Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Proporcionalitāte

Eiropas Savienība īsteno savas pilnvaras, ievērojot proporcionalitātes principu. Tas darbojas līdzīgi kā subsidiaritātes princips.

Saskaņā ar proporcionalitātes principu ES drīkst darīt tikai to, kas ir vajadzīgs tās mērķu sasniegšanai, un neko vairāk. Šis princips ir iestrādāts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā, kur teikts: "Saskaņā ar proporcionalitātes principu Savienības rīcības saturs un veids ir samērīgs ar Konstitūcijas mērķu sasniegšanai nepieciešamo."

Šis atbildības sadalījuma un lēmumu pieņemšanas princips attiecas arī uz kohēzijas politiku. 2007.-2013. gadu plānošanas periodā Eiropas Komisija ir piemērojusi proporcionalitātes principu, lai samazinātu birokrātisko slogu, ar ko saskaras darbības programmu vadītāji. Tā ir vienkāršojusi noteikumus. Piemēram, lielāko daļu noteikumu par to, kādi izdevumi uzskatāmi par attaisnotiem, tagad pieņem dalībvalstu, nevis ES līmenī.

Plašāka informācija

Proporcionalitāte English

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi