Navigation path

Additional tools

od A po Z

Vrátenie finančných prostriedkov

Existujú tri prípady, v ktorých Európska komisia musí v súlade s finančnými predpismi EÚ požiadať členský štát o navrátenie finančných prostriedkov poskytnutých zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

V prvom prípade ide o situáciu, keď bolo poskytnutie určitého objemu finančných prostriedkov danému členskému štátu neopodstatnené.

Druhú kategóriu tvoria prípady, v ktorých boli finančné prostriedky poskytnuté už na ukončené štrukturálne operácie.

Poslednú skupinu tvoria prípady, keď boli finančné prostriedky zneužité (podvody alebo nedbalosti).

Postupy spätného získavania finančných prostriedkov sú upravené právnymi predpismi EÚ. V prípade finančných prostriedkov využívaných v rámci politiky súdržnosti je certifikačný orgán zodpovedný za vypracovanie výkazu výdavkov, za jeho doručenie Komisii a za žiadosti o platby pre každý operačný program. Tento orgán musí taktiež certifikovať presné využitie finančných prostriedkov a vyhodnotiť súlad s príslušnými pravidlami a predpismi EÚ.

V prípade problémov, ktoré boli zistené prostredníctvom auditu alebo inšpekcií Komisie alebo iných orgánov, musí certifikačný orgán monitorovať vrátenie prostriedkov. V prípade potreby sa budú v danom členskom štáte prostriedky vymáhať súdnou cestou.

Viac informácií

Vrátenie finančných prostriedkov

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá