirkondlikul tasandil).

Lisateave

Nõukogu määrus 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

Nõukogu otsus 2006/144/EÜ ühenduse maaelu arengu strateegiasuuniste kohta (2007-2013)

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis