Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"

Jedná se o jeden ze tří hlavních cílů evropské politiky soudržnosti na období 2007-2013. Je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů, které nepatří mezi nejvíce znevýhodněné regiony, na něž se vztahuje cíl "Konvergence", a rovněž na podporu zaměstnanosti v těchto regionech. Má pomáhat předvídat hospodářské a sociální změny, podporovat inovace, podnikání, ochranu životního prostředí, přístupnost, přizpůsobivost a rozvoj inkluzivních trhů práce s příležitostmi pro všechny složky obyvatelstva. Financován je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z Evropského sociálního fondu (ESF).

K přidělení finančních prostředků na základě tohoto cíle je v celé EU způsobilých celkem 168 regionů, v nichž žije okolo 314 milionů obyvatel. Jedná se o tyto regiony:

  • regiony, na něž se v období 2000-2006 vztahoval cíl 1, nicméně v současné době již nesplňují kritéria způsobilosti pro cíl "Konvergence" a dostávají přechodnou podporu. Schválený seznam těchto regionů platí pro období 2007-2013
  • všechny ostatní regiony EU, na něž se nevztahuje cíl "Konvergence"

Další podrobnosti

Cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média