Navigation path

Additional tools

A–Y

Piirkonnad majandusmuutustes

"Piirkonnad majandusmuutustes" on algatus, mis täiendab ajavahemiku 2007-2013 ühtekuuluvuspoliitika territoriaalse koostöö eesmärki. Seee tähendab heade tavade vahetamist Euroopa piirkondade vahel, et soodustada innovatsiooni. Algatus aitab regionaalpoliitikal toetada ELi strateegilisi eesmärke, milleks on majanduskasvu ja tööhõive edendamine kõikjal Euroopas.

Algatuses "Piirkonnad majandusmuutustes" kirjeldatud võrgustikega seotud tegevusi rahastatakse piirkondadevahelise koostöö programmi INTERREG IVC ning linnaküsimusi käsitleva koostööprogrammi URBACT II raames. Kõnealusele kahele programmile on aastatel 2007-2013 eraldatud kokku 375 miljonit eurot. Algatus annab komisjonile võimaluse käsitleda teatavaid projekte nn kiirvõrgustikena, mille raames tehakse erilisi jõupingutusi, et tagada heade ideede toetamine ELi struktuurifondidest ning Ühtekuuluvusfondist rahastatavate peamiste investeerimisprogrammide raames.

Algatus "Piirkonnad majandusmuutustes" hõlmab ka heade tavade levitamise ja teabevahetusega seotud tegevusi. Komisjon korraldab igal aastal konverentsi, mille raames antakse auhinnad (RegioStars) parimatele piirkondlikele innovatsiooniprojektidele.

Lisateave

Piirkonnad majandusmuutustes - veebisait English English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis