Navigation path

Additional tools

A–Y

Vahendite tagasinõudmine

Euroopa Komisjon peab paluma liikmesriigil struktuurifondidest eraldatud vahendid tagasi maksta kolmel juhul.

Esiteks nõutakse vahendid tagasi juhul, kui mitte kõik asjaomasele liikmesriigile makstud toetused ei ole olnud vajalikud. ELi finantseeskirjade kohaselt kuuluvad need summad tagasimaksmisele.

Teiseks tuleb finantseeskirjade kohaselt tagasi nõuda need kulud, mis on saadud juba lõpetatud struktuurimeetmete eest.

Kolmandaks on Euroopa Komisjonil õigus nõuda asjaomaselt liikmesriigilt vahendite tagasimaksmist, kui ELi struktuurifondide või Ühtekuuluvusfondi vahendeid on kuritarvitatud pettuse või hooletuse tagajärjel.

Raha tagasisaamiseks võidakse käivitada ELi õigustikus sätestatud tagasinõudmismenetlused. Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul peab sertifitseerimisasutus koostama ja saatma komisjonile kuluaruanded ja maksetaotlused iga rakenduskava kohta. Sertifitseerimisasutus peab ka tõendama vahendite õiget kasutamist ning hindama asjakohaste ELi eeskirjade ja määruste järgimist.

Kui ilmneb probleem - lahknevused raamatupidamisarvestuses või komisjoni või mõne muu asutuse kontrolli käigus avastatud ebakõlad - peab sertifitseerimisasutus jälgima vahendite tagasimaksmist. Vajadusel kasutatakse vahendite tagasinõudmisel kohalikku kohtusüsteemi.

Lisateave

Vahendite tagasinõudmine

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis