Navigation path

Additional tools

od A po Z

Proporcionalita

Princíp proporcionality upravuje, ako Európska únia vykonáva svoje právomoci. Tento princíp funguje rovnako ako princíp subsidiarity.

Podľa princípu proporcionality platí, že EÚ podnikne na dosiahnutie svojich úloh kroky len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa. Tento princíp je zakotvený v článku 5 Zmluvy o EÚ, ktorý ustanovuje: Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah a forma činnosti Únie rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv.

Tento prístup k právomociam a rozhodovaciemu procesu je súčasťou politiky súdržnosti. Komisia využila princíp proporcionality aj vo vzťahu k programovému obdobiu 2007 - 2013. Chce tak prostredníctvom zefektívnenia pravidiel a právnych predpisov zjednodušiť administratívne požiadavky, ktorými sa musia riadiť administratori operačných programov. Ako príklad možno uvisť pravidlá o oprávnenosti, o ktorých sa v súčasnosti nerozhoduje v Bruseli, ale hlavne na národnej úrovni.

Viac informácií

Proporcionalita English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá