Navigation path

Additional tools

Sanasto

Varojen takaisinperintä

Euroopan komissio joutuu kehottamaan rakennetukea saanutta jäsenvaltiota palauttamaan varoja takaisin (takaisinperintä) kolmessa tapauksessa.

Ensinnäkin jäsenvaltiolle liikaa maksetut määrärahat peritään takaisin EU:n varainhoitosääntöjen mukaisesti.

Toiseksi EU:n varainhoitosäännöissä edellytetään sellaisten määrärahojen takaisin perimistä, jotka on myönnetty jo toteutettuun rakennetoimenpiteeseen.

Kolmanneksi Euroopan komissiolla on oikeus vaatia jäsenvaltiota palauttamaan EU:n rakenne- ja koheesiovarat, jos niitä on käytetty väärin petoksen tai laiminlyönnin seurauksena.

Määrärahojen takaisin saamiseksi voidaan käynnistää EU:n lainsäädännössä vahvistetut perintämenettelyt. Koheesiopolitiikan ohjelmissa todentamisviranomainen laatii komissiota varten inventaarion kunkin toimenpideohjelman menoista ja maksatuspyynnöistä. Sen on lisäksi varmennettava rahoitusmenojen todenmukaisuus ja arvioitava niiden yhdenmukaisuus EU:n sääntöjen ja määräysten kanssa.

Jos ongelmia havaitaan tilintarkastusten tai komission tai muiden elinten toteuttamien tarkastusten yhteydessä, todentamisviranomaisen on seurattava, että varat saadaan perittyä takaisin. Perintämenettelyssä hyödynnetään tarvittaessa paikallisen oikeusjärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia.

Lisätietoja

Varojen takaisinperintä

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media