Navigation path

Additional tools

A till Ö

Proportionalitet

Proportionalitetsprincipen styr hur EU utövar sina befogenheter. Den fungerar ungefär på samma sätt som subsidiaritetsprincipen.

Enligt proportionalitetsprincipen får EU bara vidta åtgärder om det är nödvändigt för att uppnå målen i fördragen. Med andra ord ska åtgärdernas omfattning stå i proportion till målet. Principen slås fast i artikel 5 i EU-fördraget: "Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen."

Denna inställning till ansvarstagande och beslutsfattande genomsyrar också sammanhållningspolitiken. För programperioden 2007-2013 har kommissionen med stöd av proportionalitetsprincipen minskat byråkratin för dem som förvaltar operativa program. Detaljreglerna fastställs nu oftast i medlemsländerna i stället för på EU-nivå.

Läs mer

Proportionalitet English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad